DJC
(R) 90 ngày đầu tiên làm sếp

(R) 90 ngày đầu tiên làm sếp

● Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

● Những người quản lý chưa có kinh nghiệm

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 01/07/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo 90 Ngày Đầu Tiên Làm Sếp

Nội dung chính bao gồm:

● Thúc đẩy quá trình thích nghi của bản thân

● Tăng tốc quá trình học hỏi

● Điều chỉnh chiến lược phù hợp với từng tình huống

● Sớm dành những thắng lợi bước đầu

● Tạo nên sự đoàn kết trong tổ chức

● Xây dựng ê-kíp làm việc

● Thiết lập liên minh