DJC
(R) 5 lựa chọn để có năng suất vượt trội

(R) 5 lựa chọn để có năng suất vượt trội

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

  • Những ai vẫn chưa biết cách làm việc hiệu quả

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 5 lựa chọn để có năng suất vượt trội

Nội dung chính bao gồm:

  • Quản trị quyết định

  • Quản trị sự tập trung

  • Quản trị năng lượng