DJC
(R) 17 bước để giấc ngủ trở nên hiệu quả

(R) 17 bước để giấc ngủ trở nên hiệu quả

● Học sinh, sinh viên

● Người đi làm

● Những người khó ngủ

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
12-18 17 bước để giấc ngủ trở nên hiệu quả

Nội dung chính bao gồm:

● Giá trị của giấc ngủ

● Một số tác nhân khiến khó đi vào giấc ngủ

● Những phương pháp giúp ngủ hiệu quả