DJC
(R) 12 nhân tố quản lý hiệu quả

(R) 12 nhân tố quản lý hiệu quả

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm 

  • Nhân viên

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 13/08/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo nhân tố quản lý hiệu quả

Nội dung chính bao gồm:

  • Nghiên cứu thực tế

  • Cách nhận biết và khen thưởng cá nhân

  • Cách ghi nhận thành quả của cá nhân

  • Kết quả khi nhân viên cảm thấy hạnh phúc