DJC
(R) 101 Những điều nhà lãnh đạo cần biết

(R) 101 Những điều nhà lãnh đạo cần biết

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
101 Những điều nhà lãnh đạo cần biết Sống và Lãnh Đạo

Nội dung chính bao gồm:

  • Thái độ

  • Tự phát triển

  • Trang bị 

  • Mối quan hệ

  • Làm việc nhóm

  • Lãnh đạo 

  • Cố vấn

  • Thành công