DJC
(R) 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ thắng và người thua

(R) 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ thắng và người thua

 • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

 • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm

  Người phụ trách DJC Admin
  Cập nhật gần nhất 28/06/2022
  Thành viên 1
  18-50 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ thắng và kẻ thua

   Nội dung chính bao gồm:

  • Người thắng suy nghĩ tích cực - Kẻ thua sống tiêu cực

  • Người thắng suy nghĩ tập trung - Kẻ thua suy nghĩ tản mát

  • Người thắng nghĩ lớn - Kẻ thua nông cạn

  • Người thắng xây dựng tình bạn - Kẻ thua phá hoại tình bạn

  • Người thắng ưa hành trình -  Kẻ thua thích đến đích

  • Người thắng nghe nhiều hơn nói - Kẻ thua nói nhiều hơn nghe

  • Khi người thắng bước vào, căn phòng rực sáng – Khi kẻ thua bước ra, căn phòng bớt u tối

  • Người thắng tìm đường đi - Kẻ thua tìm lời bao biện

  • Người thắng có những gì họ muốn - Kẻ thua muốn những gì họ có 

  • Người thắng nhận trách nhiệm - Kẻ thua đóng vai nạn nhân