DJC
(E) Xây dựng nền tảng phát triển tổ chức thời kinh tế số

(E) Xây dựng nền tảng phát triển tổ chức thời kinh tế số

  • Người đi làm và các cấp quản lý lãnh đạo trong các tổ chức, doanh nghiệp.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 01/04/2022
Thành viên 1
premium Sống và Lãnh Đạo xây dựng nền tảng phát triển tổ chức
  • Luận bàn về phát triển tổ chức thời kinh tế số

  • Nền tảng phát triển tổ chức thời kinh tế số

  • Học tập là nền tảng phát triển tổ chức thời kinh tế số

  • Mối quan hệ giữa các nền tảng phát triển tổ chức thời kinh tế số

  • Xây dựng nền tảng phát triển tổ chức thời kinh tế số

  • Thông điệp từ Nền tảng phát triển tổ chức thời kinh tế số