DJC
(E) Xây dựng một xã hội bình đẳng giới

(E) Xây dựng một xã hội bình đẳng giới

  • Học sinh, sinh viên.

  • Phụ huynh và giáo viên.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 01/08/2022
Thành viên 1
premium 12-18 con trai con gái xã hội bình đẳng

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Bạo lực trên cơ sở giới

  • Một số câu chuyện trong trường học

  • Tôn trọng sự đa dạng

  • Xây dựng một xã hội bình đẳng giới

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp các em tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống.