DJC
(E) Xây dựng hành trình tri thức thời kinh tế số

(E) Xây dựng hành trình tri thức thời kinh tế số

  • Người đi làm và các cấp quản lý lãnh đạo trong các tổ chức, doanh nghiệp.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 01/04/2022
Thành viên 1
premium Sống và Lãnh Đạo hành trình tri thức kinh tế
  • Luận bàn về tri thức

  • Cuộc đời là một hành trình tri thức

  • Hành trình tri thức của tổ chức