DJC
(E) Vốn nhân lực và chuyển dịch trong học tập, đào tạo (1)

(E) Vốn nhân lực và chuyển dịch trong học tập, đào tạo (1)

  • Người đi làm, quản lý đào tạo.

  • Trường học và doanh nghiệp.

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 05/10/2022
Thành viên 1
Phát triển tri thức Sống và Lãnh Đạo quản trị khởi nghiệp

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Vốn nhân lực thời 4.0

  • Những thay đổi từ môi trường

  • Một số chuyển dịch trong học tập, đào tạo