DJC
(E) Vận dụng tư duy “5 làm” thời kinh tế số

(E) Vận dụng tư duy “5 làm” thời kinh tế số

  • Người đi làm và các cấp quản lý lãnh đạo trong các tổ chức, doanh nghiệp.

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 19/08/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo Vận dụng Tư duy “5 LÀM” thời kinh tế số

  • Góc nhìn về “làm việc” thời kinh tế số

  • Luận bàn về tư duy “5 Làm”

  • Vận dụng tư duy “5 Làm”

  • Mối quan hệ giữa các thành tố trong “5 Làm”

  • Thông điệp từ tư duy “5 Làm”