DJC
(E) Tự chủ tài chính

(E) Tự chủ tài chính

  • Học sinh, sinh viên

  • Phụ huynh và giáo viên

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 22/06/2022
Thành viên 1
premium Tự chủ 12-18 tài chính

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Tự chủ cá nhân

  • Tự chủ tài chính là một phần của tự chủ cá nhân

  • A.B.C = Nhận thức trước khi thay đổi

  • Tam giác giáo dục thông minh GENIUS

  • Cuộc sống ước mơ

  • Nghề nghiệp ước mơ

  • Ý tưởng lớn, tiền lớn

  • Định hướng tương lai nghề nghiệp

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp bạn tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống.