DJC
(E) Tiết kiệm hiệu quả

(E) Tiết kiệm hiệu quả

  • Học sinh, sinh viên

  • Phụ huynh và giáo viên

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 22/06/2022
Thành viên 1
12-18 premium Tự chủ tài chính

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Thói quen quan trọng hơn số lượng

  • Lãi kép

  • Nguyên tắc 72

  • Làm thế nào để tận dụng lãi kép?

  • Nâng cao kỹ năng tiết kiệm cá nhân

  • Học cách tiết kiệm

  • Nguyên tắc 6 chiếc hũ

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp bạn tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống.