DJC
(E) Quản trị tri thức trong doanh nghiệp thời 4.0 (3)

(E) Quản trị tri thức trong doanh nghiệp thời 4.0 (3)

  • Người đi làm, quản lý đào tạo.

  • Trường học và doanh nghiệp.

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 05/10/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo quản trị khởi nghiệp

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Quy trình xác lập nhu cầu học tập

  • Vận dụng đồng thời nhiều phương pháp đào tạo

  • Thiết lập một hệ thống quản trị tri thức

  • Thúc đẩy văn hóa học tập trong tổ chức