DJC
(E) Hệ sinh thái học tập (5)

(E) Hệ sinh thái học tập (5)

  • Người đi làm, quản lý đào tạo.

  • Trường học và doanh nghiệp.

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 18/06/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo quản trị khởi nghiệp

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Khái niệm hệ sinh thái học tập

  • Xây dựng đội ngũ với kỹ năng cần có trong tương lai

  • Mô hình cấu trúc của bộ phận L&D