DJC
(E) Em lập kế hoạch với tiền

(E) Em lập kế hoạch với tiền

  • Học sinh tiểu học.

  • Phụ huynh, giáo viên.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 15/06/2022
Thành viên 1
6-12 tiền kế hoạch

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Dự định với tiền

  • Những điều có thể làm với tiền

  • Lập kế hoạch

  • Tổng kết