DJC
(E) Cách xây dựng gia đình lành mạnh

(E) Cách xây dựng gia đình lành mạnh

  • Người đã lập gia đình nhưng vẫn chưa biết cách để giao tiếp với đối phương và các thành viên trong gia đình

  • Những người chuẩn bị tiến tới mối quan hệ hôn nhân

  • Người đã có con

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 29/03/2022
Thành viên 1
Xây Dựng Gia Đình 0-6

Nội dung chính gồm:

  • Sự tách biệt lành mạnh

  • Sinh con sinh cha

  • Công bằng với con cái

  • Khi bạo lực đội lốt yêu thương - Xây dựng gia đình lành mạnh