DJC
(E) Bảo vệ tiền hiệu quả

(E) Bảo vệ tiền hiệu quả

  • Học sinh, sinh viên

  • Phụ huynh và giáo viên

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 22/06/2022
Thành viên 1
premium Tự chủ 12-18 tài chính

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Bảo vệ tiền

  • Bảo vệ thông tin tài khoản

  • Đặt mật khẩu

  • Cảnh giác

  • Tránh các bẫy tâm lý khi tham gia đầu tư

  • Nguyên tắc bảo toàn vốn trong đầu tư

  • Tránh xa các mô hình tài chính lừa đảo

  • Mô hình ponzi

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp bạn tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống.