DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Bài 7.2: Cách để tạo dựng sự tin cậy - Phẩm chất quan trọng của nhà lãnh đạo

| 2614 lượt xem | Lê Hà Thanh Lộc

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân - DJ Model giúp Nâng cao năng lực:

 

Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 
 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:
 

Chọn bài có nội dung phù hợp.

Xem bản dịch song son khi nghe bài học.

Chuẩn bị sổ note lại nội dung ý nghĩa.
 

Giới thiệu:

Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

Tác giả: Elena Lytkina Botelho – Đồng tác giả của sách “CEO Nhà Bên”, đối tác của công ty ghSMART

Cộng tác viên dịch: Nguyễn Thị Dạ Thảo

DJ Model: #Nhà lãnh đạo

Link tài liệu gốc:  XEM NGAY
 

Link Zalo học tiếng Anh cùng DJ Model: THAM GIA NGAY  
 

 

WHY IS RELIABILITY SUCH AN IMPORTANT QUALITY FOR A LEADER TO POSSESS?

CÁCH ĐỂ TẠO DỰNG SỰ TIN CẬY- PHẨM CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO


So, one of the other qualities that you talked about in your book that are so important is reliability, and one of the measures that you discuss is how reliable CEOs have a better chance of getting hired, or have had a better chance of getting hired than other CEOs because of this, so tell us more: What is reliability, and how is it measured, and what does it look like?

Cô có từng nhắc tới trong sách của mình rằng sự đáng tin cậy là một trong số các tố chất rất quan trọng, và một trong những chủ đề cô đã thảo luận là những CEO đáng tin cậy sẽ có cơ hội được thuê, hoặc từng có cơ hội được thuê cao hơn các CEO khác vì điều này, nên hãy cho chúng tôi biết thêm: Sự đáng tin cậy là gì, ta có thể đo lường nó như thế nào, và nó trông ra sao?


Well, it's the reliability. Of the four behaviors, reliability was the one that surprised us the most. It surprised us because it's so simple, right? It sounds like such a basic thing that you almost, you know, wouldn't think of reliability as the first quality of the CEO. Reliability also surprised us, because when we ran the numbers and we did the research comparing and contrasting qualities that are associated statistically with CEO success, and compared that with qualities that are statistically associated with likelihood of being hired, so factors that drive our success, factors that drive you into getting the job, there was only one point of overlap, which is crazy. And that one point of overlap was reliability. So the other four behaviors help you be successful, reliability doubles your chances of also getting hired. So, reliability, highly reliable CEOs and those who can convey that reliability in the interview process double their chances of getting hired, and their chances of being successful actually increased 15 times, so it was very, very powerful. Another crazy thing about reliability is, we actually created an assessment that anybody can take. We have it on there on our website “ceogenome.com”, we had 11,000 people take the self-assessment on these four behaviors, and the behavior that came out the lowest is reliability. So we were shocked. It sounds very simple and we were surprised that it popped up. It’s so powerful, it matters and doubles your chances of getting hired. It improves your odds of success by 15 times, and it's the weakest behavior of the public that's taken this, of 11,000 people. So, clearly, reliability is a big opportunity. So, if I'm, you know, if I'm part of your audience, thinking about “Well gosh, which of these behaviors should I work on?”, I think you can’t go, you can't go wrong with reliability. 

À, sự đáng tin cậy. Trong 4 cách hành xử thì sự đáng tin cậy là thứ làm chúng tôi ngạc nhiên nhất. Đó là bởi vì nó quá đơn giản, đúng không? Nghe như một điều rất cơ bản đến nỗi bạn sẽ gần như không xem sự đáng tin cậy là tố chất quan trọng của một CEO. Sự đáng tin cậy cũng khiến chúng tôi ngạc nhiên, vì khi kiểm tra số liệu và thực hiện nghiên cứu so sánh và đối chiếu các tố chất có liên quan về mặt thống kê tới thành công của các CEO, và so sánh chúng với những tố chất có liên quan về mặt thống kê đến khả năng được thuê, những tố chất thúc đẩy thành công của ta, những tố chất khiến bạn được nhận việc, thì chỉ có một tố chất trùng lặp, thật khó tin. Và tố chất trùng lặp duy nhất đó là sự đáng tin cậy. 4 cách hành xử còn lại sẽ giúp bạn thành công, còn sự đáng tin cậy sẽ tăng gấp đôi khả năng được thuê của bạn. Vậy, những CEO rất đáng tin cậy và những ai có thể biểu hiện sự đáng tin cậy đó trong khi phỏng vấn sẽ tăng gấp đôi khả năng được thuê, và khả năng thành công của họ sẽ tăng gấp 15 lần, nên đây thực sự là một tố chất rất mạnh mẽ. Một điều khó tin nữa về sự đáng tin cậy là, thực ra chúng tôi đã tạo một bài đánh giá mà ai cũng có thể làm. Chúng tôi để bài đánh giá này trên trang web của chúng tôi là “ceogenome.com”, có 11,000 người đã làm bài đánh giá bản thân về 4 cách hành xử này, và cách hành xử có tỉ lệ thấp nhất là sự đáng tin. Chúng tôi rất sốc. Nghe đơn giản thôi, và chúng tôi ngạc nhiên khi nó lại xuất hiện. Nó quá mạnh mẽ, quan trọng, và tăng gấp đôi khả năng được thuê của bạn. Nó tăng cơ hội thành công của bạn lên gấp 15 lần, và đó lại là cách hành xử ít phổ biến nhất của 11,000 người đã làm bài kiểm tra này. Nên quả thật sự đáng tin cậy là một cơ hội lớn. Nên nếu tôi là một trong số khán giả, nghĩ rằng “Trời, mình nên áp dụng cách hành xử nào bây giờ?” thì tôi nghĩ sự đáng tin cậy sẽ không, sẽ không làm bạn thất vọng đâu.


How is that conveyed in an interview? How is reliability conveyed? Maybe you can share a case study with us?

Có thể thể hiện điều đó khi phỏng vấn bằng cách nào? Thể hiện sự đáng tin cậy bằng cách nào? Cô chia sẻ một nghiên cứu được không?


When I think of a reliable CEO, my mind immediately goes to Bill Amelio. Bill is a son of an Italian shoemaker, who came from a very, very simple background, and went on to become a successful executive at IBM. He ran Lenovo, he ran CHC Helicopter, and is now running Avnet, which is a multi-billion dollar technology distributor. And so, if you asked anybody about Bill, you know, what does Bill stand for? You would hear two words about him: diabolical, follow-through. And he will smile as he says it and he'll talk about that about himself. So, diabolical, follow-through. And so, Bill from very early years has demonstrated this unbelievable mind of reliability. So, when we think about reliability, kind of, there are four things. When we look at reliable leaders, there are four things that they excel at. One is their mindset. It's the mindset of wanting to be counted on, not being willing to be relied on, but actually wanting to be counted on, and that you can see very early on. So Bill talks about how he was a wrestler in high school – in college, and there were really tough fights, and he won some fights, he lost some fights – a good preparation for being a CEO. And when I asked him, “Well, so what kept you going? You had it - you had it really tough when you were wrestling in college”, he said, “You know, I couldn't let down my family.” And so, it was striking to me that his first thought wasn't about himself and his own victories, but it was about his family and them depending on him in some ways. So that his mindset of reliability really shows up very early on. A second is the habits, and the most powerful habit of reliability that you can convey in any interaction that is so simple that all of us will likely miss it, it's just being on time. It's one of those really simple things that anyone can practice today, but nothing speaks louder about your reliability and conveying that sense of reliability than being on time. And I have a client who says, “If you're not early, you're late.” Right, so Bill is one of those rare CEOs who's mastered, you know, both the mindset of reliability and the habits of reliability. He puts people around himself that are hired, that build for a reliable performance of the business; and institutes processes. Most CEOs aren't, you know, they don't necessarily master all four, but a good way to start for anybody is simple daily habits that convey that you can be counted on.

Khi nghĩ đến một CEO đáng tin cậy, tôi lập tức nghĩ tới Bill Amelio. Bill là con trai của một thợ giày người Ý, và có một gia cảnh rất, rất đơn giản, và đã vươn lên thành một giám đốc điều hành thành công tại IBM. Ông đã điều hành Lenovo, đã điều hành Công ty trực thăng CHC, và giờ là Avnet, một nhà phân phối đồ công nghệ tỉ đô. Vì vậy, nếu bạn hỏi người khác về Bill, kiểu như, Bill mang những phẩm chất gì? Bạn sẽ được nghe hai từ về ông ấy: kỳ quái, và quyết tâm. Và ông ấy sẽ vừa mỉm cười vừa tự miêu tả bản thân bằng hai từ như thế. Nên là, kỳ quái và quyết tâm. Vì vậy, Bill từ khi còn rất trẻ đã thể hiện được cách suy nghĩ đáng tin cậy đến khó tin. Khi chúng ta nghĩ về sự đáng tin cậy, kiểu thế, thì có bốn điều. Khi nhìn vào những nhà lãnh đạo đáng tin cậy thì có bốn điều họ rất giỏi. Đầu tiên là cách nghĩ của họ. Đó là lối suy nghĩ muốn được trông cậy, không phải là muốn người khác phụ thuộc mình, mà là muốn được trông cậy, và bạn có thể thấy điều đó từ rất sớm. Bill đã từng kể với tôi hồi ông ấy còn là đô vật hồi trung học – đúng hơn là đại học, và có mấy trận đấu rất dữ, và ông thắng vài trận, thua vài trận – một sự chuẩn bị rất thích hợp trước khi làm CEO. Và khi tôi hỏi ông: “Vậy điều gì đã khiến ông tiếp tục? Hồi đó – lúc làm đô vật hồi đại học, ông đã rất vất vả mà”, và ông đáp, “Cô biết không, tôi không thể làm gia đình thất vọng.” Nên tôi thấy bất ngờ là suy nghĩ đầu tiên của ông không phải là về bản thân và chiến thắng của chính mình, mà là về gia đình và việc họ đang phụ thuộc vào ông theo nhiều cách. Vậy là cách nghĩ đáng tin cậy của ông đã có từ rất sớm. Thứ hai là thói quen, và thói quen có tính tin cậy cao nhất mà bạn có thể chèn vào mọi hành động, đơn giản đến nỗi hầu hết chúng ta có thể bỏ qua, chỉ là đến đúng giờ. Đó là một trong những điều rất đơn giản mà ai cũng có thể tập từ giờ, nhưng không gì thể hiện rõ và bộc phát rõ sự đáng tin cậy của bạn hơn là đi đúng giờ. Và có một khách hàng của tôi từng nói: “Nếu cô không đi sớm thì nghĩa là cô đi trễ.” Phải, Bill là một trong số rất ít CEO đã luyện thành công, bạn biết đấy, cả lối suy nghĩ và những thói quen đáng tin cậy. Ông ta đặt các nhân viên quanh mình và xây dựng một tổ hợp mang lại hiệu quả kinh doanh đáng tin cậy; và tự đề ra các quá trình. Không phải CEO nào cũng, không hẳn họ luyện được cả 4 điều này, nhưng để tất cả mọi người có thể bắt đầu rèn luyện thì chỉ cần tập những thói quen đơn giản hằng ngày nhưng nói lên được rằng bạn là người đáng tin cậy.


 

Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt. 

 

iOS:         TẢI APP NGAY
Android:  TẢI APP NGAY