DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Bài 6.12: 10 cách để tăng năng suất làm việc giúp bạn sớm đạt được mục tiêu

| 2135 lượt xem | Lê Hà Thanh Lộc

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân - DJ Model giúp Nâng cao năng lực:

 

Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 
 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:
 

Chọn bài có nội dung phù hợp.

Xem bản dịch song son khi nghe bài học.

Chuẩn bị sổ note lại nội dung ý nghĩa.
 

Giới thiệu:

Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

Tác giả: Brian Tracy, diễn giả, nhà văn, chuyên gia về thành công

Cộng tác viên dịch: Nguyễn Thị Dạ Thảo

DJ Model: #Bộ công cụ

Link tài liệu gốc:  XEM NGAY
 

Link Zalo học tiếng Anh cùng DJ Model: THAM GIA NGAY  

 

 

10 PRODUCTIVITY TIPS TO HELP YOU REACH YOUR GOALS

10 CÁCH ĐỂ TĂNG NĂNG SUẤT LÀM VIỆC GIÚP BẠN SỚM ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU


Hello, I'm Brian Tracy, and today I wanted to talk to you about my favorite subject in the whole world. It’s how you can increase your productivity and reach your goals faster than ever before.

Xin chào, tôi là Brian Tracy, và hôm nay tôi muốn nói với các bạn về chủ đề thích nhất của tôi trên thế giới. Đó là về cách bạn có thể cải thiện năng suất và đạt được mục tiêu nhanh hơn bao giờ hết.


Now, everyone of us is gifted with the same 24 hours every day. It's how you use those hours, though, that makes all the difference. If you're like many people, boosting your productivity may be all that it takes for you to reach new heights. What I have found is that successful people are all described, or to other people, as being very productive. So, if you're looking for a few simple ways to be more productive and efficient with your time, check out these 10 productivity boosting tips, and as you listen, think of what action you're going to take immediately to apply one or more of these tips, and write it down, write it down, write it down.

Mỗi người chúng ta đều được ban 24 giờ mỗi ngày. Nhưng cách bạn tận dụng số giờ đó là thứ sẽ tạo nên sự khác biệt. Nếu bạn giống như nhiều người khác, có thể chỉ cần tăng năng suất của bạn là quá đủ để bạn vươn lên tầm cao mới. Tôi phát hiện ra rằng những người thành công đều được mô tả, hoặc theo người khác, là rất năng suất. Nên nếu bạn đang tìm một số cách đơn giản để năng suất cao hơn và dùng thời gian hiệu quả hơn, hãy xem qua 10 mẹo tăng năng suất này, và khi bạn đang nghe, hãy nghĩ xem nên hành động thế nào để áp dụng ngay một trong các bí quyết này, và viết nó ra, viết nó ra, viết nó ra.


So, the first tip to boost your productivity is to utilize the “Touch It Once” rule. The “Touch It Once” rule dictates that you should complete a task or project from start to finish the first time that you touch it, rather than starting on a task and leaving it to finish at a later time. If you're able to commit to following this rule, it will eliminate most opportunities for procrastination right out of the gate.

Mẹo đầu tiên để tăng năng suất là tối ưu hoá luật “Chỉ Chạm Một Lần”. Luật “Chỉ Chạm Một Lần” đòi hỏi bạn phải hoàn thành một công việc hay dự án từ đầu tới cuối ngay lần đầu chạm vào nó, thay vì bắt đầu công việc rồi để đó lát quay lại hoàn thành sau. Nếu bạn có thể chú tâm theo được luật lệ này, nó sẽ loại bỏ hầu hết mọi cơ hội để trì hoãn ngay từ vòng gửi xe.


Now, the next way to increase your productivity is to always write down your plan. I'm passionate about write it down, write it down. Whether you keep a to-do list in a notebook or a calendar, or an app for your phone, writing down the tasks that you need to complete is an excellent way to keep yourself organized, as well as an excellent way to become more productive as well. There's something about writing down a list of tasks that makes you more motivated to complete them and gives you greater focus, and scratch off of list one by one, and each time you scratch off a task, you feel great about yourself, and you're eager to start with a new task. When a to-do list is in your head, it's little more than something to stress over. But when your to-do list is written down, it becomes a plan of action.

Cách tiếp theo để tăng năng suất là luôn viết kế hoạch của bạn ra giấy. Tôi rất đam mê việc viết nó ra, viết nó ra. Dù bạn giữ danh sách việc cần làm trong sổ tay hay trên lịch, hay trong ứng dụng điện thoại, viết ra những công việc bạn cần hoàn tất là một cách tuyệt vời để giữ kỷ luật cho bản thân, cũng như là cách rất hay để tăng năng suất hơn. Có một điều gì đó về việc viết ra danh sách công việc trên giấy khiến cho bạn có động lực hoàn thành chúng hơn và giúp bạn tập trung hơn, và gạch mỗi mục trên danh sách từng cái một, và mỗi lần bạn gạch đi một công việc, bạn cảm thấy bản thân thật giỏi giang, và bạn hào hứng bắt đầu một công việc mới. Khi danh sách công việc ở trong đầu bạn thì nó cứ như một chuyện không đáng để tâm. Nhưng khi bạn viết ra danh sách công việc rồi thì nó trở thành kế hoạch hành động.


Productivity tip number three is to set small goals. Formal goal setting is one of the most powerful methods for helping a person achieve their long-term goals. However, goal setting can be used to help you reach short-term goals and boost your day-to-day productivity as well. By breaking a large project into many pieces and setting small goals, you can take advantage of the motivation boosting benefits of goal-setting and use them to substantially increase your productivity. What this means is: each time you start and complete a task, you get a rush of endorphin, which gives you more energy and creativity, and motivates you into the next task. So, everything in life depends upon task completion. So if you have a lot of small tasks, then, and you complete these tasks, they motivate you and give you a feeling of personal power and energy.

Mẹo năng suất thứ bađặt ra mục tiêu nhỏ. Việc đặt mục tiêu nghiêm túc là một trong các phương pháp hiệu quả nhất để giúp một người đạt được mục tiêu dài hạn. Nhưng việc đặt mục tiêu cũng có thể được dùng để giúp bạn đạt mục tiêu ngắn hạn và tăng năng suất công việc hằng ngày. Bằng cách chia nhỏ một dự án lớn và đặt mục tiêu nhỏ, bạn có thể tận dụng lợi ích tăng năng suất của việc đặt mục tiêu và sử dụng nó để tăng năng suất của bạn đáng kể. Điều này nghĩa là: mỗi lần bạn bắt đầu và hoàn thành một công việc, bạn sản sinh một lượng endorphin, giúp bạn có năng lượng và sự sáng tạo, và đưa bạn đến công việc kế tiếp. Vậy nên mọi việc trên đời đều phụ thuộc vào hoàn thành công việc. Nên nếu bạn có nhiều công việc nhỏ, rồi bạn hoàn thành chúng, chúng sẽ tiếp động lực cho bạn và cho bạn cảm giác uy lực và đầy năng lượng từ chính mình hơn.


The fourth productivity tip is to plan ahead. Before you end each workday, plan ahead by writing down your to-do list for the next day. This should be the last thing that you do at the end of a work day. Planning out the next day's work ahead of time in this manner allows you to prepare your mind ahead of time for the next day's work, and also lets you dive right into your to-do list the moment the workday starts.

Mẹo năng suất thứ tưlên kế hoạch trước. Trước khi kết thúc mỗi ngày làm việc, hãy lên kế hoạch trước bằng cách viết ra danh sách làm việc cho ngày kế tiếp. Đây nên là điều cuối cùng bạn làm vào cuối ngày làm việc. Lên trước kế hoạch cho ngày làm việc kế tiếp theo cách này cho phép bạn chuẩn bị tâm trí trước cho công việc ngày tiếp theo, và cũng giúp bạn lao thẳng vào danh sách công việc ngay khi ngày làm việc bắt đầu.


The next tip is to avoid over-committing. Nothing kills your productivity quite as like biting off way more than you can chew. Over-committing to more work than you're actually able to complete leads only to stress and worry and anxiety, which can make it difficult to complete any work at all. So, while you don't want to sell yourself short on the amount of work that you can complete in a given time, you also want to avoid taking on more than you can handle. It's a fine balance, but an important one to find.

Mẹo tiếp theotránh làm quá nhiều. Không có gì giết chết năng suất của bạn nhanh hơn là ôm quá nhiều việc vào người. Làm quá nhiều công việc hơn mức bạn có thể hoàn thành chỉ khiến bạn bị căng thẳng, lo lắng và sợ hãi, và như vậy thì càng khó hoàn thành bất cứ công việc nào. Nên, có thể bạn không muốn đề ra lượng công việc mà bạn có thể hoàn thành trong thời điểm nhất định quá ít, bạn cũng nên tránh việc ôm nhiều việc hơn mức có thể xử lý. Đây là một trạng thái cân bằng tốt, nhưng tìm được nó là rất quan trọng.


If you want to be at your most productive, if you really want to be more efficient when reaching your goals, you need to stop trying to multitask. While multitasking may seem like an easy way to boost your productivity, multitasking tends to end up producing the opposite results. Anytime you split your attention between multiple tasks, both your productivity and the quality of your work are going to drop like a stone. Instead of multitasking, give one task your full attention until it is completed, before moving on to the next. Here's my discovery: there is no such thing as multitasking, there is only task shifting. That means you change your attention like a gun pointed in a different direction, and you do something else, and then you have to come back, and then you have to find out where you were, and start over on that task. And then when you shift, you shift, but you don't do more than one thing at a time. Human beings can only focus on one thing at a time, one task at a time. So, start and work on that one task until it's complete. It is the great secret of success.

Nếu bạn muốn có năng suất cao nhất, nếu bạn thực sự muốn đạt được mục tiêu hiệu quả hơn, thì bạn nên ngừng làm việc đa nhiệm. Đa nhiệm có vẻ là một cách dễ dàng để tăng năng suất, nhưng thực ra đa nhiệm thường mang lại kết quả trái ngược. Mỗi lần bạn phân chia sự chú ý của mình giữa các công việc khác nhau, cả năng suất lẫn chất lượng công việc của bạn đều sẽ rơi nhanh như đá tảng. Thay vì làm việc đa nhiệm, hãy tập trung toàn lực vào một công việc cho đến khi bạn làm xong nó, rồi mới qua việc kế tiếp. Đây là phát hiện của tôi: không có thứ gọi là làm việc đa nhiệm, chỉ có thay đổi công việc thôi. Nghĩa là bạn chuyển sự chú ý của mình như một khẩu súng chĩa vào nhiều hướng, rồi bạn làm chuyện khác, rồi bạn phải quay lại việc ban đầu, rồi bạn lại phải xác định lúc nãy làm tới đâu, rồi bắt đầu lại công việc đó. Rồi khi bạn thay đổi, thì đổi thật, nhưng bạn không làm được nhiều thứ cùng lúc. Con người chỉ có thể tập trung vào mỗi lúc một thứ, mỗi lúc một công việc. Nên hãy bắt đầu và làm chỉ một công việc đó cho tới khi hoàn thành nó. Đây là bí mật vĩ đại của thành công.


My seventh tip for increased productivity is to start with your hardest task first. If you're able to complete your most difficult task right out of the gate, you are then able to continue your day knowing that the worst is behind you, rather than spending the day stressing about a task that you are dreading. We call this “eating your frog.” Given that stress and worry are the enemies of productivity, tackling the toughest tasks on your to-do list first thing is an effective way to become more productive. As my friend Robert Allen said: do the worst first, and then move on to your other tasks.

Mẹo thứ bảy để tăng năng suất của tôi là làm việc khó nhất trước. Nếu bạn có thể làm xong ngay công việc khó nhằn nhất từ vòng gửi xe, thì bạn có thể tiếp tục cả ngày và biết rằng bạn đã giải quyết xong chuyện tồi tệ nhất rồi, thay vì dành cả ngày để bị stress vì một công việc mà bạn đang sợ hãi. Chúng tôi gọi việc này là “ăn con ếch của mình”. Vì stress và lo lắng là kẻ thù của năng suất, nhắm vào công việc khó nhất trong danh sách của bạn là một cách hiệu quả để tăng năng suất. Như ông bạn Robert Allen của tôi đã nói: làm cái khó nhất trước, rồi hãy làm những cái còn lại.


An often overlooked strategy that can really increase your daily efficiency is to determine when you are most productive. Most people are at their most productive in the early morning hours, get up-get going. And one of the secrets of self-made millionaires is to get up and get going by 6 AM, maybe even earlier, and get up, do your exercises and then lunch, and do your worst and your worst, your most difficult task. Others, however, those who are not at their best during the morning may do their best work late at night. There are many people who start work at midnight and work all night, and then they sleep in the first half of the day. Determine when you personally are at your most productive, and use those hours to their full advantage. 

Một chiến thuật thường bị bỏ qua nhưng tăng mạnh hiệu suất làm việc của bạn là xác định khi nào năng suất bạn cao nhất. Mọi người thường năng suất nhất vào buổi sáng sớm, thức dậy-đi luôn. Và một trong những bí quyết của triệu phú tự lập là thức dậy và đi luôn từ 6 giờ sáng, có khi còn sớm hơn, và đứng dậy, tập thể dục rồi ăn trưa, rồi làm những công việc tệ nhất và tệ nhất, việc khó nhằn nhất. Nhưng có người khác không làm tốt lắm vào ban ngày nhưng lại làm việc cực hiệu quả vào ban đêm. Có nhiều người bắt đầu công việc vào nửa đêm rồi làm việc cả đêm, rồi họ ngủ vào nửa ngày kế tiếp. Hãy xác định khi nào bản thân bạn ở năng suất cao nhất, rồi tận dụng tối đa lợi ích của những giờ đó.


If you really want to increase productivity, you need to make sure that you minimize interruptions as much as possible. Today, we live in a world that offers up one interruption and distraction after the other. If you want to be as productive as possible, it's essential to eliminate as many of these interruptions that you possibly can. Close yourself off in a room, and if you're able, leave your phone in another room. Just turn it off. Take whatever steps you can to close yourself off from the outside world, so that all that is left is you and the work that needs to be completed. Many large companies in large cities actually have an apartment very close to the office, with offices that are all set up so that a person who has to complete a task can go to that apartment, and there's no telephones and no interruptions, and they can work single-mindedly without anybody bothering them. You have to do the same thing for yourself, you have to close your door. Here's one of the simplest techniques: get one of those “Do not disturb” signs from the next hotel that you stay in and put it on your door. When you start work, put it on the outside of the door, close the door, “Do not disturb”, and it's quite astonishing. I've taught this to many of my staff members, and they could not believe how much more they got done by just having people stop interrupting. If you are in a normal office, you will be interrupted four or five times per hour, unless you put a stop to it. 

Nếu bạn thực sự muốn tăng năng suất, bạn cần đảm bảo mình giảm tối đa sự gián đoạn hết mức có thể. Ngày nay, chúng ta sống trong một thế giới hết gián đoạn việc này lại làm xao lãng chuyện khác. Nếu bạn muốn tăng năng suất càng cao càng tốt, việc loại bỏ nhiều sự gián đoạn nhất có thể là điều rất quan trọng. Hãy vào một căn phòng đóng kín cửa, và nếu có thể thì bạn hãy để điện thoại trong phòng khác. Tắt nó luôn đi. Hãy làm mọi điều có thể để tách biệt bản thân bạn với thế giới ngoài kia, để chỉ còn lại bạn và công việc mà bạn cần phải hoàn tất. Nhiều công ty lớn trong các thành phố lớn thực ra có một căn hộ rất gần với công ty, và trong đó văn phòng phẩm được thiết kế đầy đủ để một người cần hoàn tất công việc có thể vào căn hộ đó, và không có điện thoại hay sự gián đoạn nào cả, và họ có thể tập trung làm việc mà không ai làm phiền họ được. Bạn phải làm điều tương tự với bản thân, bạn phải đóng cửa lại. Đây là một trong các kỹ thuật đơn giản nhất: lấy mấy cái bảng “Đừng làm phiền” từ khách sạn kế tiếp bạn sẽ ở, và treo nó lên trước cửa. Khi bạn bắt đầu làm việc, hãy treo nó ở ngoài cửa, đóng cửa lại, “Đừng làm phiền”, và hiệu quả rất đáng kinh ngạc. Tôi đã dạy nhiều nhân viên của tôi cách này, và họ không thể tin được mình có thể làm việc hiệu quả hơn tới mức nào chỉ bằng việc không để người khác làm phiền nữa. Nếu bạn ở trong văn phòng bình thường, bạn sẽ bị làm phiền từ 4 – 5 lần mỗi giờ, trừ phi chính bạn ngăn việc đó lại.


Last but not least, set time limits for yourself. Few things are more motivating than deadlines, and you can take advantage of this by setting realistic self-imposed time limits on the tasks you need to complete. If you're able to treat these time limits with all of the seriousness that you would treat that official deadline, then your productivity is sure to benefit. 

Cuối cùng nhưng không kém quan trọng, đặt giới hạn thời gian cho bản thân. Hạn chót là một trong những thứ đẩy động lực lên cao nhất, và bạn có thể tận dụng việc này bằng cách tự đặt ra những giới hạn thời gian thực tế cho các công việc bạn cần hoàn thành. Nếu bạn có thể đối xử với các giới hạn thời gian đó một cách nghiêm túc như đối xử với hạn chót chính thức, năng suất của bạn nhất định sẽ tăng lên.


Now, please tell me in the comments below the one action that you're going to take immediately to improve your productivity, based on what we've just talked about. If you enjoy this video, and you feel it was valuable in teaching you about increasing productivity, subscribe to my channel, like this video and share this video with your friends. Don't forget to click the button on the screen for a free gift. Thanks again for watching.

Giờ hãy bình luận bên dưới cho tôi biết về hành động mà bạn sẽ áp dụng ngay để tăng năng suất của mình, dựa trên những gì mà chúng ta vừa nói. Nếu bạn thích video này, và cảm thấy nó hữu ích trong việc dạy bạn về cách tăng năng suất, hãy theo dõi kênh của tôi, thích video này và chia sẻ video này với bạn bè. Đừng quên ấn nút ở trên màn hình để có một món quà miễn phí. Cảm ơn các bạn lần nữa vì đã xem.


 

Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt. 

 

iOS:         TẢI APP NGAY
Android:  TẢI APP NGAY