DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Bài 4.7: Cách để sống hạnh phúc và thành công

| 3056 lượt xem | Lê Hà Thanh Lộc

Bài 4.7: Cách để sống hạnh phúc và thành công

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model giúp Nâng cao năng lực:

Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc.  
 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

Chọn bài có nội dung phù hợp.

Xem bản dịch song song khi nghe bài học.

Chuẩn bị sổ note lại nội dung ý nghĩa. 
 

Giới thiệu:

Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

Tác giả: Ieva Sipola - Nhà văn, nhà sáng tác content Marketing

Cộng tác viên dịch: Nguyễn Hoàng Oanh

DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ tư duy #Người cân bằng #Tôi là ai

Link tài liệu gốc:  XEM NGAY

Link Zalo học tiếng Anh cùng DJ Model: THAM GIA NGAY   
 

HOW TO CHANGE YOUR MINDSET FOR A HAPPY AND SUCCESSFUL LIFE?

CÁCH ĐỂ SỐNG HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG

 

Being happy and successful is something we all aspire to. It’s very likely that when asked “What’s your aim in life?” most of us would answer – to be happy. But on some days, this “small and modest” goal just seems light-years away. The good and bad news is this – it’s all in our heads. Even when it seems impossible to look on the bright side of things, it’s actually 100% in our power to transform the way we see life. This article compiles 10 ways how to change your mindset and go from being unhappy or just “okay” with your life to feeling (and finding) that it’s already quite a success.

Hạnh phúc và thành công là điều mà tất cả chúng ta đều khao khát. Rất có thể khi được hỏi "Mục tiêu của bạn trong cuộc sống là gì?" hầu hết chúng tôi sẽ trả lời - để được hạnh phúc. Nhưng vào một số ngày, mục tiêu “nhỏ và khiêm tốn” này dường như chỉ còn cách xa vài năm nữa. Tin tốt và xấu là đây - tất cả đều nằm trong đầu của chúng ta. Ngay cả khi dường như không thể nhìn vào mặt tươi sáng của mọi thứ, chúng ta thực sự có 100% khả năng để thay đổi cách chúng ta nhìn cuộc sống. Bài viết này tổng hợp 10 cách làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của bạn và đi từ cảm giác không hạnh phúc hoặc chỉ “ổn” với cuộc sống của bạn đến cảm giác (và nhận thấy) rằng nó đã khá thành công.

 

Count Your Blessings

In the 21st century, we are used to always wanting more and striving to be better. However, sometimes we just need to appreciate what we already have, and suddenly a different world will open up right in front of us. Changing your mindset to being grateful is really one of the most powerful eye-openers. It may sound too simple to be that effective, but you have to practice it every day and in everything you do. If you really set your mind to be grateful, you’ll stop paying attention to small annoyances and negative situations. Instead, you’ll start focusing on the good things that have happened and the lessons you’ve learned even from unpleasant events or encounters.  Start by doing this simple exercise every evening before you go to sleep: Write down 7 happy things that happened that day and that you can be grateful for. They don’t have to be big things – on some days, you’ll write down small happy moments like having a delicious latte in the afternoon or receiving a friendly smile from a colleague. As you practice this technique (without interruptions!) for several weeks or months, you’ll notice that you’ll start appreciating these small joys of life already at the moment when you experience them.

Đếm phúc lành của bạn

Trong thế kỷ 21, chúng ta đã quen với việc luôn mong muốn nhiều hơn và phấn đấu để trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta chỉ cần biết trân trọng những gì mình đã có thì bỗng nhiên một thế giới khác sẽ mở ra ngay trước mắt. Thay đổi suy nghĩ của bạn để biết ơn thực sự là một trong những biện pháp mở rộng tầm mắt mạnh mẽ nhất. Nghe có vẻ quá đơn giản để đạt được hiệu quả đó, nhưng bạn phải thực hành nó hàng ngày và trong mọi việc bạn làm. Nếu bạn thực sự đặt tâm trí để biết ơn, bạn sẽ ngừng chú ý đến những phiền toái nhỏ và những tình huống tiêu cực. Thay vào đó, bạn sẽ bắt đầu tập trung vào những điều tốt đẹp đã xảy ra và những bài học bạn đã học được ngay cả từ những sự kiện hoặc cuộc gặp gỡ làm bạn bực mình. Bắt đầu bằng cách thực hiện bài tập đơn giản này vào mỗi buổi tối trước khi bạn đi ngủ: Viết ra 7 điều hạnh phúc đã xảy ra trong ngày hôm đó và bạn có thể biết ơn. Chúng không nhất thiết phải là những điều lớn lao - vào một số ngày, bạn sẽ viết ra những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ như thưởng thức một ly cà phê ngon vào buổi chiều hoặc nhận được nụ cười thân thiện từ đồng nghiệp. Khi bạn thực hành kỹ thuật này (không bị gián đoạn!) trong vài tuần hoặc vài tháng, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn sẽ bắt đầu trân trọng những niềm vui nhỏ này của cuộc sống ngay khi bạn trải nghiệm chúng.

 

Find Your Purpose

Spend a day alone and think honestly about what you want to achieve in this life. This notion can seem a bit vague at the beginning. For example, it’s very likely most of us would say that we want to be happy and successful. But take the time to look deeper into what these concepts mean to you. Your purpose might be to do something meaningful every day or make the world a better place by doing what you love. Your aim can be to grow every year – personally and professionally. You can also lay down more concrete goals for yourself. For example, spend all weekends with your family, get a promotion or take an eye-opening journey to an exotic land. In this case, try setting specific time frames for achieving these milestones. Not sure your purpose yet? This article will help you.

Tìm mục đích của bạn

Hãy dành một ngày ở một mình và thành thật suy nghĩ về những gì bạn muốn đạt được trong cuộc sống này. Khái niệm này có thể hơi mơ hồ khi bắt đầu. Ví dụ: rất có thể hầu hết chúng ta sẽ nói rằng chúng ta muốn hạnh phúc và thành công. Nhưng hãy dành thời gian để xem xét sâu hơn những khái niệm này có ý nghĩa như thế nào đối với bạn. Mục đích của bạn có thể là làm điều gì đó có ý nghĩa mỗi ngày hoặc làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn bằng cách làm những gì bạn yêu thích. Mục tiêu của bạn có thể phát triển hàng năm - về mặt cá nhân và nghề nghiệp. Bạn cũng có thể đặt ra những mục tiêu cụ thể hơn cho mình. Ví dụ, dành tất cả các ngày cuối tuần cho gia đình, nhận khuyến mãi hoặc đi du lịch mở rộng tầm mắt đến một vùng đất xa lạ. Trong trường hợp này, hãy thử đặt các khung thời gian cụ thể để đạt được các cột mốc này. Bạn chưa chắc chắn về mục đích của mình? Bài viết này sẽ giúp bạn.

 

3. Seek Fulfillment, Not Happiness

Instead of striving to be simply happy, you should seek sustained fulfillment. Increasingly more psychologists and thinkers are stressing that happiness is not a product of getting what you want, but rather the byproduct of the different challenges you’ve overcome and milestones you’ve reached to get there.. In other words, happiness alone isn’t enough without pursuing things, competing, and struggling. In fact, the constant chase of happiness and worrying that you aren’t feeling happy can actually make you even more unhappy and stressed . Remember – happiness is not the destination – it’s a side effect to living your life to the fullest. And here’s how to achieve fulfillment: How to Get Motivated and Be Happy Every Day When You Wake Up

3. Tìm kiếm sự trọn vẹn, không phải hạnh phúc

Thay vì phấn đấu để có được hạnh phúc đơn thuần, bạn nên tìm kiếm sự thỏa mãn lâu dài. Ngày càng có nhiều nhà tâm lý học và nhà tư tưởng nhấn mạnh rằng hạnh phúc không phải là sản phẩm của việc đạt được những gì bạn muốn, mà là sản phẩm thứ cấp của những thử thách khác nhau mà bạn đã vượt qua và các cột mốc bạn đã đạt được . Nói cách khác, hạnh phúc thôi là chưa đủ nếu không theo đuổi mọi thứ, cạnh tranh và đấu tranh. Trên thực tế, việc theo đuổi hạnh phúc liên tục và lo lắng rằng bạn không cảm thấy hạnh phúc thực sự có thể khiến bạn thậm chí còn bất hạnh và căng thẳng hơn . Hãy nhớ rằng - hạnh phúc không phải là đích đến - đó là một tác động thứ yếu để sống hết mình. Và đây là cách để đạt được sự trọn vẹn: Làm thế nào để có động lực và hạnh phúc mỗi ngày khi bạn thức dậy.

 

4. Cultivate Diverse Life Areas and Interests

The more diverse and meaningful your life areas, the more fulfilled your life will be. People who are invested in many different things are much less likely to get depressed and burnt out than those who have few interests in life. One psychotherapist has shared a technique on how to nurture diverse life areas and avoid burnout and depression. She suggests dividing a list of paper into 9 sections for different parts of your life, those that are individually important to you. Some examples can be family, work, friends, hobbies, traveling, volunteering, sports, time spent alone, etc. Once you’ve determined these important domains, make sure you nurture and develop them. For example, dedicate a certain amount of time to each of them every week. This guide can help you allocate time to things that are important to you: The Ultimate Guide to Prioritizing Your Work And Life

4. Trau dồi các lĩnh vực và mối quan tâm đa dạng trong cuộc sống

Các lĩnh vực cuộc sống của bạn càng đa dạng và có ý nghĩa, cuộc sống của bạn sẽ càng viên mãn hơn. Những người đầu tư vào nhiều thứ khác nhau ít có nguy cơ bị trầm cảm và kiệt sức hơn những người có ít sở thích trong cuộc sống. Một nhà trị liệu tâm lý đã chia sẻ một kỹ thuật làm thế nào để nuôi dưỡng các lĩnh vực cuộc sống đa dạng và tránh kiệt sức và trầm cảm . Cô ấy gợi ý chia một danh sách trên giấy thành 9 phần cho các phần khác nhau trong cuộc sống của bạn, những phần quan trọng đối với cá nhân bạn. Một số ví dụ có thể là gia đình, công việc, bạn bè, sở thích, du lịch, tình nguyện, thể thao, thời gian ở một mình, v.v. Khi bạn đã xác định được những miền quan trọng này, hãy đảm bảo rằng bạn nuôi dưỡng và phát triển chúng. Ví dụ, dành một khoảng thời gian nhất định cho mỗi việc trong số chúng mỗi tuần. Hướng dẫn này có thể giúp bạn phân bổ thời gian cho những việc quan trọng đối với bạn: Hướng dẫn cơ bản để ưu tiên công việc và cuộc sống của bạn

 

5. Love Yourself

Some people place everyone else before themselves and know how to give better than how to receive. If you are one of them, it’s time you start thinking more about yourself. Like with many things in life, the key here is in balance. Here are some ideas for how to start loving yourself more:

Dedicate at least one day per week to doing what you love.

Learn to say no. Try this the next time someone asks you a favor that you really don’t want to deliver.

Listen to your body. If you feel too tired to go out or even to go to work, skip it and don’t feel bad about it. If you’re a hard worker, most likely you deserve a day off.

Switch off your phone for an evening or a whole day. Show people that you need some alone time and that they can’t always rely on you.

Try being selfish for a change. If you are usually the compliant type, try telling others what you prefer or how you want things to happen.

Here’re even more ideas on how to love yourself more: 30 Ways to Practice Self-Love and Be Good to Yourself

5. Yêu thương bản thân

Một số người đặt mọi người lên trước mình và biết cách cho đi tốt hơn cách nhận. Nếu bạn là một trong số họ, đã đến lúc bạn bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về bản thân. Giống như với nhiều thứ trong cuộc sống, chìa khóa ở đây là ở sự cân bằng. Dưới đây là một số ý tưởng về cách bắt đầu yêu bản thân nhiều hơn:

Dành ít nhất một ngày mỗi tuần để làm những gì bạn yêu thích.

Học cách nói không. Hãy thử cách này vào lần tới khi ai đó yêu cầu bạn giúp một việc gì đó mà bạn thực sự không muốn làm.

Lắng nghe cơ thể của bạn. Nếu bạn cảm thấy quá mệt mỏi để đi ra ngoài hoặc thậm chí đi làm, hãy cho qua và đừng cảm thấy tồi tệ về điều đó. Nếu bạn là một nhân viên chăm chỉ, rất có thể bạn xứng đáng được nghỉ một ngày.

Tắt điện thoại của bạn trong một buổi tối hoặc cả ngày. Cho mọi người thấy rằng bạn cần thời gian ở một mình và không phải lúc nào họ cũng có thể dựa vào bạn.

Thử ích kỷ cho một sự thay đổi. Nếu bạn thường là kiểu người tuân thủ, hãy thử nói cho người khác biết bạn thích gì hoặc bạn muốn mọi thứ diễn ra như thế nào.

Dưới đây là nhiều ý tưởng hơn nữa về cách yêu bản thân nhiều hơn: 30 cách để thực hành tự yêu bản thân và đối xử tốt với bản thân.

 

6. Try a New Vocation

It’s easy to become caught up in everyday life, work, and family chores. If you’ve been running the same rat race for years, it might be difficult to even imagine living differently. But surely, you have heard of people who keep hustling, trying new things, and finding their passion even when they already have stable jobs and families. Maybe their base job brings them steady income but their side-project is the one that brings fulfillment and extra income, or maybe they have found their happiness and purpose later in life. Guess what? You can do that too! It’s never too late to try a new hobby or even an occupation. If you don’t feel like turning your life upside down right away, start by doing something small, like a side business. Nowadays there are countless online jobs and even businesses you can start from your computer. Alternatively, try a new hobby (like playing tennis or learning to sail), a craft (like painting or knitting), or volunteering for a cause that’s important to you. If you are truly dedicated and interested in your hobby, it can bring a fresh perspective on things and even give you some new ideas for your professional life. Remember, you’re never too old or too late to try something new! Here’s the proof.

6. Thử một công việc mới

Bạn rất dễ bị cuốn vào cuộc sống hàng ngày, công việc và việcgia đình. Nếu bạn đang chạy theo những cuộc đua vô nghĩa trong nhiều năm, thậm chí có thể khó tưởng tượng bạn sẽ sống khác đi. Nhưng chắc chắn, bạn đã từng nghe đến những người luôn hối hả, thử những điều mới và tìm kiếm đam mê của mình ngay cả khi họ đã có công việc và gia đình ổn định. Có thể công việc cơ bản mang lại cho họ thu nhập ổn định nhưng dự án phụ của họ mới là dự án mang lại sự thỏa mãn và thêm thu nhập, hoặc có thể họ đã tìm thấy hạnh phúc và mục đích sống của mình sau này. Đoán xem nào? Bạn cũng có thể làm điều đó mà! Không bao giờ là quá muộn để thử một sở thích mới hoặc thậm chí là một nghề nghiệp. Nếu bạn cảm thấy không muốn đảo lộn cuộc sống của mình ngay lập tức, hãy bắt đầu bằng cách làm một việc nhỏ, chẳng hạn như một công việc kinh doanh phụ. Ngày nay, có vô số công việc trực tuyến và thậm chí cả việc kinh doanh bạn có thể bắt đầu từ chiếc máy tính của mình. Ngoài ra, hãy thử một sở thích mới (như chơi quần vợt hoặc học chèo thuyền), một nghề thủ công (như vẽ tranh hoặc đan lát) hoặc tình nguyện cho một mục đích quan trọng đối với bạn. Nếu bạn thực sự tận tâm và quan tâm đến sở thích của mình, nó có thể mang lại một cái nhìn mới mẻ về mọi thứ và thậm chí cung cấp cho bạn một số ý tưởng mới cho cuộc sống nghề nghiệp của bạn. Hãy nhớ rằng bạn không bao giờ quá già hoặc quá muộn để thử điều gì đó mới! Đây là bằng chứng.

 

7. Manage Your Expectations

Having high standards is not a bad thing essentially. But it can become harmful if you overdo it. If you are too demanding towards yourself, you can experience depression and job burnout. If you are expecting too much of other people, they can get tired or scared of you or even avoid you. Remember this: Genuinely loving someone – this applies to yourself, too – can only begin when you stop expecting a certain action, behavior, or result from yourself or from another person; and when you let yourself embrace and love the natural flow of events.

7. Quản lý kỳ vọng của bạn

Về cơ bản, có các tiêu chuẩn cao không phải là một điều xấu. Nhưng nó có thể trở nên có hại nếu bạn lạm dụng nó. Nếu bạn quá khắt khe với bản thân, bạn có thể bị trầm cảm và mất việc. Nếu bạn kỳ vọng quá nhiều vào người khác, họ có thể cảm thấy mệt mỏi hoặc sợ hãi bạn hoặc thậm chí tránh mặt bạn. Nhớ lấy điều này: Thực lòng yêu ai đó - điều này cũng áp dụng cho chính bạn - chỉ có thể bắt đầu khi bạn ngừng mong đợi một hành động, hành vi hoặc kết quả nhất định từ chính bạn hoặc từ người khác; và khi bạn để bản thân đón nhận và yêu thích một cách tự nhiên.

 

8. Don’t Get Offended

Taking offense is one of the biggest happiness thieves in our life. Being offended steals the precious, genuinely happy moments we could be spending together with our loved ones. It’s also linked with the previous point – when your expectations towards others are too high, and you feel like they owe you something. Here’s the harsh truth: Nobody owes you anything. You should be grateful for all the good things, kindness, and love you receive from other people. And never assume that it’s something that should be there by default. So next time you get offended, ask yourself and answer truthfully – isn’t it only about my hurt ego? And why do I presume I deserve the help, attention, and love from that other person?

8. Không để bị xúc phạm

Hành vi phạm tội là một trong những kẻ đánh cắp hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời chúng ta. Bị xúc phạm sẽ đánh cắp những khoảnh khắc quý giá, thực sự hạnh phúc mà chúng ta có thể trải qua cùng những người thân yêu của mình. Nó cũng được liên kết với quan điểm trước đó - khi kỳ vọng của bạn đối với người khác quá cao và bạn cảm thấy như họ nợ bạn một điều gì đó. Đây là sự thật phũ phàng: Không ai nợ bạn bất cứ điều gì. Bạn nên biết ơn tất cả những điều tốt đẹp, lòng tốt và tình yêu thương mà bạn nhận được từ người khác. Và đừng bao giờ cho rằng đó là thứ nên có ở đó theo mặc định. Vì vậy, lần tới khi bạn bị xúc phạm, hãy tự hỏi bản thân và trả lời thành thật - đó không phải chỉ là tổn thương cái tôi của tôi sao? Và tại sao tôi lại cho rằng mình xứng đáng nhận được sự giúp đỡ, quan tâm và yêu thương từ người khác?

 

9. Give and Contribute

Life satisfaction largely comes from a sense of contribution – a feeling that your life and work matter. Doing something valuable for your local community, your company, or society as a whole can give you a feeling of mission or a cause. Some ideas on how you can contribute:

Apply to be a volunteer in orphanages, elderly homes, or animal shelters;

Join groups or initiatives within your workplace, like office events’ organizers or charity groups;

Join an organization that fights for environmental issues, advocates animal rights, etc.;

Be proactive in your neighborhood. Join local initiatives for giving during Christmas and throughout the year.

9. Cho và đóng góp

Sự hài lòng trong cuộc sống phần lớn đến từ cảm giác được đóng góp - cảm giác rằng cuộc sống và công việc của bạn có ý nghĩa quan trọng. Làm điều gì đó có giá trị cho cộng đồng địa phương, công ty hoặc toàn xã hội của bạn, có thể mang lại cho bạn cảm giác về sứ mệnh hoặc mục tiêu. Một số ý tưởng về cách bạn có thể đóng góp:

Đăng ký làm tình nguyện viên trong các trại trẻ mồ côi, nhà dành cho người già hoặc trại động vật;

Tham gia các nhóm hoặc đưa sáng kiến ​​tại nơi làm việc của bạn, chẳng hạn như các nhà tổ chức sự kiện văn phòng hoặc các nhóm từ thiện;

Tham gia một tổ chức đấu tranh cho các vấn đề môi trường, ủng hộ quyền động vật, v.v.;

Chủ động trong khu vực lân cận của bạn. Tham gia vào các sáng kiến ở ​​địa phương để cho đi trong lễ Giáng sinh và trong suốt cả năm.

 

10. Look at Your Partner with New Eyes

If you are together with your partner for many years, you surely know that relationships have ups and downs, and it’s never just roses and violets. Many people find it hard to accept that they have grown too used to their other half and that being together no longer brings butterflies and the good kind of goosebumps. The good news is that it’s in your power to change it and bring more color into your relationship. Here are some ideas for bringing the spark back:

Try doing something neither of you has ever done. It can be a new sport, a hobby, a new form of traveling, or anything else. Going through new experiences together will bring fresh excitement and you’ll be able to share how you felt while doing it.

Try touching each other more often. This may feel forced at first if you are not the typical touchy couple. But there’s proof that hugging and touching your significant other plays a crucial role in nurturing the relationship and helps to avoid and tackle conflicts.

Give each other time off. This doesn’t mean breaking up or pressing “Pause” on your relationship. Simply encourage your partner’s other interests, even when they don’t include you. For example, support their special hobby or encourage a night out or even a trip with his/her friends. The other person will surely appreciate your respect for their interests and you’ll get a chance to miss each other.

10. Nhìn Đối phương của bạn với cái nhìn mới

Nếu bạn đã ở bên người yêu của mình trong nhiều năm, bạn chắc chắn biết rằng mối quan hệ có những thăng trầm và không bao giờ chỉ có hoa hồng và hoa violet. Nhiều người khó chấp nhận rằng họ đã quá quen với nửa kia của mình và việc ở bên nhau không còn bay bướm hay lãng mạn nữa. Tin tốt là bạn có khả năng thay đổi nó và mang lại nhiều màu sắc hơn cho mối quan hệ của mình. Dưới đây là một số ý tưởng để đưa tia sáng trở lại:

Hãy thử làm điều gì đó mà cả hai người chưa từng làm. Nó có thể là một môn thể thao mới, một sở thích, một hình thức du lịch mới hoặc bất cứ thứ gì khác. Cùng nhau trải qua những trải nghiệm mới sẽ mang lại sự hào hứng mới mẻ và bạn có thể chia sẻ cảm giác của mình khi thực hiện điều đó.

Cố gắng chạm vào nhau thường xuyên hơn. Thoạt đầu, điều này có thể cảm thấy gượng ép nếu hai bạn không phải là một cặp đôi thích đụng chạm. Nhưng có bằng chứng cho thấy rằng ôm và chạm vào người quan trọng của bạn đóng một vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng mối quan hệ và giúp tránh và giải quyết xung đột.

Cho nhau thời gian nghỉ ngơi. Điều này không có nghĩa là chia tay hoặc nhấn "Tạm dừng" trong mối quan hệ của bạn. Chỉ cần khuyến khích các mối quan tâm khác của đối phương, ngay cả khi họ không bao gồm bạn. Ví dụ, ủng hộ sở thích đặc biệt của họ hoặc khuyến khích một đêm đi chơi hoặc thậm chí là một chuyến du lịch với bạn bè của anh ấy / cô ấy. Người kia chắc chắn sẽ đánh giá cao sự tôn trọng của bạn đối với sở thích của họ và hai bạn sẽ có cơ hội nhớ nhau.

 

Final Thoughts

So, we have established that happiness and success are not an end-product or a finish line that you cross and stay content for the rest of your life. On the contrary, these are the by-products that you experience while you’re leading a fulfilled and varied life. Happiness and success are within arm’s reach. This is simple and complicated at the same time. On the one hand, it’s difficult to chase and capture an intangible concept like a happy and successful life. On the other hand, the mindset of being happy will simply creep up on you as you don’t actually think that much about it.

Lời kết

Vì vậy, chúng tôi đã xác định rằng hạnh phúc và thành công không phải là đích đến cuối cùng hay một kết thúc mà bạn phải vượt qua và luôn bằng lòng trong suốt phần đời còn lại của mình. Ngược lại, đây là những sản phẩm thứ cấp mà bạn trải nghiệm khi đang có một cuộc sống trọn vẹn và đa dạng. Hạnh phúc và thành công nằm trong tầm tay. Điều này cũng đơn giản và đồng thời cũng phức tạp. Mặt khác, rất khó để theo đuổi và nắm bắt một khái niệm vô hình như một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Mặt khác, suy nghĩ về việc hạnh phúc sẽ đơn giản len lỏi trong bạn khi bạn không thực sự nghĩ nhiều về điều đó.

 

Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt.

 

iOS:         TẢI APP NGAY 
Android:  TẢI APP NGAY