DJC
Gói Tên tài liệu arrow Tác giả arrow Thể loại arrow Nguồn arrow Ngày XB arrow Lượt xem arrow Đánh giá arrow Thao tác
vip-member (S) Em lễ phép lịch sự Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2021-11-20 04:00:00 5635
vip-member (S) Em lịch sự mượn đồ Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-09 04:00:00 5182
vip-member (S) Em lịch sự trong bữa ăn Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-10 04:00:00 5049
vip-member (S) Em lịch sự nhờ giúp đỡ Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-10 04:00:00 4380
vip-member (S) Em lịch sự đến nhà người khác Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-11 04:00:00 5168
vip-member (S) Em lịch sự khi có khách đến nhà Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-11 04:00:00 4904
vip-member (S) Em ứng xử khi bị trêu chọc Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-12 04:00:00 5022
vip-member (S) Em lịch sự nơi công cộng Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-12 04:00:00 4642
vip-member (S) Em lịch sự khi ho, ngáp, hắt hơi Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-09 04:00:00 5976
vip-member (S) Em dành tặng lời khen Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-12 04:00:00 6067
vip-member (S) Em nói lời xin lỗi và lời cảm ơn Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-02-17 12:29:08 6599
vip-member (S) Em lịch sự khi từ chối Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-02-17 12:29:08 5285
vip-member (S) Em giao tiếp qua điện thoại Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-02-17 12:29:08 4266
vip-member (S) Em giao tiếp qua mạng Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-02-17 12:29:08 4828
vip-member (S) Em lịch sự khi đi thang máy Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-03-13 04:00:00 4302
Gói Tên tài liệu arrow Tác giả arrow Thể loại arrow Nguồn arrow Ngày XB arrow Lượt xem arrow Đánh giá arrow Thao tác
vip-member (S) Em lễ phép lịch sự Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2021-11-20 04:00:00 5635
vip-member (S) Em lịch sự mượn đồ Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-09 04:00:00 5182
vip-member (S) Em lịch sự trong bữa ăn Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-10 04:00:00 5049
vip-member (S) Em lịch sự nhờ giúp đỡ Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-10 04:00:00 4380
vip-member (S) Em lịch sự đến nhà người khác Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-11 04:00:00 5168
vip-member (S) Em lịch sự khi có khách đến nhà Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-11 04:00:00 4904
vip-member (S) Em ứng xử khi bị trêu chọc Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-12 04:00:00 5022
vip-member (S) Em lịch sự nơi công cộng Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-12 04:00:00 4642
vip-member (S) Em lịch sự khi ho, ngáp, hắt hơi Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-09 04:00:00 5976
vip-member (S) Em dành tặng lời khen Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-12 04:00:00 6067
vip-member (S) Em nói lời xin lỗi và lời cảm ơn Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-02-17 12:29:08 6599
vip-member (S) Em lịch sự khi từ chối Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-02-17 12:29:08 5285
vip-member (S) Em giao tiếp qua điện thoại Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-02-17 12:29:08 4266
vip-member (S) Em giao tiếp qua mạng Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-02-17 12:29:08 4828
vip-member (S) Em lịch sự khi đi thang máy Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-03-13 04:00:00 4302
Gói Tên tài liệu arrow Tác giả arrow Thể loại arrow Nguồn arrow Ngày XB arrow Lượt xem arrow Đánh giá arrow Thao tác
vip-member (S) Em lễ phép lịch sự Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2021-11-20 04:00:00 5635
vip-member (S) Em lịch sự mượn đồ Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-09 04:00:00 5182
vip-member (S) Em lịch sự trong bữa ăn Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-10 04:00:00 5049
vip-member (S) Em lịch sự nhờ giúp đỡ Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-10 04:00:00 4380
vip-member (S) Em lịch sự đến nhà người khác Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-11 04:00:00 5168
vip-member (S) Em lịch sự khi có khách đến nhà Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-11 04:00:00 4904
vip-member (S) Em ứng xử khi bị trêu chọc Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-12 04:00:00 5022
vip-member (S) Em lịch sự nơi công cộng Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-12 04:00:00 4642
vip-member (S) Em lịch sự khi ho, ngáp, hắt hơi Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-09 04:00:00 5976
vip-member (S) Em dành tặng lời khen Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-12 04:00:00 6067
vip-member (S) Em nói lời xin lỗi và lời cảm ơn Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-02-17 12:29:08 6599
vip-member (S) Em lịch sự khi từ chối Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-02-17 12:29:08 5285
vip-member (S) Em giao tiếp qua điện thoại Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-02-17 12:29:08 4266
vip-member (S) Em giao tiếp qua mạng Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-02-17 12:29:08 4828
vip-member (S) Em lịch sự khi đi thang máy Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-03-13 04:00:00 4302
Gói Tên tài liệu arrow Tác giả arrow Thể loại arrow Nguồn arrow Ngày XB arrow Lượt xem arrow Đánh giá arrow Thao tác
vip-member (S) Em lễ phép lịch sự Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2021-11-20 04:00:00 5635
vip-member (S) Em lịch sự mượn đồ Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-09 04:00:00 5182
vip-member (S) Em lịch sự trong bữa ăn Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-10 04:00:00 5049
vip-member (S) Em lịch sự nhờ giúp đỡ Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-10 04:00:00 4380
vip-member (S) Em lịch sự đến nhà người khác Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-11 04:00:00 5168
vip-member (S) Em lịch sự khi có khách đến nhà Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-11 04:00:00 4904
vip-member (S) Em ứng xử khi bị trêu chọc Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-12 04:00:00 5022
vip-member (S) Em lịch sự nơi công cộng Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-12 04:00:00 4642
vip-member (S) Em lịch sự khi ho, ngáp, hắt hơi Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-09 04:00:00 5976
vip-member (S) Em dành tặng lời khen Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-12 04:00:00 6067
vip-member (S) Em nói lời xin lỗi và lời cảm ơn Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-02-17 12:29:08 6599
vip-member (S) Em lịch sự khi từ chối Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-02-17 12:29:08 5285
vip-member (S) Em giao tiếp qua điện thoại Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-02-17 12:29:08 4266
vip-member (S) Em giao tiếp qua mạng Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-02-17 12:29:08 4828
vip-member (S) Em lịch sự khi đi thang máy Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-03-13 04:00:00 4302
Gói Tên tài liệu arrow Tác giả arrow Thể loại arrow Nguồn arrow Ngày XB arrow Lượt xem arrow Đánh giá arrow Thao tác
vip-member (S) Em lễ phép lịch sự Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2021-11-20 04:00:00 5635
vip-member (S) Em lịch sự mượn đồ Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-09 04:00:00 5182
vip-member (S) Em lịch sự trong bữa ăn Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-10 04:00:00 5049
vip-member (S) Em lịch sự nhờ giúp đỡ Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-10 04:00:00 4380
vip-member (S) Em lịch sự đến nhà người khác Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-11 04:00:00 5168
vip-member (S) Em lịch sự khi có khách đến nhà Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-11 04:00:00 4904
vip-member (S) Em ứng xử khi bị trêu chọc Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-12 04:00:00 5022
vip-member (S) Em lịch sự nơi công cộng Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-12 04:00:00 4642
vip-member (S) Em lịch sự khi ho, ngáp, hắt hơi Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-09 04:00:00 5976
vip-member (S) Em dành tặng lời khen Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-01-12 04:00:00 6067
vip-member (S) Em nói lời xin lỗi và lời cảm ơn Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-02-17 12:29:08 6599
vip-member (S) Em lịch sự khi từ chối Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-02-17 12:29:08 5285
vip-member (S) Em giao tiếp qua điện thoại Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-02-17 12:29:08 4266
vip-member (S) Em giao tiếp qua mạng Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-02-17 12:29:08 4828
vip-member (S) Em lịch sự khi đi thang máy Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Thư viện 100 năm 2022-03-13 04:00:00 4302

Nhà tài trợ & Đối tác

Banner ngang