DJC

Bài 2.12: Cách để sống thật với bản dạng của chính mình

Nguyễn Thị Viên - 3716 lượt xem

- 10 phút để đọc


 
 

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model giúp Nâng cao năng lực:

 1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

 2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

 3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

 1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

 2. Xem bản dịch song song khi nghe bài học.

 3. Chuẩn bị sổ / máy note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

 • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

 • Tác giả: Morgana Bailey

 • Cộng tác viên dịch: Nguyễn Thị Dạ Thảo

 • DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Bộ tư duy #Người cân bằng

 • Link tài liệu gốc: XEM NGAY


THE DANGER OF HIDING WHO YOU ARE 

CÁCH ĐỂ SỐNG THẬT VỚI BẢN DẠNG CỦA CHÍNH MÌNH


When I was young, I prided myself as a nonconformist in the conservative U.S. state I live in, Kansas. I didn't follow along with the crowd. I wasn't afraid to try weird clothing trends or hairstyles. I was outspoken and extremely social. Even these pictures and postcards of my London semester abroad 16 years ago show that I obviously didn't care if I was perceived as weird or different. 


Khi còn nhỏ, tôi từng tự hào rằng mình là kẻ lập dị tại Kansas, cộng đồng khép kín ở Mỹ mà tôi sống. Tôi không chạy theo đám đông. Tôi không ngại thử những xu hướng quần áo hay kiểu tóc kỳ dị. Tôi nói nhiều và rất thích giao tiếp. Kể cả những bức ảnh và bưu thiếp của tôi hồi du học ở London 16 năm trước cũng cho thấy rằng tôi rõ ràng không quan tâm có bị xem là lập dị hay khác người hay không.


But that same year I was in London, 16 years ago, I realized something about myself that actually was somewhat unique, and that changed everything. I became the opposite of who I thought I once was. I stayed in my room instead of socializing. I stopped engaging in clubs and leadership activities. I didn't want to stand out in the crowd anymore. I told myself it was because I was growing up and maturing, not that I was suddenly looking for acceptance. I had always assumed I was immune to needing acceptance. After all, I was a bit unconventional. But I realize now that the moment I realized something was different about me was the exact same moment that I began conforming and hiding. Hiding is a progressive habit, and once you start hiding, it becomes harder and harder to step forward and speak out. In fact, even now, when I was talking to people about what this talk was about, I made up a cover story and I even hid the truth about my TED Talk.


Nhưng cũng khi ở London hồi 16 năm trước, tôi đã nhận ra một điều khá độc đáo về bản thân, và điều đó thay đổi mọi thứ. Tôi đã trở thành một người khác hẳn với suy nghĩ của tôi trước đó. Tôi ở yên trong phòng thay vì giao tiếp. Tôi không tham gia các hoạt động đội nhóm và lãnh đạo nữa. Tôi không muốn nổi bật trong đám đông nữa. Tôi tự nói với bản thân rằng đó là vì tôi đang lớn lên và trưởng thành, không phải vì tự dưng tôi muốn được chấp nhận. Tôi đã luôn nghĩ rằng mình chẳng cần được ai chấp nhận cả, bởi lẽ tôi vốn hơi khác người mà. Nhưng giờ tôi đã nhận ra khoảnh khắc tôi thấy được điều khác biệt trong tôi cũng chính là lúc tôi bắt đầu tuân theo mọi người và che giấu bản thân. Che giấu là thói quen lớn dần, và một khi bạn đã bắt đầu che giấu thì sẽ càng ngày càng khó khăn để bước tới và lên tiếng. Thực tế là ngay cả bây giờ, khi tôi kể với mọi người rằng bài phát biểu này là về cái gì, tôi đã bịa ra chuyện khác và che giấu sự thật về bài phát biểu TED của tôi.


So it is fitting and scary that I have returned to this city 16 years later and I have chosen this stage to finally stop hiding. What have I been hiding for 16 years? I am a lesbian. Thank you. I've struggled to say those words, because I didn't want to be defined by them. Every time I would think about coming out in the past, I would think to myself, but I just want to be known as Morgana, uniquely Morgana, but not “my lesbian friend Morgana,” or “my gay coworker Morgana.” Just Morgana. 


Vậy thì quả là hợp lý và đáng sợ làm sao khi tôi quay lại thành phố này sau 16 năm và chọn sân khấu này để ngưng việc che giấu. Tôi đã che giấu gì trong 16 năm? Tôi là đồng tính nữ. Cảm ơn. Tôi đã khó khăn trong việc nói ra những từ đó, vì tôi không muốn bị định nghĩa bởi chúng. Mỗi lần nghĩ đến việc công khai trong quá khứ, tôi sẽ nghĩ, nhưng mình chỉ muốn mọi người xem mình là Morgana, Morgana độc đáo, nhưng không phải “cô bạn đồng tính nữ Morgana của tôi” hay “đồng nghiệp đồng tính Morgana của tôi”. Chỉ Morgana thôi.


For those of you from large metropolitan areas, this may not seem like a big deal to you. It may seem strange that I have suppressed the truth and hidden this for so long. But I was paralyzed by my fear of not being accepted. And I'm not alone, of course. A 2013 Deloitte study found that a surprisingly large number of people hide aspects of their identity. Of all the employees they surveyed, 61 percent reported changing an aspect of their behavior or their appearance in order to fit in at work. Of all the gay, lesbian and bisexual employees, 83 percent admitted to changing some aspects of themselves so they would not appear at work “too gay.” The study found that even in companies with diversity policies and inclusion programs, employees struggle to be themselves at work because they believe conformity is critical to their long-term career advancement.


Với những người từ các thành phố lớn, chắc chuyện này chẳng đáng gì với bạn. Có khi bạn thấy lạ là tôi đã ẩn giấu sự thật và che giấu điều này lâu như thế. Nhưng tôi bị nỗi sợ không được chấp nhận ngăn lại. Và tất nhiên, tôi không cô độc. Một nghiên cứu của Deloitte vào năm 2013 cho thấy thực ra có rất nhiều người đang giấu đi một phần bản dạng của mình. Trong các nhân viên họ phỏng vấn, 61% nói đã thay đổi cách cư xử hay ngoại hình một chút để hoà nhập với chỗ làm. Trong mọi nhân viên đồng tính nam nữ và song tính, 83% thừa nhận rằng họ đã thay đổi bản thân một chút để đi làm không bị coi là “gay quá”. Nghiên cứu cho thấy kể cả ở những công ty có chính sách mở rộng và chương trình chấp nhận, nhân viên vẫn khó sống thật tại chỗ làm vì họ tin rằng việc tuân theo lẽ thường là rất quan trọng để có thể phát triển sự nghiệp lâu dài.


And while I was surprised that so many people just like me waste so much energy trying to hide themselves, I was scared when I discovered that my silence has life-or-death consequences and long-term social repercussions. Twelve years: the length by which life expectancy is shortened for gay, lesbian and bisexual people in highly anti-gay communities compared to accepting communities. Twelve years reduced life expectancy. When I read that in The Advocate magazine this year, I realized I could no longer afford to keep silent. The effects of personal stress and social stigmas are a deadly combination. The study found that gays in anti-gay communities had higher rates of heart disease, violence and suicide. What I once thought was simply a personal matter, I realized had a ripple effect that went into the workplace and out into the community for every story just like mine. My choice to hide and not share who I really am may have inadvertently contributed to this exact same environment and atmosphere of discrimination. I'd always told myself there's no reason to share that I was gay, but the idea that my silence has social consequences was really driven home this year when I missed an opportunity to change the atmosphere of discrimination in my own home state of Kansas.


Và dù tôi ngạc nhiên rằng có rất nhiều người như tôi đã lãng phí nhiều năng lượng để che giấu bản thân, tôi rất sợ hãi khi phát hiện rằng sự im lặng của tôi có hậu quả chết người và hậu quả xã hội lâu dài. 12 năm là thời gian mà tuổi thọ của những người đồng tính nam nữ và song tính bị rút ngắn tại những cộng đồng kỳ thị so với những cộng đồng chấp nhận. Tuổi thọ bị giảm 12 năm. Khi tôi đọc được điều đó trong tạp chí Advocate năm nay, tôi đã nhận ra mình không thể giữ im lặng mãi nữa. Ảnh hưởng từ căng thẳng cá nhân và sự kỳ thị xã hội là một sự kết hợp chết người. Nghiên cứu cho thấy những người đồng tính trong cộng đồng kỳ thị có tỉ lệ bệnh tim, bạo lực và tự sát cao hơn. Thứ mà tôi từng cho là chuyện cá nhân thì giờ tôi nhận ra nó có hiệu ứng gợn sóng ảnh hưởng tới chỗ làm và ra ngoài cộng đồng cho những người giống như tôi. Việc tôi chọn cách che giấu và không nói ra con người thật của tôi có thể đã gián tiếp góp phần vào chính môi trường này và bầu không khí kỳ thị này. Tôi luôn tự nhủ rằng chẳng có lý do gì để chia sẻ mình là đồng tính cả, nhưng năm nay tôi đã thực sự hiểu sự im lặng của mình có hậu quả xã hội thế nào khi tôi bỏ lỡ một cơ hội thay đổi bầu không khí kỳ thị tại chính quê nhà Kansas của tôi.


In February, the Kansas House of Representatives brought up a bill for vote that would have essentially allowed businesses to use religious freedom as a reason to deny gays services. A former coworker and friend of mine has a father who serves in the Kansas House of Representatives. He voted in favor of the bill, in favor of a law that would allow businesses to not serve me. How does my friend feel about lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and questioning people? How does her father feel? I don't know, because I was never honest with them about who I am. And that shakes me to the core. What if I had told her my story years ago? Could she have told her father my experience? Could I have ultimately helped change his vote? I will never know, and that made me realize I had done nothing to try to make a difference. How ironic that I work in human resources, a profession that works to welcome, connect and encourage the development of employees, a profession that advocates that the diversity of society should be reflected in the workplace, and yet I have done nothing to advocate for diversity.


Vào tháng Hai, Hạ viện Kansas đã lập một cuộc bầu cử cho phép các công ty được phép dùng tự do tôn giáo làm lý do để từ chối phục vụ người đồng tính. Một đồng nghiệp cũ và là bạn của tôi có người bố làm trong Hạ viện Kansas. Ông ấy đã bỏ phiếu đồng ý với quyết định này, đồng ý một luật lệ cho phép các công ty không phục vụ tôi. Bạn tôi cảm thấy thế nào về những người đồng tính, song tính, chuyển giới, vô tính và đang phân vân? Bố của cô ấy sẽ cảm thấy thế nào? Tôi không biết, vì tôi chưa từng nói với họ về con người thật của tôi. Và điều đó khiến tôi bị đả kích rất mạnh. Nếu như nhiều năm trước tôi kể cho cô ấy chuyện của mình thì sao? Liệu cô ấy có kể cho bố mình về trải nghiệm của tôi không? Liệu tôi có thể giúp thay đổi phiếu bầu của ông ấy không? Tôi sẽ không bao giờ biết được, và nhờ vậy tôi nhận ra mình chưa làm gì để tạo ra sự khác biệt cả. Thật trớ trêu khi làm trong ngành nhân sự, một nghề chào đón, liên kết với và thúc đẩy sự phát triển của nhân viên, một nghề bênh vực cho tư tưởng rằng sự đa dạng xã hội nên được thể hiện trong môi trường làm việc, vậy mà tôi lại chưa làm gì để bênh vực cho xã hội cả.


When I came to this company one year ago, I thought to myself, this company has anti-discrimination policies that protect gay, lesbian, bisexual and transgender people. Their commitment to diversity is evident through their global inclusion programs. When I walk through the doors of this company, I will finally come out. But I didn't. Instead of taking advantage of the opportunity, I did nothing.


Năm ngoái khi vào công ty này, tôi đã tự nhủ, công ty này có chính sách chống phân biệt đối xử giúp bảo vệ người đồng tính, song tính và người chuyển giới. Cách họ chấp nhận sự khác biệt đã được thể hiện rất rõ trong các chương trình chấp nhận toàn cầu của họ. Khi bước vào công ty, cuối cùng tôi cũng sẽ công khai. Nhưng tôi đã không làm. Thay vì tận dụng cơ hội đó, tôi lại chẳng làm gì cả.


When I was looking through my London journal and scrapbook from my London semester abroad 16 years ago, I came across this modified quote from Toni Morrison's book, “Paradise.” “There are more scary things inside than outside.” And then I wrote a note to myself at the bottom: “Remember this.” I'm sure I was trying to encourage myself to get out and explore London, but the message I missed was the need to start exploring and embracing myself. What I didn't realize until all these years later is that the biggest obstacles I will ever have to overcome are my own fears and insecurities. I believe that by facing my fears inside, I will be able to change reality outside. I made a choice today to reveal a part of myself that I have hidden for too long. I hope that this means I will never hide again, and I hope that by coming out today, I can do something to change the data and also to help others who feel different be more themselves and more fulfilled in both their professional and personal lives. Thank you.


Khi xem lại những quyển nhật ký và sổ tay hồi du học ở London 16 năm trước, tôi tình cờ thấy được trích dẫn đã chỉnh sửa từ cuốn sách “Thiên đàng” của Toni Morrison. “Bên trong có nhiều điều đáng sợ hơn bên ngoài.” Và rồi tôi viết ghi chú cho bản thân bên dưới: “Hãy nhớ kĩ”. Tôi tin khi đó tôi chỉ đang động viên bản thân ra ngoài và khám phá London, nhưng thông điệp mà tôi bỏ lỡ là nhu cầu khám phá và chấp nhận chính mình. Điều mà phải đến nhiều năm sau tôi mới nhận ra là: vật cản lớn nhất mà tôi phải vượt qua chính là nỗi sợ và bất an của chính mình. Tôi tin rằng bằng cách đối diện với nỗi sợ bên trong mình, tôi sẽ có thể thay đổi hiện thực bên ngoài. Hôm nay tôi đã lựa chọn việc bộc lộ một phần bản thân mà tôi đã giấu kín quá lâu. Tôi mong điều này nghĩa là tôi sẽ không bao giờ che giấu nữa và mong rằng bằng cách công khai hôm nay, tôi có thể làm gì đó để thay đổi số liệu và cũng để giúp đỡ những người cảm thấy mình khác biệt có thể sống thật với bản thân hơn và thấy thỏa mãn hơn với cả sự nghiệp và cuộc đời họ. Cảm ơn mọi người.

………………..


Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt. 

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY