DJC

BÀI 1.8: CÁCH ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BẢN THÂN DỰA TRÊN BỘ CÔNG CỤ BÁNH XE CUỘC ĐỜI

Đăng bởi Nguyễn Thị Viên - 3854 lượt xem

- 10 phút để đọc

 
 

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển DJ Model giúp Nâng cao năng lực:

 1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

 2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

 3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

 1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

 2. Xem bản dịch song khi nghe bài học.

 3. Chuẩn bị sổ / máy note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

 • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

 • Tác giả: Brendan Baker – chủ kênh video “The Start of Happiness”,  cung cấp cho bạn các công cụ và chiến lược cần thiết để sống một cuộc sống hạnh phúc, thành công và viên mãn nhất

 • Cộng tác viên dịch: Phạm Minh Phong

 • DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Nhà lãnh đạo #Người cân bằng

 • Link tài liệu gốc: XEM NGAY


THE WHEEL OF LIFE: A SELF -  ASSESSMENT TOOL 

CÁCH ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BẢN THÂN DỰA TRÊN BỘ CÔNG CỤ BÁNH XE CUỘC ĐỜI


Hi there! Brendan Baker here – a founder of the star of happiness and a creator in the change of the life program.


Chào bạn! Mình là Brendan Baker đây - người sáng lập dự án ngôi sao hạnh phúc và là người làm ra chương trình thay đổi cuộc đời.


Today, I want to share with you an awesome tool that I use, called The Wheel of Life which enables you to help you understand the balance in your life and it is a good self-assessment tool to help you work through the priorities in your life and where you are spending your time and energy.


Hôm nay, mình muốn chia sẻ với bạn một công cụ tuyệt vời mà mình đang sử dụng, được gọi là The Wheel of Life (Bánh xe cuộc sống). Công cụ này giúp bạn hiểu được sự cân bằng trong cuộc sống và là một công cụ tự đánh giá tốt nhằm giúp bạn thực hiện các ưu tiên trong cuộc sống cũng

như cho thấy nơi bạn đang dành thời gian và năng lượng của mình.


Let me quickly run through the wheel works now, be a couple of minutes. What I have here will simply draw a circle on a sheet of paper, or whatever it is that you feel relevant, and divide it into eight different segments.


Nào chúng ta cùng tìm hiểu nhanh qua chiếc bánh xe hoạt động này nhé. Nhanh thôi chỉ trong vài phút. Những gì mình có ở đây chỉ đơn giản là vẽ một vòng tròn trên một tờ giấy, hoặc bất cứ thứ gì mà bạn cảm thấy phù hợp và chia hình tròn ấy thành tám phần khác nhau.


Then put categories to each of the different segments. What I recommend in those categories is to get a wide variety of areas in your life and put down the first segment: “business and career”; “finances”; ”health”; “family and friends”; “romance”; “personal growth”; “fun and recreation”; and “a physical environment”.


Sau đó, đặt các danh mục cho từng phân đoạn khác nhau. Những gì mình đề xuất trong các danh mục đó là tìm hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống của bạn và mình viết vào phân khúc đầu tiên có tên: “kinh doanh và sự nghiệp”; sau đó là "Tài chính"; " Sức khỏe"; "gia đình và bạn bè"; "Lãng mạn"; "phát triển cá nhân"; "Vui vẻ và giải trí"; và "một môi trường vật chất".


What you then do is go through the process of reining yourself right into satisfaction levels out of 10 against each of these different segments where one is closer to the center point of the circle through to 10 being that you are satisfied at the edge of the circle.


Việc mà bạn cần làm sau đó là xem xét bản thân và đánh giá dựa trên mức độ hài lòng trên 10 đối với mỗi phân khúc khác nhau ;trong đó mức độ hài lòng 10 thể hiện trong một phân khúc  ở vị trí gần rìa của vòng tròn nhất so với gần tâm hình tròn 


So simply if we look at “business and career”, you would be asking someone some questions around is your career where you want it to be right now? Are you heading in the right direction in terms of your career? Are you passionate about what you do on a scale of 1 to 10 where you got “1”,”2”,”3”,”4”,....,”10” at the edge of the circle?. How satisfied might I be with my career at the moment? So at the moment, I might be you know at “6” out of 10. That level”6” is satisfied at the moment.


Nếu chúng ta nhìn vào lĩnh vực “kinh doanh và sự nghiệp”, bạn sẽ hỏi bất kì một ai đó một số câu hỏi liên quan đến lĩnh vực ấy,chẳng hạn: nơi hiện tại mà bạn muốn làm là ở đâu? Bạn có đang đi đúng hướng về sự nghiệp của mình không? Hay, bạn có đam mê những gì bạn làm. Trên thang điểm từ 1 đến 10 trong đó bạn nhận được “1”, “2”, “3”, “4”, ...., “10” ở rìa của vòng tròn không? Tôi có thể hài lòng đến mức nào với sự nghiệp của mình vào lúc này? Là tôi, tại thời điểm hiện tại, tôi có thể ở mức “6” trên 10. Mức “6” đó là điểm hài lòng vào lúc này.


Then I move across to “finances” so with my finances, I’m earning enough income to satisfy my current needs and my finances will set up for growth and wealth in the future. Again, I rank myself out of 10 so I might be “8”. 


Hãy lướt sang lĩnh vực “tài chính”.  Với khía cạnh này, tôi đang kiếm đủ thu nhập để đáp ứng nhu cầu hiện tại của mình cũng như việc thiết lập  kế hoạch tài chính của tôi để phát triển và giàu có trong tương lai. Một lần nữa, tôi xếp hạng lĩnh vực tài chính trên thang 10 là “8”.


Same thing for “health” I might be “three”. Questions to health might see how physically healthy are you right now? I am satisfied with my level of fitness or my diet. 

  

Tương tự đối với “sức khỏe” Tôi đánh giá sức khỏe bản thân mình là “ba”trên thang 10. Các câu hỏi liên quan chủ đề sức khỏe có thể là xem bạn đang khỏe mạnh về thể chất như thế nào? Tôi hài lòng với mức độ thể dục hoặc chế độ ăn uống của mình.


“Family and Friends” again rated yourself so are your friends supportive of you? Are you engaging your friends and socializing on a regular basis that is as far as when you need?

Lĩnh vực “Gia đình và Bạn bè” đánh giá dựa trên bản thân bạn, vậy bạn bè của bạn có ủng hộ bạn không? Bạn có đang thu hút bạn bè và giao lưu xã hội một cách thường xuyên khi bạn cần hay không?


“Romance” with your love, do you feel loved? and how often do you express your love to others? And how satisfied level do you feel with that love?


Còn lĩnh vực “Lãng mạn”,với tình yêu của bạn, bạn có cảm thấy được yêu không? và bạn thường bày tỏ tình yêu của mình với người khác như thế nào? Và mức độ hài lòng của bạn với tình yêu đó như thế nào ?


“Personal growth”: Are you continually building yourself? Are you satisfied with your own personal growth in the personal development?


Phát triển cá nhân”: Bạn có đang liên tục xây dựng bản thân. Bạn có hài lòng với sự trưởng thành của bản thân trong quá trình phát triển cá nhân không?


“Fun and recreation”: Are you enjoying your life and making it fun? Are you satisfied with a little other activity that you do?


Niềm vui và giải trí”: Bạn có đang tận hưởng cuộc sống của mình và làm cho nó trở nên vui vẻ không? Bạn có hài lòng với một vài hoạt động khác mà bạn làm không?


“Physical environment” means your surroundings. It might be the houses you are living in or the society and the community that you are working within.


“Môi trường vật chất (tự nhiên)” có nghĩa là môi trường xung quanh bạn. Đó có thể là những ngôi nhà bạn đang sống hoặc xã hội và cộng đồng mà bạn đang làm việc trong đó.


These don’t have to be in the categories that you work with, we can choose our own categories. We can decide to separate some of these segments. For example, your family and friend, you might decide to separate them so you can get a better understanding of how satisfied you are with your family as opposed to your friends.

  

Các lĩnh vực đó không nhất thiết phải nằm trong danh mục mà bạn đang đánh giá, chúng ta có thể chọn danh mục của riêng mình.Hoặc có thể quyết định tách một số phân khúc này. Ví dụ: gia đình và bạn bè của bạn, bạn có quyền tách hai lĩnh vực ra để bạn có thể nhận được sự hiểu rõ hơn về mức độ hài lòng của bạn với gia đình so với bạn bè của bạn


You might want to think about some other categories. For example, your contribution to society or potentially, spirituality or something like that. Hence, it is whatever’s most relevant for you, based on what you choose or rank, you complete your dots in terms of how satisfied you are in two different segments. Then all you need to do is to join the dots. And you begin to see its diagram which is very much like a “spider diagram” to see how satisfied are you in your life. 

 

Bạn muốn suy nghĩ thêm một số hạng mục khác, chẳng hạn như đóng góp của bạn cho xã hội hoặc là tâm linh hoặc những thứ tương tự khác. Bất cứ điều gì miễn phù hợp nhất với bạn. Dựa trên những gì bạn chọn hoặc xếp hạng, bạn hoàn thành các chấm của mình về mức độ hài lòng của bạn trong hai phân đoạn khác nhau. Sau đó, tất cả những gì bạn cần làm là nối các chấm lại với nhau. Và bạn bắt đầu nhìn thấy hình dạng của nó, rất giống như một “ sơ đồ hình dạng con nhện” để xem bạn hài lòng như thế nào trong cuộc sống của mình.


As you can see that I am quite strong in personal growth, two areas including my finance, my business, and my career are good. However, it is sacrificing the time spent with my family and friends.  I am focusing on my priority to my business and career. It helps me in three other fields such as my finance, my personal growth. Besides, what I socialize with my family and friends is enough. Nevertheless, it is impacting my health and stress. That kind of things you can start to see just where it is a very quick snapshot around and how you are feeling at the moment


Như bạn có thể thấy rằng tôi khá mạnh mẽ trong lĩnh vực phát triển cá nhân, hai khía cạnh bao gồm tài chính, kinh doanh và sự nghiệp của tôi đều tốt. Tuy nhiên, có được điều đó là sự hy sinh thời gian dành cho gia đình và bạn bè. Tôi đang tập trung ưu tiên cho công việc kinh doanh và sự nghiệp của mình. Nó giúp tôi trong ba lĩnh vực khác như tài chính, phát triển cá nhân của tôi. Ngoài ra, giao tiếp với gia đình và bạn bè của tôi là đủ. Tuy nhiên, mặt trái của việc chú trọng công việc là đang ảnh hưởng đến sức khỏe và gây ra sự căng thẳng cho tôi. Những thứ bạn có thể bắt đầu thấy chỉ là một bức ảnh tổng quan xung quanh cuộc sống của chúng ta và bạn đang cảm thấy như thế nào vào lúc này.


Then What can you do? Now let’s start to look at what actions can you put in place to help you develop a balance. Because if you are thinking about putting the wheel in motion (pun). This is all about balance so ideally, you are creating a wheel. That is a balanced circle because you don’t want to be focusing your attention energy on one thing at the expense of another thing.


Sau đó, bạn có thể làm gì? Bây giờ, hãy bắt đầu xem bạn có thể thực hiện những hành động nào để giúp bạn có sự cân bằng. Bởi vì nếu bạn đang nghĩ đến việc làm một việc gì đó mang tính cấp thiết để sẽ dẫn đến một chuỗi hành động xảy ra (một cách chơi chữ - hình ảnh ẩn dụ), điều đó cần có sự cân bằng, lý tưởng nhất là bạn nên tạo ra một bánh xe cho riêng mình. Đó là một vòng tròn cân bằng bởi vì bạn không muốn tập trung quá mức vào một thứ nhưng lại làm mất đi một thứ khác.


If you can create it for a round wheel, it will obviously not only create a balanced life but also help you put the wheel in motion and keep that going. That is basically!


Nếu bạn có thể tạo ra nó cho một bánh xe tròn cho riêng bản thân bạn, rõ ràng nó sẽ không chỉ tạo ra một cuộc sống cân bằng và hãy cố gắng giữ điều đó tiếp tục.Về cơ bản là vậy!

  

There have a range of tools and exercises you can do in questions to help you not only look at some actions you can put into place but also move to where you want to go. It is beneficial for you to create a balanced life. 


Có rất nhiều loại công cụ và bài tập bạn có thể thực hiện dưới dạng các câu hỏi để giúp bạn xem xét một số hành động bạn có thể thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi giúp bạn đến nơi bạn muốn (vạch đích).  Nó có lợi cho bạn để tạo ra một cuộc sống cân bằng.


You can download either on this page if you are on the wheel of life page or I will put a link into the video if you watch it on Youtube or wherever you are. If you have any questions, don’t hesitate to leave a comment and I will answer them! 


Bạn có thể tải xuống trên trang này nếu bạn đang xem trang Wheel of life hoặc tôi sẽ tạo một đường dẫn vào video nếu bạn xem nó trên Youtube hoặc dù bạn ở đâu. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại để lại bình luận và tôi sẽ giải đáp chúng!


Thanks, guys! Bye!


Cảm ơn các bạn! Tạm biệt!

Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt.

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY