DJC

Bài 1.7: cách để sử dụng bánh xe cuộc đời

Nguyễn Thị Viên - 1108 lượt xem

- 10 phút để đọc


Bài 1.7: cách để sử dụng bánh xe cuộc đời

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model giúp Nâng cao năng lực:

 1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

 2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

 3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

 1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

 2. Xem bản dịch song song khi nghe bài học.

 3. Chuẩn bị sổ / máy note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

 • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

 • Tác giả: Indeed Career Guide

 • Cộng tác viên dịch: Nguyễn Hoàng Oanh

 • DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Bộ sự nghiệp

 • Link tài liệu gốc: XEM NGAY


WHEEL OF LIFE IS AND HOW TO USE IT?

CÁCH ĐỂ SỬ DỤNG BÁNH XE CUỘC ĐỜI


When working full time, it can be challenging to find a balance between your professional and personal responsibilities. Over the years, many strategies and tools have been developed to help you achieve a work-life balance, and the wheel of life is one such tool. In this article, we explain what a wheel of life is, the categories and styles commonly used to create one, the steps you should take to create and use one and answers to some frequently asked questions that relate to the wheel of life.


Khi làm việc toàn thời gian, có thể là một thách thức để bạn tìm ra sự cân bằng giữa trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm cá nhân. Trong những năm qua, nhiều chiến lược và công cụ đã được phát triển để giúp bạn đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, và bánh xe cuộc đời là một trong những công cụ như vậy. Trong bài viết này, chúng tôi giải thích bánh xe cuộc đời là gì, các danh mục và phong cách thường được sử dụng để tạo nên bánh xe cuộc đời, các bước bạn nên thực hiện để tạo ra và sử dụng bánh xe cuộc đời. Thêm vào đó là những câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp liên quan đến bánh xe cuộc đời.


What is a wheel of life?

The wheel of life, also known as the life balance wheel, the coaching wheel or the life wheel, is a visual tool used to assess and understand how balanced your life currently is. Using this tool, you map out the areas of your life on a circle that resembles the spoke of a wheel, which is the reasoning for its name. It is often used by people in every industry, profession and stage of life to help achieve a work-life balance, ensuring that they are satisfied and effective in the most important areas of their life.


Bánh xe cuộc đời là gì?

Bánh xe cuộc đời, còn được gọi là bánh xe cân bằng cuộc sống, bánh xe huấn luyện hoặc bánh xe cuộc đời, là một công cụ trực quan được sử dụng để đánh giá và hiểu mức độ cân bằng cuộc sống hiện tại của bạn. Sử dụng công cụ này, bạn phát họa ra các lĩnh vực trong cuộc sống của bạn trên một vòng tròn giống như hình bánh xe, đó là lý do tại sao công cụ này được đặt tên như vậy. Nó thường được sử dụng bởi mọi người trong mọi ngành, nghề và giai đoạn của cuộc sống để giúp đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống , đảm bảo rằng họ hài lòng và hiệu quả trong các lĩnh vực quan trọng nhất của cuộc sống của họ.


Wheel of life categories

You can develop a wheel of life with as many as 10 categories depending on the focus areas of your life. Aside from a difference in the number of categories you can choose, the names assigned to each of them may vary across resources. The general categories found in a wheel of life are:


Các danh mục của bánh xe cuộc đời

Bạn có thể phát triển bánh xe cuộc đời với 10 hạng mục tùy thuộc vào lĩnh vực trọng tâm trong cuộc sống của bạn. Ngoài sự khác biệt về số lượng danh mục, tên của mỗi danh mục cũng có thể khác nhau. Các danh mục chung được tìm thấy trong bánh xe cuộc đời là:


Personal growth

Sometimes labeled "self-development" or "learning," this category represents the time you spend working toward your personal goals.


Phát triển cá nhân

Đôi khi được gắn nhãn "phát triển bản thân" hoặc "học hỏi", danh mục này thể hiện thời gian bạn dành ra để làm việc hướng tới các mục tiêu cá nhân của mình.


Career

The career category is sometimes broken off into its own "wheel of business" so that users can subcategorize the focus areas of their careers.


Sự nghiệp

Danh mục sự nghiệp đôi khi được chia nhỏ thành "bánh xe kinh doanh" để người dùng có thể phân loại tập trung vào trọng tâm nghề nghiệp của họ.


Finances

This sometimes goes by "financial security" or "money," but it refers to your success in managing, budgeting, saving and investing your money.


Tài chính

Điều này đôi khi đi kèm với "an ninh tài chính" hoặc "tiền bạc", nhưng nó đề cập đến sự thành công của bạn trong việc quản lý, lập ngân sách, tiết kiệm và đầu tư đồng tiền.


Fun and leisure

You can also label this "recreation" or "social."


Vui chơi và giải trí

Bạn cũng có thể gắn nhãn hoạt động này là "giải trí" hoặc "xã hội".


Significant other

You might call this "dating" or "life partner" depending on your personal situation and preference.


Điều quan trọng khác

Bạn có thể gọi đây là "hẹn hò" hoặc "bạn đời" tùy thuộc vào hoàn cảnh và sở thích cá nhân của bạn.


Environment

This category can be used to evaluate either your work or home environment.


Môi trường

Danh mục này có thể được sử dụng để đánh giá môi trường làm việc hoặc nơi ở của bạn.


Health

Some prefer to split this category into both a physical and emotional distinction.


Sức khỏe

Một số người thích tách biệt loại này ra thành thể chất và cảm xúc.


Family and friends

Many prefer to divide this into two separate categories.


Gia đình và bạn bè

Nhiều người thích chia điều này thành hai loại riêng biệt.


Wheel of life design styles

When creating a wheel of life, you can choose from several different designs that work similarly but display the information in a slightly different way. Ultimately, you should choose a design that is easier for you to understand and read. Though they have been interpreted in various ways, the two primary styles for the life balance wheel are:


Phong cách thiết kế bánh xe cuộc đời

Khi tạo ra một bánh xe cuộc đời, bạn có thể chọn một số thiết kế khác nhau cho hoạt động tương tự nhưng hiển thị thông tin theo một cách hơi khác. Cuối cùng, bạn nên chọn một thiết kế dễ hiểu và dễ đọc hơn. Mặc dù chúng đã được giải thích theo nhiều cách khác nhau, hai phong cách chính cho bánh xe cân bằng cuộc đời là:


The spider web

This style more closely resembles a graph because each segment is made up of lines to accurately gauge your satisfaction in that focus area. As a result, it ends up looking a lot like a spider web. You often see this style used for a computer-generated wheel of life because it is easier for computers to map out.


Mạng nhện

Kiểu này gần giống với biểu đồ hơn vì mỗi phân đoạn được tạo thành từ các đường để đánh giá chính xác mức độ hài lòng của bạn trong khu vực trọng tâm đó. Kết quả là, nó trông rất giống mạng nhện. Bạn thường thấy phong cách này được sử dụng cho vòng quay cuộc sống do máy tính tạo ra vì máy tính dễ dàng vẽ ra hơn.


The pie

Sometimes referred to as the original style, this wheel of life resembles slices of pizza or pie. To use it, you rate each area and then draw a line between the segments.


Chiếc bánh

Đôi khi được gọi là phong cách nguyên thủy, bánh xe cuộc đời này giống như những miếng bánh pizza hoặc bánh ngọt. Để sử dụng nó, bạn đánh giá từng lĩnh vực và sau đó vẽ một đường thẳng giữa các lĩnh vực đó.


How to use a wheel of life

To create and use a wheel of life, you should follow these steps:


Cách sử dụng bánh xe cuộc đời

Để tạo và sử dụng bánh xe cuộc đời, bạn nên làm theo các bước sau:


1. Determine your life's focus area


1. Xác định lĩnh vực trọng tâm trong cuộc sống của bạn


You can start by spending time thinking about the most important dimensions of your life. To do this you can either focus on the:


Bạn có thể bắt đầu bằng cách dành thời gian suy nghĩ về những khía cạnh quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn. Để làm điều này, bạn có thể tập trung vào:


Most important areas of your life: You could use things like education, career, family, friends, pleasure, public service, financial freedom, physical fitness, positivity or artistic expression.


Các lĩnh vực quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn: Bạn có thể xem xét những lĩnh vực như giáo dục, sự nghiệp, gia đình, bạn bè, niềm vui, dịch vụ công, tự do tài chính, thể chất, sự tích cực hoặc nghệ thuật.


The roles you have: Some of the roles you might play are that of a friend, community leader, sports player, team member, colleague, manager, parent or spouse.


Các vai trò bạn có: Bạn có thể giữ những vai trò như một người bạn, người lãnh đạo cộng đồng, người chơi thể thao, thành viên trong nhóm, đồng nghiệp, người quản lý, cha mẹ hoặc vợ / chồng.

A combination of both: Using this method, you would just reflect on all of the things that you consider priorities.


Sự kết hợp của cả hai: Sử dụng phương pháp này, bạn sẽ phản ánh tất cả những điều bạn coi là ưu tiên.


2. Create a wheel using the categories you chose


2. Tạo ra một bánh xe bằng cách sử dụng các danh mục bạn đã chọn


Once you have decided on your life's focus areas, you can create a diagram that can accommodate that many categories and then label each spoke of your wheel of life.


Một khi bạn đã quyết định các lĩnh vực trọng tâm trong cuộc sống của mình, bạn có thể tạo ra một sơ đồ chứa các danh mục đó và sau đó sẽ ghi từng danh mục ​​lên bánh xe cuộc đời.


3. Evaluate each area


3. Đánh giá từng lĩnh vực


In your life, you likely experience times when more attention has to be devoted to certain areas or roles than others. The concept behind the wheel of life is that you can find fulfillment and happiness if you can find the right balance between each dimension. Go through each category and assess how much attention you're currently devoting to it on a scale of 0 to 10, with 0 being the lowest and 10 being the highest. Once you determine a category's score, write it down and then mark it in the corresponding spoke.


Trong cuộc đời, bạn có thể sẽ trải qua những thời điểm mà phải dành nhiều sự chú ý cho những lĩnh vực hoặc vai trò này hơn những lĩnh vực khác. Khái niệm phía sau bánh xe cuộc đời là bạn có thể tìm thấy sự thỏa mãn và hạnh phúc nếu bạn có thể tìm thấy sự cân bằng và phù hợp giữa mỗi khía cạnh. Xem qua từng danh mục và đánh giá mức độ chú ý của bạn dành cho nó trên thang điểm từ 0 đến 10, với 0 là thấp nhất và 10 là cao nhất. Khi bạn đã xác định được điểm của một danh mục, hãy viết nó ra giấy và sau đó vẽ nó vào từng phần tương ứng trên bánh xe.


4. Connect the dots

After you have gone through each category and marked your score on your wheel of life, connect each mark around the circle. By connecting the dots, you can see just how each area compares and decide whether your wheel looks and feels balanced.


4. Nối các điểm đánh dấu

Sau khi bạn đã xem qua từng danh mục và đánh dấu số điểm của mình trên bánh xe cuộc đời, hãy kết nối từng điểm đánh dấu xung quanh vòng tròn. Bằng cách kết nối các dấu chấm, bạn có thể thấy và so sánh từng khu vực và quyết định xem bánh xe của bạn có cân bằng hay không.


5. Compare the results to your ideal levels


5. So sánh kết quả với mức lý tưởng của bạn


Different areas of your life require different amounts of attention, specifically in various seasons. In other words, achieving a balanced life doesn't have to mean that you're giving an equal amount of focus to each category. Consider what your ideal attention level is for each category and then plot those scores on your wheel of life in a different color.


Các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống của bạn đòi hỏi sự chú ý khác nhau, đặc biệt là trong các giai đoạn khác nhau. Nói cách khác, để đạt được một cuộc sống cân bằng không có nghĩa là bạn đang tập trung vào một danh mục. Hãy xem xét mức độ chú ý theo lý tưởng của bạn đối với từng danh mục và sau đó vẽ các điểm số đó trên bánh xe cuộc đời theo những màu sắc khác nhau.


6. Take steps to address the areas you'd like to improve


6. Thực hiện các bước để giải quyết các lĩnh vực bạn muốn cải thiện


Assess any gaps that exist between your current and ideal life balance. There could be areas where you feel you're unable to devote your desired amount of attention because you're too focused on another dimension. Using this visual tool, you can identify the gaps and decide what you need to do to establish balance.


Đánh giá bất kỳ khoảng cách nào tồn tại giữa sự cân bằng cuộc sống hiện tại và lý tưởng. Có thể có những lĩnh vực mà bạn cảm thấy mình không thể dành nhiều sự chú ý vì bạn quá tập trung vào một lĩnh vực khác. Sử dụng công cụ trực quan này, bạn có thể xác định những khoảng trống và quyết định những gì bạn cần làm để thiết lập sự cân bằng.


FAQs about the wheel of life


Câu hỏi thường gặp về bánh xe cuộc đời


Here are some answers to frequently asked questions regarding the wheel of life:

Who invented the wheel of life?


Dưới đây là một số câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp liên quan đến bánh xe cuộc đời:

Ai đã phát minh ra bánh xe cuộc đời?


Paul J. Meyer, one of the originators of what is now known as life coaching and the founder of the Success Motivation Institute, developed the wheel of life's modern-day version in 1960.


Paul J. Meyer, một trong những người khởi xướng cho việc huấn luyện cuộc sống và là người sáng lập ra Viện Tạo Động Lực để Thành Công, đã phát triển bánh xe cuộc đời phiên bản hiện đại vào năm 1960.


How can you use a wheel of life in a coaching practice?


Làm thế nào bạn có thể sử dụng bánh xe cuộc đời trong thực hành huấn luyện?


There are many uses for a wheel of life in coaching, including to:

 • Establishing trust with a prospective client

 • Recognizing and prioritizing a client's goals

 • Visualizing a client's progress

 • Checking back in with how a client is feeling

 • Discovering why a client is stressed or dissatisfied

 • Helping a client realize their ideal life situation

 • Assessing which goals are most important to a client

Có nhiều cách sử dụng bánh xe cuộc đời trong việc huấn luyện, bao gồm:

 • Thiết lập niềm tin với một khách hàng tiềm năng

 • Nhận biết và ưu tiên các mục tiêu của khách hàng

 • Hình dung tiến trình của khách hàng

 • Kiểm tra lại những cảm nghĩ của khách hàng

 • Tìm hiểu lý do tại sao khách hàng căng thẳng hoặc không hài lòng

 • Giúp khách hàng nhận ra cuộc sống lý tưởng của họ

 • Đánh giá mục tiêu nào là quan trọng nhất đối với khách hàng

What are the areas of focus for a wheel of business?


Các lĩnh vực trọng tâm của bánh xe kinh doanh là gì?


If you decide to create a wheel specifically for your business, you should use specific categories that are imperative for your company's long-term growth and sustainability. These are the aspects that need constant managing, monitoring and development, such as:

 • Web and digital

 • Management, team development and leadership

 • Product and service development, research and development and innovations

 • Customer service

 • Legal, accounting, administration, finances and operations

 • Branding, sales and marketing


Nếu bạn quyết định tạo một bánh xe dành riêng cho doanh nghiệp của mình, bạn nên sử dụng các danh mục cụ thể bắt buộc đối với sự phát triển và bền vững lâu dài của công ty bạn. Đây là những khía cạnh cần được quản lý, giám sát và phát triển liên tục, chẳng hạn như:

 • Trang Web và kỹ thuật số

 • Quản lý, lãnh đạo và phát triển đội     nhóm 

 • Phát triển sản phẩm và dịch vụ, nghiên cứu, phát triển và đổi mới

 • Dịch vụ khách hàng

 • Pháp lý, kế toán, hành chính, tài chính và hoạt động

 • Xây dựng thương hiệu, bán hàng và tiếp thị

Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt.

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY