DJC

Bài 1.5: Cách để thiết kế cuộc đời của bạn

Nguyễn Thị Viên - 2142 lượt xem

- 10 phút để đọc


 
 

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model giúp Nâng cao năng lực:

 1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

 2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

 3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

 1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

 2. Xem bản dịch song song khi nghe bài học.

 3. Chuẩn bị sổ / máy note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

 • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

 • Tác giả: Alexander Heyne – Youtuber chia sẻ về những bài học trong cuộc sống

 • Cộng tác viên dịch: Trần Ngọc Trọng

 • DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Tôi là ai #Sự nghiệp #Bộ kỹ năng

 • Link tài liệu gốc: XEM NGAY

HOW TO DESIGN YOUR LIFE?

CÁCH ĐỂ THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI CỦA BẠN


I had a coaching client last year say something that was incredibly wise. When he hired me and in other words, I took him on as a coaching client, he said: “You know, Alex, the reason that I wanted to be your client is because I want to be where you are in a few years and I know you did not get there by accident, you design your life” 


Năm ngoái, tôi có một khách hàng đã nói với tôi một điều rất hay. Khi anh ấy thuê tôi hay nói cách khác là tôi nhận anh ấy làm khách hàng huấn luyện, anh ấy nói rằng: “Bạn biết không Alex! Lý do mà tôi muốn trở thành khách hàng của bạn là vì tôi muốn ở vị trí của bạn trong một vài năm nữa và tôi biết bạn đã đạt được điều đó không phải là sự tình cờ, bạn đã thiết kế cuộc sống của mình”. 


And I thought that was extremely wise and spot-on because the thing is so many of us wake up when we're 20 or 30 or 40 or 50 and realized we don't even know why we got here or how we're here and we know for sure that this is not where we wanted to be years and years ago. 


Tôi nghĩ rằng đó là điều cực kỳ khôn ngoan và đúng đắn bởi vì có rất nhiều người trong chúng ta chợt thức tỉnh khi chúng ta 20 hoặc 30 hoặc 40 hoặc 50 tuổi và nhận ra rằng chúng ta thậm chí không biết tại sao chúng ta đến đây hoặc làm thế nào mà chúng ta lại ở đây và chúng ta biết chắc chắn rằng đây không phải là nơi mà chúng ta muốn từ nhiều năm trước. 


Now in this video I want to share my personal process I use for not only scripting the direction of your life but how I reinvented my own life and consciously created it from 26 until 30. 


Bây giờ, trong video này, tôi muốn chia sẻ quá trình cá nhân của mình, tôi sử dụng không chỉ để lên kế hoạch định hướng cuộc sống của bạn mà còn là cách tôi tái tạo lại cuộc sống của chính mình và tạo ra nó một cách có chủ đích từ 26 đến 30 tuổi. 


What's up guys! Alex Hein here, author of the book “Master the day”. Now in my own life here, really, I think that designing your life and making go forward in the direction you wanted to go forward has three parts and the very first part is the design, the second part is the habits you use are you doing a daily basis and the third is the follow three weather follow-ups. In other words, how do you actually stay on track, when you get off track, because half of the game of goal achievement is purely when you get punched in the face, what are you gonna do differently to get back up and get back in the fight. 


Xin chào! Alex Heyne đây, tác giả của cuốn sách “Làm chủ một ngày”. Bây giờ trong cuộc sống của riêng tôi, tôi thực sự nghĩ rằng việc thiết kế cuộc sống của bạn và tiến lên theo hướng bạn muốn có ba phần và phần đầu tiên là thiết kế, phần thứ hai là những thói quen bạn sử dụng, là những việc bạn làm hàng ngày và thứ ba là sự theo dõi. Nói cách khác, làm thế nào để bạn thực sự đi đúng hướng, khi nào bạn bị chệch hướng, một nửa của trò chơi, một nửa mục tiêu hiểu đơn giản là khi bạn bị “đánh vào mặt”, là khi điều bạn muốn làm bị thay đổi và quay trở lại ban đầu. 


Now for me the first thing is vision, it's basically the design you know, if you just sit down for a day, you pour a coffee you get on a piece of paper and you write down what would be, the coolest thing that could happen over the next five years in my life. If you just do that you are already ahead of 99% of humanity who show up with no game plan, no vision for the future, no clue what they would like to create besides, you know I, would like more money or I'd like that girl or that guy or I'd like a nicer car. There's almost no consciousness or conscious energy giving me thinking about what do I want to build in the future, like what consciously and concretely do I want to improve. 


Đối với tôi, điều đầu tiên là tầm nhìn, đó là bước thiết kế cơ bản mà bạn được biết, nếu bạn chỉ ngồi xuống trong một ngày, bạn có một ly cà phê, bạn lấy một tờ giấy và bạn viết ra những gì, đó sẽ là những điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra trong 5 năm tới trong cuộc đời. Nếu bạn làm điều đó, bạn đã đi trước 99% nhân loại về những người xuất hiện mà không có kế hoạch, không có tầm nhìn cho tương lai, không có manh mối nào cho thấy họ muốn tạo ra gì ngoài việc, bạn biết đó, tôi muốn nhiều tiền hơn hoặc tôi thích cô gái đó hoặc anh chàng đó hoặc tôi muốn một chiếc xe cao cấp hơn. Hầu như không có ý thức hoặc năng lượng nào cho tôi suy nghĩ về những gì tôi muốn xây dựng trong tương lai như những gì tôi muốn cải thiện một cách có ý thức và cụ thể. 


So, for me the way that I do that is first of all I have a journal where I'm regularly writing down updates for the kind of life that I want to build. You know, it starts with the vision which makes me think of the fact that the skyscrapers of New York started with a picture in somebody's head and so did spaceships and so it in curing a difficult disease and so when I think of it like that, I always make sure I'm consciously creating even it is just in my thoughts even if it's just up there both in print journals and in a document that I call five years from today. 


Vì vậy, đối với tôi, cách tôi làm điều đó trước hết là tôi cần có một cuốn nhật ký, nơi tôi thường xuyên viết ra những cập nhật về cuộc sống mà tôi muốn xây dựng. Bạn biết đấy, nó bắt đầu với tầm nhìn khiến tôi liên tưởng đến thực tế về những tòa nhà chọc trời ở New York, nó bắt đầu với một hình ảnh trong đầu ai đó hay là những con tàu vũ trụ vậy, như là việc nó giúp chữa khỏi một căn bệnh khó chữa và vì vậy khi tôi nghĩ về nó như thế, tôi luôn đảm bảo rằng tôi đang sáng tạo một cách có ý thức ngay cả khi nó chỉ nằm trong suy nghĩ của tôi, ngay cả khi nó chỉ xuất hiện trên tạp chí in và trong một tài liệu mà tôi nhắc tới năm năm kể từ hôm nay. 


So, the three things that I use for my yearly envisioning are: One. The yearly envisioning process I've talked about here which is basically at the start of each year I write down what is the coolest thing that could happen this year like perfect year no limitations, no just be realistic but like what would be the coolest thing that could happen. 


Vì vậy, ba điều mà tôi sử dụng để hình thành những kế hoạch hàng năm của tôi là. Điều số một. Quá trình hình thành kế hoạch hàng năm mà tôi đã nói ở đây, về cơ bản là vào đầu mỗi năm, tôi viết ra điều gì tuyệt vời nhất có thể xảy ra trong năm nay, chẳng hạn như năm nay là năm hoàn hảo không giới hạn nó giống như những điều tuyệt vời nhất, những điều có thể xảy ra. 


I put it on one piece of paper that's always on my desk and I review it twice per day. Now from there that yearly document also has my daily habits, the unique projects I'm working on in each quarter of the year as well as the things I know that I need to work on to get better basically to improve myself. 


Tôi đặt nó vào một tờ giấy luôn luôn để trên bàn làm việc và mỗi ngày tôi xem lại nó hai lần mỗi ngày. Từ đó, tài liệu hàng năm đó cũng có những thói quen hàng ngày của tôi về những dự án độc đáo mà tôi đang thực hiện trong mỗi quý của năm cũng như những điều tôi biết rằng tôi cần phải làm để trở nên tốt hơn, để cải thiện bản thân hơn. 


The second thing is the pocket journal I carry around. This for me is always to record things that may change about my thinking ideas I get when I read or listen to podcasts as well as little intuitive hunches that come up. 


Điều thứ hai là cuốn nhật ký bỏ túi mà tôi mang theo. Điều này đối với tôi luôn là ghi lại những điều có thể thay đổi về những ý tưởng suy nghĩ của tôi mà tôi nhận được khi đọc hoặc khi nghe đài hay khi những linh cảm trực quan nhỏ chợt nảy ra. 


So, if I'm talking to a friend or I'm reading a book and I'm like. Wow! That would be an awesome idea for example. That's where all my books came from. Wouldn't it be cool to, dot-dot-dot, I put it down in little book. It's just a little three by five moleskin that I always carry around with me and then day by day I can flip through that and be like you know what. These were those cool things I wanted to basically manifest and create in my own life, let me just keep a note of them. 


Vì vậy, nếu tôi đang nói chuyện với một người bạn hoặc tôi đang đọc một cuốn sách và tôi như kiểu. Ồ! Đó sẽ là một ý tưởng tuyệt vời. Đó là nơi mà tất cả các cuốn sách của tôi bắt đầu. Điều đó có hay ho không… Tôi ghi lại nó trong cuốn sách nhỏ, nó chỉ là một quyển sổ tay nhỏ 3x5 mà tôi luôn mang theo bên mình và rồi ngày ngày tôi có thể lật xem nó và bạn biết gì không. Đây là những điều thú vị về cơ bản tôi muốn thể hiện và tạo ra trong cuộc sống của chính mình, và tôi ghi lại chúng. 


The second way I do that is by doing a weekly journal page. Now the weekly journal page is just a strategy page which I talked about in my recent video on journaling for success and in that strategy page it's basically “Where are you, Alex? Where do you want to be and are those habits you're doing every day sufficient enough to actually get you there?” 


Cách thứ hai tôi làm điều đó là viết nhật ký hàng tuần. Bây giờ trang nhật ký hàng tuần chỉ là một trang giấy chiến lược mà tôi đã nói đến trong video gần đây của tôi về viết nhật ký để thành công và trong trang giấy đó về cơ bản là “Bạn đang ở đâu, Alex? Bạn muốn ở đâu và những thói quen bạn đang làm hàng ngày có thực sự đủ để đưa bạn đến đó không?” 


So, the whole point of this journal page is reflection you're doing this. Are you still on track? If not, what has to change? And then finally I have this little journal notebook, a digital notebook in Evernote and it just says five years from today. Now I don't really stick with that idea of five years from today but the point for me is where do I want to go in what direction, it could be as simple as moving like I know I'm moving to California after I'm done with my doctorate in Portland. 


Vì vậy, toàn bộ quan điểm của trang nhật ký là phản ánh bạn đang làm những điều này. Bạn vẫn đi đúng hướng? Nếu không, điều gì phải thay đổi? Và rồi cuối cùng tôi có một cuốn sổ ghi chép nhỏ này, một cuốn sổ kỹ thuật số trong Evernote và nó chỉ cho tôi biết các ghi chú trong vòng 5 năm kể từ hôm nay. Bây giờ tôi không thực sự gắn bó với ý tưởng đó trong 5 năm kể từ ngày hôm nay nhưng vấn đề đối với tôi là tôi muốn đi đâu theo hướng nào, nó có thể đơn giản là sự di chuyển, như là tôi biết mình sẽ chuyển đến California sau khi tôi đã hoàn thành bằng tiến sĩ ở Portland. 


It could be as simple as the relationship you want to be in. For example, I'm thirty, I know that, I want to be married by 35 so I can have that there, I know that I want to have a private practice and a traditionally published book and three for vacations per year. I put all of that down where I don't know how I'm gonna make it happen yet but it will happen for sure. 


Nó có thể đơn giản như mối quan hệ bạn muốn. Ví dụ. Tôi lúc này ba mươi tuổi, tôi biết tôi muốn kết hôn vào năm 35 tuổi vì vậy tôi có thể có được điều đó ở đây, tôi biết tôi muốn có một công việc riêng và một cuốn sách được xuất bản theo truyền thống và ba cuốn sách cho các kỳ nghỉ mỗi năm. Tôi đặt tất cả những điều đó vào nơi mà tôi không biết mình sẽ làm thế nào nhưng nó chắc chắn sẽ xảy ra. 


I haven't quite fleshed out the process. The point is that you're putting trajectories in your brain and in your subconscious and when you check that every once in a while, they're kind of like. “Oh yeah! I knew I wanted to do that” but all right, let's start thinking about how I can actually do it and almost all of those things come true for me especially if you regularly review that. 


Tôi chưa hoàn toàn hiểu quá trình này. Vấn đề là bạn đang đặt quỹ đạo trong não và trong tiềm thức của bạn và thỉnh thoảng khi bạn kiểm tra mọi thứ, chúng lại giống như. “Ồ! Tôi biết tôi muốn làm điều đó” nhưng được rồi, giờ ta hãy bắt đầu suy nghĩ về những cách mà tôi đã thực sự làm được điều đó và phần lớn trong số chúng đều trở thành sự thật đối với tôi, đặc biệt nếu bạn thường xuyên xem lại điều đó. 


Now the second piece here is your habits so the daily action steps that you're gonna actually do to make that a reality. Now I've shared this philosophy many times. It makes up the bulk of my book “Master the day” but the point is that you think about the goals you want to reach and then you have to break them down, forget the goal, but break it down into a daily habit. 


Bây giờ, phần thứ hai ở đây là thói quen của bạn, là các bước hành động hàng ngày mà bạn sẽ thực sự làm để biến điều đó thành hiện thực. Bây giờ tôi đã chia sẻ triết lý này nhiều lần, nó chiếm phần lớn trong cuốn sách của tôi “Làm chủ một ngày” nhưng quan trọng là bạn nghĩ về những mục tiêu bạn muốn đạt được và sau đó bạn phải chia nhỏ chúng ra, quên đi mục tiêu nhưng hãy chia nhỏ nó ra thành thói quen hàng ngày. 


So, with Fitness you forget losing 30 pounds. The habit is cook every day go to the gym 20 minutes a day. You want to write a book; you forget having written a book you put down the habit right 500 words a day. You want to be in an amazing relationship in two years, you forget that goal, you put the habit I'm gonna go out to four events where I might meet like-minded people. And that's your daily habit. So, you bring it back to “What do I have to do today”. 


Với Fitness, bạn hãy quên mục tiêu giảm 30 cân, hãy tạo thói quen là nấu ăn mỗi ngày và đi tập gym 20 phút mỗi ngày. Bạn muốn viết một cuốn sách, bạn hãy quên việc đã từng viết một cuốn sách, bạn tạo thói quen viết 500 từ mỗi ngày. Bạn muốn có một mối quan hệ tuyệt vời trong hai năm, bạn hãy quên đi mục tiêu đó, bạn tạo thói quen đi dự bốn sự kiện, nơi mà có thể gặp những người cùng chí hướng. Và tất cả đó là thói quen hàng ngày của bạn. Vì vậy, bạn hãy đưa điều đó vào “Những gì tôi phải làm ngày hôm nay”. 


Now the way I track that is a combination of ways. So not only in that yearly visioning document do I put that I also record it in Evernote and the reason I do that is because every Thursday, I have a 30 to 45 minute mastermind call. Now I've had a personal mastermind for over four years now every single week and it's basically started when I started my business because that was so difficult for me but it progressed to like. Are you happy? Are you building the life you want? Is your ladder up against the right wall as the saying goes? 


Giờ với cách tôi theo dõi điều đó là sự kết hợp của nhiều cách. Nó không chỉ để ở trong tài liệu về tầm nhìn hàng năm mà tôi còn ghi lại nó trong Evernote và lý do tôi làm như vậy là vì thứ Năm hàng tuần, tôi có một cuộc gọi báo cáo kế hoạch từ 30 đến 45 phút. Bây giờ tôi đã có người lập kế hoạch cho riêng mình trong hơn bốn năm nay và hàng tuần và về cơ bản nó chỉ bắt đầu khi tôi bắt đầu công việc kinh doanh của mình và điều đó quá khó khăn đối với tôi nhưng nó đã tiến triển thành như là. Bạn có hạnh phúc không? Bạn có đang xây dựng cuộc sống mà bạn muốn? Liệu cái thang của bạn có dựa vào đúng bức tường như đã nói hay không?


Because you might climb the ladder of success and realize you climbed the wrong ladder and you're not where you want to be. So, it's also about conscious goal setting and being crystal clear on the path forward making sure you're going down the right path you want to be down. 


Bởi vì bạn có thể leo lên nấc thang thành công và nhận ra mình đã leo sai nấc thang và bạn đang không ở nơi mình muốn. Vì vậy, nó cũng là sự thiết lập mục tiêu có ý thức và có sự rõ ràng trên con đường phía trước để đảm bảo rằng bạn đang đi đúng con đường mà bạn muốn. 


So, I actually have a maximum of three goals per year and then three habits per goal. For example, the goals are often much more complex than you think like let's say you've only been sleeping five hours a night while your daily ritual that may have to be “I'm gonna disconnect from the computer at 11:00, I'm not gonna have coffee after 5:00 and I'm not gonna stress myself out with homework or with work after a certain time”. 


Tôi thực sự có tối đa ba mục tiêu mỗi năm và sau đó là ba thói quen cho mỗi mục tiêu. Ví dụ: các mục tiêu thường phức tạp hơn nhiều so với bạn nghĩ, chẳng hạn như giả sử bạn chỉ ngủ năm tiếng mỗi đêm, điều đó có nghĩa thói quen hàng ngày của bạn phải là “Tôi sẽ ngắt kết nối với máy tính lúc 11:00 Tôi không đi uống cà phê sau 5:00 và tôi sẽ không căng thẳng với bài tập về nhà hoặc công việc sau một thời gian nhất định”. 


It may take a few habits just like doing well in school or high performing at your work may also be more than one-handed, it may mean “I'm gonna study this study strategy every day and apply that or I'm gonna do an extra one hour of work per day or self-study or something else”. 


Một vài thói quen giống như việc học tốt ở trường hoặc thành tích cao trong công việc của bạn cũng có thể là tương tự, điều đó có nghĩa là “Tôi sẽ nghiên cứu chiến lược học tập này hàng ngày và áp dụng nó hoặc tôi sẽ làm thêm một giờ mỗi ngày hoặc tự học hoặc bất cứ việc gì khác”. 


The way that I personally do it is just three habits per actual goal and those I track in a weekly scorecard document which is these are the three things did I do them Monday through Sunday and then when I get to my Thursday night mastermind, we all get on the phone and I basically give a report I did this 50% of the time, 90% of the time, this is what didn't work, this is what I have to improve. 


Cách mà cá nhân tôi thực hiện chỉ là ba thói quen cho mỗi mục tiêu thực tế và những thói quen tôi theo dõi trong tài liệu hàng tuần là ba điều tôi đã làm từ thứ Hai đến Chủ Nhật và sau đó khi tôi đến với tối thứ năm để báo cáo kế hoạch của mình, tất cả chúng ta đều nhận được cuộc gọi kế hoạch và về cơ bản tôi đưa ra một báo cáo tôi đã làm gì trong 50% thời gian, trong 90% thời gian, đây là những gì không hiệu quả, đây là những gì tôi phải cải thiện. 


And then the third part for me about consciously designing your life and going forward is really just two things. It's the follow-through to make sure you actually do these things and then number two its following little intuitions about when you have to pivot. So, the way I keep the follow-through going is every night I do a little master the day journal page, the journals that out yet but I still have a print kind of document that I use for tracking. Did I do this? Where do I have to improve myself? 


Đến phần thứ ba về việc thiết kế cuộc sống của bạn một cách có ý thức và tiến về phía trước chỉ gồm hai điều. Đó là sự theo dõi để đảm bảo bạn thực sự làm những điều này và thứ hai, trực giác nhỏ về sự theo dõi về thời điểm bạn phải thay đổi. Vậy cách tôi tiếp tục theo dõi là mỗi tối tôi viết một chút tổng thể trang nhật ký về ngày hôm đó nhưng tôi vẫn có một bản tài liệu in mà tôi sử dụng để định hướng. Tôi đã làm điều này chưa? Tôi phải cải thiện bản thân ở đâu? 


The Thursday mastermind which is a 45-minute call we use uber conferences for free. You could do the exact same with a few of your friends or people online. My very first mastermind was totally online people I'd met that were other internet entrepreneurs. Now from there I have the Thursday mastermind, I have the weekly strategy journal page and I have my Divi habit tracking. 


Thứ Năm là một cuộc gọi kéo dài 45 phút, chúng tôi sử dụng trang miễn phí Uberconference, bạn có thể làm điều tương tự với một vài người bạn hoặc những người trực tuyến của bạn. Lần lập kế hoạch đầu tiên của tôi hoàn toàn là những người tôi gặp trực tuyến, đó là những doanh nhân trực tuyến. Bây giờ tôi có cuộc thảo luận kế hoạch vào mỗi thứ năm, tôi có trang nhật ký hàng tuần và tôi theo dõi thói quen của mình. 


And besides those three things, all I do is carry around in that little pocket moleskin journal I told you about because then I feel like if something doesn't feel right at all like your off track you don't like this job, you're gaining someone and you realize something's not right, I write down the intuitions because I can always consciously articulate the next move. 


Và ngoài ba điều đó, tất cả những gì tôi làm là mang theo cuốn sổ trong túi nhỏ mà tôi đã nói với bạn. Bởi vì sau đó tôi cảm thấy như nếu có gì đó không ổn thì có vẻ như bạn đang đi chệch hướng, bạn không thích công việc này, bạn đang kiếm được ai đó và bạn nhận ra điều gì đó không ổn. Tôi viết ra trực giác của mình vì tôi luôn có thể nhận thức rõ ràng bước đi tiếp theo một cách có ý thức. 


Sometimes is easy I want to move to California all the times it's not. Do I stay in this relationship? Is this business still what really excites me? I am proud of all the work I've created.


Đôi khi thật dễ dàng khi tôi muốn chuyển đến California nhưng không phải mọi lúc cũng vậy, tôi vẫn giữ mối quan hệ này vì đây là công việc kinh doanh truyền cảm hứng cho tôi. Tôi tự hào về tất cả những công việc mà tôi đã tạo ra.


Those are things that may be better governed by your intuition and better understood. So, I just keep a log of all the little intuitive impressions and then I systematically explore them more and then I take time to just go through them and see what's behind them and I pack them. 


Đó là những thứ có thể được điều khiển tốt hơn bởi trực giác của bạn, có thể hiểu rõ hơn. Vì vậy, tôi chỉ ghi lại tất cả những ấn tượng trực quan của mình và sau đó tôi hệ thống và khám phá chúng nhiều hơn, sau đó tôi dành thời gian lướt qua chúng và xem những gì đằng sau chúng cũng như thấu hiểu chúng. 


So, I hope that was you, guys that's a little bit about my process for consciously scripting your life which has been my whole shtick for a while and that's really the thing that made the biggest difference for me going from 24, 25 where I had done nothing impressive with my life. Very average student hadn't done much besides traveled to now, really contributing and producing a lot and having had a productive life the last five or so years. 


Vì vậy tôi hy vọng rằng đó là một chút về quá trình của tôi để lên kịch bản một cách có ý thức cuộc sống của bạn, điều mà tôi đã quan tâm suốt một thời gian và đó thực sự là điều tạo nên sự khác biệt lớn nhất đối với tôi từ lúc 24, 25 tuổi, khi tôi đã không làm được gì ấn tượng trong cuộc đời mình. Từ thời sinh viên không làm được gì nhiều ngoài việc đi du lịch để bây giờ thực sự đóng góp và sản xuất rất nhiều và đã có một cuộc sống hiệu quả trong năm năm hoặc lâu hơn. 


Now before you go, I want you to leave a comment there below. Let me know for you if you could consciously script your life, what would be the first thing you think is important. Hey guys. Well! One of the things that goes along with being in Sage Mode like I talked about here is being calm and being Sage. 


Bây giờ trước khi bạn rời khỏi đây, tôi mong bạn để lại một bình luận ở bên dưới cho tôi biết nếu bạn có thể viết nên cuộc sống của mình, điều gì sẽ là điều đầu tiên bạn nghĩ là quan trọng. Này các bạn! Một trong những điều đi cùng với việc rèn luyện sự am hiểu như tôi đã nói ở đây là hãy bình tĩnh và rèn luyện bản thân. 


Now the Biomat is a pad you can put on your bed or on the floor which uses technology that was actually discovered by NASA to help you reduce stress and fatigue. Now it produces negative ions which are considered nature's energizer and these negative ions you can find in abundance in places like forests and mountains, waterfalls and oceans. 


Giờ đây, Biomat là một tấm đệm bạn có thể đặt trên giường hoặc trên sàn nhà, sử dụng công nghệ đã được NASA phát hiện để giúp bạn giảm căng thẳng và mệt mỏi. Nó tạo ra các ion âm được coi là năng lượng của tự nhiên và những ion âm này bạn có thể tìm thấy rất nhiều ở những nơi như rừng, núi, thác nước và đại dương. 


Now the Biomat in particular is comprised of three parts that helps you have that stress relief and that fatigue relief. Now the Biomat can also help with pain relief and circulation, it is FDA cleared and one of the cool things is that it profoundly affects both the nervous system while also promoting deep relaxation, so it kind of has this dual energizing and relaxing effect.


Biomat nói riêng bao gồm ba phần giúp bạn giảm căng thẳng và mệt mỏi. Biomat cũng có thể giúp giảm đau và hỗ trợ lưu thông máu, nó đã được FDA công nhận và là một trong những phát minh thú vị ảnh hưởng sâu sắc đến cả hệ thần kinh đồng thời thúc đẩy thư giãn sâu, vì vậy nó có tác dụng tăng sinh lực và thư giãn. 


Also, the people at the Biomat store recommend and encourage you to call for personalized customer service and advice. It's kind of unique among companies now that basically don't want to deal with you so that is worth investigating as well and like some customers have said it's really restorative so a direct quote from one person was that it's the world's greatest power nap. 


Bên cạnh đó những người ở cửa hàng bán  Biomat giới thiệu và khuyến khích bạn gọi để được tư vấn dịch vụ khách hàng. Đó là loại duy nhất trong số các công ty hiện nay về cơ bản không muốn giao dịch với bạn nên điều đó cũng đáng để tìm hiểu và giống như một số khách hàng đã nói rằng nó có sự đàn hồi tốt kèm một trích dẫn trực tiếp từ một khách hàng, họ cho rằng nó mang lại giấc ngủ ngắn tốt nhất thế giới. 


Check out the Biomat link here on the screen or in the description box there below if you'd like to find out more information on it.


Kiểm tra liên kết Biomat ở đây trên màn hình hoặc trong phần mô tả ở bên dưới nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về nó. 


Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt.

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY