DJC

BÀI 1.4: CÁCH ĐỂ TRỞ NÊN HẠNH PHÚC HƠN

Đăng bởi Nguyễn Thị Viên - 639 lượt xem

- 10 phút để đọc

 
 

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình phát triển bản thân DJ Model giúp Nâng cao năng lực:
 1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

 2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

 3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

 1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

 2. Xem bản dịch song khi nghe bài học.

 3. Chuẩn bị sổ / máy note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

 • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

 • Tác giả: Stefan Sagmeister –  Nhà thiết kế phim ảnh

 • Cộng tác viên dịch: Trần Ngọc Trọng

 • DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Nhà lãnh đạo # Bộ tư duy #Người cân bằng

 • Link tài liệu gốc: XEM NGAY

7 RULES FOR MAKING MORE HAPPINESS

CÁCH ĐỂ TRỞ NÊN HẠNH PHÚC HƠN


I spent the best part of last year working on a documentary about my own happiness -- trying to see if I can actually train my mind in a particular way, like I can train my body, so I can end up with an improved feeling of overall well-being. 


Tôi đã dành phần thời gian tuyệt vời nhất của năm ngoái cho một bộ phim tài liệu về hạnh phúc của riêng tôi - cố gắng để tìm hiểu liệu tôi thực sự có thể rèn luyện trí óc của mình, như cách tôi có thể rèn luyện cơ thể của bản thân, và kết thúc tôi đã có cho mình một cảm xúc hạnh phúc được cải thiện.


Then this January, my mother died, and pursuing a film like that just seemed the last thing that was interesting to me. So in a very typical, silly designer fashion, after years worth of work, pretty much all I have to show for it are the titles for the film. They were still done when I was on sabbatical with my company in Indonesia. 


Sau đó, tháng một này, mẹ tôi đã mất và việc theo đuổi một bộ phim dường như là điều cuối cùng thú vị đối với tôi. Và theo một thiết kế rất điển hình, hơi ngớ ngẩn, sau nhiều năm làm việc, hầu như tất cả những gì tôi có là những tiêu đề của một bộ phim. Chúng đã được hoàn thành khi tôi đi nghỉ phép với công ty của mình ở Indonesia. 


We can see the first part here was designed here by pigs. It was a little bit too funky, and we wanted a more feminine point of view and employed a duck who did it in a much more fitting way, fashion. 


Chúng ta có thể thấy phần đầu tiên ở đây được thiết kế bởi những con heo. Nó hơi nặng mùi và chúng tôi muốn có thêm một chút nữ tính hơn và thuê một con vịt, nó đã làm điều này trở nên phù hợp hơn nhiều, đó là thời trang. 


My studio in Bali was only 10 minutes away from a monkey forest, and monkeys, of course, are supposed to be the happiest of all animals. So we trained them to be able to do three separate words, to lay out them properly. 


Xưởng phim của tôi ở Bali chỉ cách khu rừng khỉ 10 phút, và khỉ, tất nhiên rồi, chúng được coi là loài động vật hạnh phúc nhất trong các loài động vật. Vì vậy, chúng tôi đã huấn luyện chúng để có thể hiểu được ba từ riêng biệt và sắp xếp chúng đúng cách. 


You can see, there still is a little bit of a legibility problem there. The serif is not really in place. So of course, what you don't do properly yourself is never deemed done really. So this is us climbing onto the trees and putting it up over the Sayan Valley in Indonesia. 


Bạn có thể thấy, vẫn còn một chút vấn đề về cách trình bày ở đó. Chữ kiểu Serif không thực sự đúng chỗ. Tất nhiên, những gì bạn không tự mình làm đúng cách không bao giờ được coi là hoàn thành thực sự. Đây là chúng đang trèo lên cây và treo nó trên Thung lũng Sayan tại Indonesia. 


In that year, what I did do a lot was look at all sorts of surveys, looking at a lot of data on this subject. And it turns out that men and women report very, very similar levels of happiness. This is a very quick overview of all the studies that I looked at. 


Trong năm đó, những gì tôi đã làm được rất nhiều là xem xét tất cả các loại khảo sát, xem xét rất nhiều dữ liệu về chủ đề này. Và nó cho thấy rằng đàn ông và phụ nữ đưa ra mức độ hạnh phúc rất, rất giống nhau. Đây là một cái nhìn tổng quan rất nhanh của tất cả các nghiên cứu mà tôi đã xem xét. 


That climate plays no role. That if you live in the best climate, in San Diego in the United States, or in the shittiest climate, in Buffalo, New York, you are going to be just as happy in either place. If you make more than 50,000 bucks a year in the U.S., any salary increase you're going to experience will have only a tiny, tiny influence on your overall well-being. 


Khí hậu không có vai trò gì. Rằng nếu bạn sống trong khí hậu tốt nhất, ở San Diego ở Hoa Kỳ, hoặc trong khí hậu tồi tệ nhất, ở Buffalo, New York, bạn cũng sẽ hạnh phúc ở một trong hai nơi. Nếu bạn kiếm được hơn 50.000 đô la một năm ở Hoa Kỳ, bất kỳ sự tăng lương nào bạn trải qua sẽ chỉ gây một ảnh hưởng nhỏ, rất nhỏ lên hạnh phúc nói chung của bạn. 


Black people are just as happy as white people are. If you're old or young it doesn't really make a difference. If you're ugly or if you're really, really good-looking it makes no difference whatsoever. You will adapt to it and get used to it. If you have manageable health problems it doesn't really matter. Now this does matter. 


Người da đen cũng hạnh phúc như người da trắng. Nếu bạn già hay trẻ nó không thực sự tạo ra sự khác biệt. Nếu bạn xấu hoặc nếu bạn thực sự, thực sự đẹp trai điều đó cũng không có gì khác biệt. Bạn sẽ thích nghi với nó và quen với nó. Nếu bạn có vấn đề sức khỏe nằm trong tầm kiểm soát, thì điều này cũng không thực sự quan trọng. 


So now the woman on the right is actually much happier than the guy on the left -- meaning that, if you have a lot of friends, and you have meaningful friendships, that does make a lot of difference. As well as being married -- you are likely to be much happier than if you are single. 


Bây giờ, đây mới là điều chủ chốt. Người phụ nữ ở bên phải thực sự hạnh phúc hơn nhiều so với anh chàng bên trái - nghĩa là, nếu bạn có nhiều bạn bè và bạn có những tình bạn ý nghĩa, điều đó tạo ra rất nhiều khác biệt. Cũng như khi kết hôn - bạn có thể sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với việc nếu bạn độc thân. 


A fellow TED speaker, Jonathan Haidt, came up with this beautiful little analogy between the conscious and the unconscious mind. He says that the conscious mind is this tiny rider on this giant elephant, the unconscious. And the rider thinks that he can tell the elephant what to do, but the elephant really has his own ideas. 


Một diễn giả đồng nghiệp của TED, Jonathan Haidt, nghĩ ra sự tương tự nho nhỏ này giữa nhận thức và vô thức. Anh ấy nói rằng nhận thức như là một người nhỏ bé đang cưỡi trên con voi khổng lồ, con voi khổng lồ là vô thức. Và người cưỡi nghĩ rằng anh ta có thể nói với con voi phải làm gì, nhưng con voi thực sự có ý tưởng của riêng mình. 


If I look at my own life, I'm born in 1962 in Austria. If I would have been born a hundred years earlier, the big decisions in my life would have been made for me -- meaning I would have stayed in the town that I was born in; I would have very much likely entered the same profession that my dad did, and I would have very much likely married a woman that my mom had selected. 


Nếu tôi nhìn vào cuộc sống của chính mình, tôi sinh năm 1962 tại Áo. Nếu tôi được sinh ra sớm hơn một trăm năm, những quyết định lớn trong cuộc đời tôi sẽ được người khác đưa ra với tôi - nghĩa là tôi sẽ ở lại thị trấn mà tôi sinh ra, tôi sẽ có rất nhiều khả năng vào cùng nghề mà bố tôi đã làm và tôi rất có thể sẽ kết hôn với một người phụ nữ mà mẹ tôi đã chọn. 


I, of course, and all of us, are very much in charge of these big decisions in our lives. We live where we want to be -- at least in the West. We become what we really are interested in. We choose our own profession, and we choose our own partners. And so it's quite surprising that many of us let our unconscious influence those decisions in ways that we are not quite aware of. 


Tất nhiên, tôi và tất cả chúng ta có trách nhiệm với rất nhiều những quyết định lớn trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sống ở nơi chúng ta muốn - ít nhất là ở phương Tây. Chúng ta trở thành con người chúng ta thực sự thích. Chúng ta chọn nghề của riêng mình và chúng ta chọn đối tác của riêng mình. Và vì vậy khá ngạc nhiên rằng nhiều người trong chúng ta để vô thức của chúng ta ảnh hưởng đến những quyết định đó theo những cách mà chúng ta không hoàn toàn nhận thức được. 


If you look at the statistics and you see that the guy called George when he decides on where he wants to live -- is it Florida or North Dakota? -- he goes and lives in Georgia. And if you look at a guy called Dennis when he decides what to become -- is it a lawyer, or does he want to become a doctor or a teacher? -- best chance is that he wants to become a dentist. 


Nếu bạn nhìn vào số liệu thống kê và bạn thấy anh chàng tên là George, khi anh ấy quyết định nơi anh ấy muốn sống - nó là Florida hay Bắc Dakota? - anh ấy lại đến và sống ở Georgia. Và nếu bạn nhìn vào một người tên là Dennis, khi anh ấy quyết định sẽ trở thành ai. Anh ấy muốn trở thành luật sư hay bác sĩ hay một giáo viên? Khả năng lớn nhất là anh ấy muốn trở thành một nha sĩ. 


And if Paula decides should she marry Joe or Jack, somehow Paul sounds the most interesting. And so even if we make those very important decisions for very silly reasons, it remains statistically true that there are more Georges living in Georgia and there are more Dennises becoming dentists and there are more Paulas who are married to Paul than statistically viable. 


Và nếu Paula quyết định cô ấy nên kết hôn với Joe hay Jack, những bằng cách nào đó Paul lại là cái tên nghe có vẻ thú vị nhất. Và vì vậy, ngay cả khi chúng ta đưa ra những quyết định rất quan trọng vì những lý do rất ngớ ngẩn, nó vẫn đúng về mặt thống kê rằng có nhiều Georges sống ở Georgia hơn và có nhiều Dennises trở thành nha sĩ và có nhiều Paulas khác đã kết hôn với Paul hơn, đó là tính khả thi về mặt thống kê. 


Now I, of course, thought, "Well this is American data," and I thought, "Well, those silly Americans. They get influenced by things that they're not aware of. This is just completely ridiculous." Then, of course, I looked at my mom and my dad - Karolina and Karl, and grandmom and granddad, Josefine and Josef. So I am looking still for a Stephanie. 


Bây giờ, tất nhiên, tôi nghĩ, "Đây là dữ liệu của Mỹ," và tôi nghĩ, "Chà, những người Mỹ ngớ ngẩn. Họ bị ảnh hưởng bởi những thứ mà họ không biết. Điều này hoàn toàn vô lý. " Sau đó, tất nhiên, tôi nhìn lại mẹ và bố tôi - Karolina và Karl, và bà tôi và ông tôi, Josefine và Josef. Vì vậy, tôi vẫn đang tìm kiếm một Stephanie


I'll figure something out. If I make this whole thing a little bit more personal and see what makes me happy as a designer, the easiest answer, of course, is do more of the stuff that I like to do and much less of the stuff that I don't like to do -- for which it would be helpful to know what it is that I actually do like to do. 


Tôi nhận ra được vài điều. Nếu tôi làm cho toàn bộ điều này trở nên cá nhân hơn một chút và xem điều gì khiến tôi hạnh phúc với tư cách là một nhà thiết kế, câu trả lời dễ nhất, tất nhiên, là làm nhiều điều mà tôi thích làm hơn và làm ít hơn những điều mà tôi không thích làm - nó đã hữu ích để biết điều mà tôi thực sự muốn làm. 


Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt.


iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY