DJC

BÀI 1.3: CÁCH ĐỂ THIẾT LẬP MỤC TIÊU CỦA CUỘC ĐỜI TRONG NĂM 2021

Đăng bởi Nguyễn Thị Viên - 1152 lượt xem

- 10 phút để đọc

 
 

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình phát triển bản thân DJ Model giúp Nâng cao năng lực:
 1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

 2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

 3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

 1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

 2. Xem bản dịch song khi nghe bài học.

 3. Chuẩn bị sổ / máy note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

 • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

 • Tác giả: Proactive Thinker

 • Cộng tác viên dịch: Nguyễn Hoàng Oanh

 • DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Nhà lãnh đạo #Sự nghiệp

 • Link tài liệu gốc:  XEM NGAY

WHY SHOULD YOU SET GOALS IN 2021! - TOP FIVE REASONS

CÁCH ĐỂ THIẾT LẬP MỤC TIÊU CỦA CUỘC ĐỜI TRONG NĂM 2021


Setting goals can sometimes be very frustrating, when you set goals and then you do your best to achieve them and yet you fail to do. So, this feeling of failure can sometimes be really demotivating. It can bring you down and stop you completely from achieving your goals again. This is one of the reasons why a lot of people think that setting goals is useless. Why do you want to set goals that you know that you are not going to achieve them? 


Đặt mục tiêu đôi khi có thể rất khó chịu, khi bạn đặt mục tiêu và sau đó bạn cố gắng hết sức để đạt được chúng nhưng bạn lại thất bại, Vì vậy, đôi khi cảm giác thất bại này có thể thực sự thôi thúc. Nó có thể khiến bạn thất vọng và ngăn cản bạn đạt được mục tiêu của mình lần sau. Đây là một trong những lý do tại sao rất nhiều người nghĩ rằng đặt mục tiêu là vô ích. Tại sao bạn muốn đặt ra những mục tiêu mà bạn cũng biết rằng bạn sẽ không đạt được chúng.


That’s why I am going to share with you five reasons why you must set goals.


Đó là lý do tại sao tôi sẽ chia sẻ với bạn năm lý do bạn nên đặt mục tiêu.


First of all, Goals give you clarity in your life. Having this clear image in your mind of where exactly you are heading will clear the path in your life of how exactly to get what you truly desire. You might get an illusion that you are achieving something because you are busy running around, but just because you are busy doesn’t really mean you are achieving what you want.


Trước hết, mục tiêu cung cấp cho bạn sự rõ ràng trong cuộc sống. Có được hình ảnh rõ ràng này trong tư duy, sẽ giúp bạn biết chính xác con đường bạn đang hướng, về cách thức chính xác để đạt được những gì bạn thực sự mong muốn. Bạn có thể ảo tưởng rằng bạn đang đạt được điều gì đó bởi vì bạn đang bận rộn chạy khắp nơi, nhưng bạn bận rộn không thực sự có nghĩa là bạn đang đạt được những gì bạn muốn.


I think the reason why a lot of people are not achieving their dreams is simply because they are not transforming those dreaming into real goals.


Tôi nghĩ lý do tại sao nhiều người không đạt được ước mơ của họ đơn giản là vì họ không biến những ước mơ đó thành mục tiêu thực tế.


There is a big difference between dreams and goals. You can dream to become rich or famous, or maybe a multi billionaire on the Forbes list. But if it is not written down and planned in a more practical way, then it remains a dream that probably might never be achieved. The moment you write down your goals clearly and plan them then only you will have this clarity in your life!


Có một sự khác biệt lớn giữa ước mơ và mục tiêu. Bạn có thể ước mơ trở nên giàu có hoặc nổi tiếng, hoặc có thể trở thành tỷ phú trong danh sách của Forbes. Nhưng nếu nó không được viết ra và lên kế hoạch một cách thực tế hơn, thì nó vẫn là một giấc mơ có lẽ không bao giờ đạt được. Lúc này, bạn viết ra các mục tiêu của mình một cách rõ ràng và lên kế hoạch cho chúng thì bạn sẽ có được sự rõ ràng này trong cuộc sống của mình!


Goals keep you motivated. Motivation is probably one of the biggest problems that a lot of people have. People always complain that I want to do this and that. I want to start going to the gym and reading books. But the only problem I have is that I am not motivated. And what the goals do to your mind is that, they keep the end objective in your mind to keep you motivated. Every time you start doing whatever you have to do, goals are there to remind you why you are doing, what are you doing this? Why are you putting this effort in? They are the reason that will get you up in the morning. If you want to build that perfect body for whatever reasons that you have, be it because you want to win some kind of competition or maybe attract someone, whatever, that reminder will keep moving you forward.


Mục tiêu giúp bạn có động lực. Động lực có lẽ là một trong những vấn đề lớn nhất mà rất nhiều người mắc phải. Mọi người luôn phàn nàn rằng, tôi muốn làm cái này cái kia. Tôi muốn bắt đầu đi tập thể dục, bắt đầu đọc sách. Nhưng vấn đề duy nhất tôi gặp phải là tôi không có động lực. Và những mục tiêu ảnh hưởng đến tâm trí của bạn, chúng giữ mục tiêu cuối cùng trong tâm trí bạn để giúp bạn có động lực. Mỗi khi, bạn bắt đầu làm bất cứ điều gì, các mục tiêu sẽ nhắc nhở bạn tại sao bạn làm điều này, tại sao bạn phải nỗ lực. Chúng là lý do giúp bạn thức dậy vào buổi sáng. Nếu bạn muốn có thân hình hoàn hảo vì bất kỳ lý do gì, có thể là vì bạn muốn giành chiến thắng trong một cuộc cạnh tranh nào đó hoặc để thu hút ai đó, bất cứ điều gì, lời nhắc đó sẽ đưa bạn tiến về phía trước.


Goals keep you focused. Goals will give you a specific path where you should place your attention. In a world, where we are constantly being distracted almost by everything around us. It’s hard to keep your focus on what you really want. A single advertisement can force you to spend your resources for something else other than what you desire. Friends or family might be taking a lot of your time. I am not saying that you should completely ignore them. But what I am trying to point out is that, your resources are limited, be it your time or money or energy. And if you waste it on any other cause other than your goal, you are less likely to achieve what you truly desire. The fastest or the shortest way to achieve what you want is to take the full advantage out of your resources and having a clear goal will help you to have that focus in your life. 


Mục tiêu giúp bạn tập trung. Mục tiêu sẽ cung cấp cho bạn một con đường cụ thể mà bạn nên đi. Trong một thế giới, nơi chúng ta thường xuyên bị phân tâm gần như bởi mọi thứ xung quanh. Thật khó để tập trung vào những gì bạn thực sự muốn. Một quảng cáo có thể buộc bạn phải chi tiêu cho một thứ khác ngoài những gì bạn mong muốn. Bạn bè hoặc gia đình có thể mất rất nhiều thời gian của bạn. Tôi không nói rằng bạn nên hoàn toàn bỏ qua chúng. Nhưng điều tôi đang cố gắng chỉ ra rằng, nguồn lực của bạn có hạn, có thể là thời gian, tiền bạc hoặc năng lượng của bạn. Và nếu bạn lãng phí nó cho bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài mục tiêu của mình, bạn sẽ ít có khả năng đạt được những gì bạn thực sự mong muốn. Cách nhanh nhất hoặc ngắn nhất để đạt được điều bạn muốn là tận dụng hết nguồn lực của mình và có mục tiêu rõ ràng sẽ giúp bạn có được sự tập trung trong cuộc sống.


Goals make you accountable rather than just talking about what you want. Now you are obligated to take action since you have listed down a clear goal in front of you. As we have talked in the beginning of the video that if you set goals and not achieve them. It might demotivate you to some extent because it will make you feel guilty for not achieving what you had to achieve. It kind of makes you feel accountable for your actions. This feeling of being accountable will make you think twice before taking any action because you set yourself a higher standard to achieve that specific goal. This accountability will hold you from drinking a soft drink and instead choose something healthier like water, for example. It will help you to create that disciplined life that will direct you towards achieving that goal. When you stay accountable toward your goals, you are in fact staying true to your desires. 


Mục tiêu làm cho bạn có trách nhiệm hơn là chỉ nói về những gì bạn muốn. Bây giờ, bạn có nghĩa vụ phải hành động vì bạn đã liệt kê các mục tiêu rõ ràng trước mặt. Như chúng ta đã nói ở phần đầu bài giảng rằng, nếu bạn đặt mục tiêu và không đạt được chúng. Nó có thể khiến bạn bị tụt dốc vì nó sẽ khiến bạn cảm thấy tội lỗi vì đã không đạt được những gì bạn phải đạt được. Nó khiến bạn cảm thấy có trách nhiệm với hành động của mình. Cảm giác phải chịu trách nhiệm này sẽ khiến bạn suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào vì bạn đặt ra cho mình một tiêu chuẩn cao hơn để đạt được mục tiêu cụ thể đó. Ví dụ, tính trách nhiệm sẽ khiến bạn chọn không uống nước ngọt và thay vào đó hãy chọn thứ gì đó tốt cho sức khỏe hơn như nước lọc chẳng hạn. Nó sẽ giúp bạn tạo ra một cuộc sống kỷ luật, sẽ hướng bạn đến việc đạt được mục tiêu đó. Khi bạn luôn có trách nhiệm với các mục tiêu của mình, trên thực tế, bạn đang sống đúng với mong muốn của mình. 


Always keep you to be the best version of yourself. We always set goals that make us better than we are today. I mean we never set goals to get poorer or to become less healthy. Goals are there to always make us better than we are today, to constantly set higher goals and achieve is some sort of lifestyle to always be the best version of yourself. Of course you can improve your life without setting goals but it won’t be with the same level of productivity as compared to when you are setting goals.


Luôn giữ bạn là phiên bản tốt nhất của chính mình. Chúng tôi luôn đặt ra những mục tiêu khiến chúng tôi trở nên tốt hơn hiện tại. Ý tôi là chúng tôi không bao giờ đặt mục tiêu trở nên nghèo hơn hoặc trở nên kém khỏe mạnh hơn. Có những mục tiêu để luôn khiến chúng ta trở nên tốt hơn hiện tại, không ngừng đặt ra những mục tiêu cao hơn và đạt được là một phong cách sống để luôn là phiên bản tốt nhất của chính bạn. Tất nhiên, bạn có thể cải thiện cuộc sống của mình mà không cần đặt mục tiêu nhưng nó sẽ không đạt được cùng mức năng suất so với khi bạn đặt mục tiêu.


So, these’re the 5 reasons why I think everyone should set goals. What about you? Why do you think setting goals is important? Let me know in the comments below.


Đây là 5 lí do khiến tôi nghĩ mọi người nên thiết lập các mục tiêu cho bản thân. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ việc thiết lập mục tiêu tại sao lại quan trọng? Hãy cho tôi biết ở phần bình luận nhé!


Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt. 

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY