DJC

Bài 1.2: cách để có một cuộc sống tốt và hạnh phúc hơn

Nguyễn Thị Viên - 848 lượt xem

- 10 phút để đọc


 
 

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Trí” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân - DJ Model giúp Nâng cao năng lực:
 1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

 2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

 3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

 1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

 2. Xem bản dịch song song khi nghe bài học.

 3. Chuẩn bị sổ note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

 • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân

 • Tác giả: Dominic Price

 • Cộng tác viên dịch: Trần Ngọc Trọng

 • Nhóm chủ đề: #Bánh xe cuộc đời #Bộ tư duy #Nhà lãnh đạo #Người cân bằng

 • Link tài liệu gốc: XEM NGAY

Link Zalo học tiếng Anh cùng DJ Model: THAM GIA NGAY  

FOUR WAYS TO LIVE A BETTER AND HAPPY LIFE

CÁCH ĐỂ CÓ MỘT CUỘC SỐNG TỐT VÀ HẠNH PHÚC HƠN


Hello my name's Dominic Price and I'm a work futurist, which is a made-up job that no one's called me out on yet but it's got me here on this stage today. My job's all about predicting the future. The future of work, society, the economy and education which sure you can imagine this year of all the years, it's been pretty fascinating. 


Xin chào, tên tôi là Dominic Price và tôi là một người theo chủ nghĩa tương lai, đó là một công việc được sáng tạo ra và chưa có cách gọi cụ thể nhưng nó đã đưa tôi đến đây trên sân khấu hôm nay. Công việc của tôi là dự đoán tương lai. Tương lai của xã hội việc làm, nền kinh tế và giáo dục, bạn có thể suy đoán được diễn biến năm nay trong tất cả các năm, điều này khá là hấp dẫn.


Now there's a huge amount of self-help literature out there that will help you be happier over time but today I want to talk to you specifically about being happy in a year like 2020. It's a year like no other, it's a year where many of us haven't felt as much happiness or our happy days have been reduced to happy minutes and moments. And the uncertainty of the future has quite rightly weighed heavily on our minds. 


Có rất nhiều tài liệu về tự lực sẽ giúp bạn hạnh phúc hơn theo thời gian nhưng hôm nay tôi muốn nói cụ thể với bạn về việc trở nên hạnh phúc trong một năm cụ thể như 2020. Đó là một năm khác biệt, đó là một năm mà nhiều người chúng ta không cảm thấy hạnh phúc nhiều hoặc những ngày hạnh phúc của chúng ta đã bị giảm đi những phút giây và những khoảnh khắc hạnh phúc. Và sự không chắc chắn của tương lai đã đè nặng lên tâm trí chúng ta.


But to talk to you about a year like 2020 and to talk about how it's been first of all, I have to tell you how my years have been. 


Nhưng để nói với các bạn về một năm giống như năm 2020 và nói về nó như thế nào trước hết, tôi phải cho bạn biết những năm tháng của tôi ra sao.


You see, my sister's my best friend and a few years ago I got the call that no brother wants to get, truly been diagnosed with stage four breast cancer and given that she lived a 24-hour flight away in Manchester, England as a single mother of two boys. 


Các bạn có thể thấy, em gái tôi là người bạn thân nhất của tôi và một vài năm trước, tôi nhận được cuộc gọi mà không có bất cứ anh trai nào muốn nghe, cô ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn bốn và tin được gửi từ nơi cô ấy sinh sống, cách đây một chuyến bay kéo dài 24 tiếng ở thành phố Manchester, nước Anh, cô ấy là bà mẹ đơn thân của hai cậu con trai.


I'm sure you can imagine how I felt. But she's stubborn as an ox and six years later at the start of 2020 she was still with us. Then February rolled in and I got another call. This time it was my doctor telling me that I had early stage bowel cancer, a week later I had a subtotal colectomy and I had my colon removed. 


Tôi chắc rằng bạn có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc đó. Nhưng cô ấy rất mạnh mẽ và sáu năm sau cho đến năm 2020, cô ấy vẫn ở bên chúng tôi. Sau đó, tháng Hai đến và tôi nhận được một cuộc gọi khác lần này là bác sĩ của tôi nói với tôi rằng tôi bị ung thư ruột giai đoạn đầu, một tuần sau đó tôi phải cắt bỏ một phần đại tràng và tôi đã cắt bỏ phần ruột già.


Strangely the same day, my sister went to see her specialist in the UK who confirmed that they were ceasing all treatment, She had a matter of months left to live. Now post surgery I wasn't officially allowed to travel due to covert travel restrictions but I managed to get an exemption from the government and I was on one of very few flights out to Manchester in April to look after my sister and her two boys. 


Thật kỳ lạ là cùng ngày hôm đó, em gái tôi đến gặp bác sĩ chuyên khoa ở Anh và xác nhận rằng họ đã ngừng điều trị, cô ấy chỉ còn vài tháng nữa để sống. Sau phẫu thuật, tôi không được phép chính thức đi du lịch do những hạn chế về việc đi lại nhưng tôi đã cố gắng được chính phủ hỗ trợ và tôi đã có mặt trên một trong số rất ít chuyến bay đến Manchester vào tháng 4 để chăm sóc em gái và hai cậu con trai của cô ấy.


A few weeks later on Tuesday, May the 19th, Trudy collapsed suddenly at home despite trying CPR. She died in my arms before the ambulance arrived. She was 45. After some very emotional goodbyes to family, the only thing certain in my immediate future was 14 days in quarantine but before I got on that plane I gave my nephews Alfie and Charlie an extra special uncle Dom hug. 


Vài tuần sau, vào ngày thứ ba, ngày 19 tháng 5, Trudy đột ngột ngã quỵ tại nhà nhưng mặc dù đã cố gắng sơ cứu hồi sức tim phổi, cô ấy đã mất trong vòng tay tôi trước khi xe cấp cứu đến. Cô ấy 45 tuổi. Sau những lời tạm biệt cảm xúc với gia đình, trước mắt tôi là 14 ngày cách ly nhưng trước khi lên máy bay, tôi đã dành cho hai cháu trai Alfie và Charlie một cái ôm đặc biệt của chú Dom.


And in those 14 days in quarantine, you kind of left alone with your own thoughts and it got me thinking, where does that happiness actually come from? How can a year this make anyone happy? And the problem with those thoughts is when you've got 14 days you really do get to invest in them and it got me thinking how can we find our happiness. 


Và trong 14 ngày đó, bạn dường như bị bỏ lại một mình với những suy nghĩ của riêng bạn và nó khiến tôi suy nghĩ rằng sự hạnh phúc thực sự đến từ đâu? Làm sao để trong một năm có thể khiến bất cứ ai đều trở nên hạnh phúc? Và vấn đề cùng với những suy nghĩ đó là khi bạn dành 14 ngày bạn thực sự đầu tư vào chúng và điều đó khiến tôi tìm hiểu việc làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy hạnh phúc của mình.


And as is with death sometimes I actually started thinking with renewed clarity about life and work and covid and all the things that matters. In Bonnie Ware's book “The top five regrets of the dying”, Bonnie will tell you the second biggest regret is “I wish I hadn't spent so much time in the office”. 


Và nói về cái chết, đôi khi tôi thực sự bắt đầu suy nghĩ một cách rõ ràng hơn về cuộc sống và công việc và Covid và tất cả những thứ quan trọng khác. Trong cuốn sách của Bonnie Ware, “Năm điều hối tiếc nhất vào thời điểm cuối đời”, Bonnie sẽ cho bạn biết điều hối tiếc lớn thứ hai là “Tôi ước mình đã không dành nhiều thời gian ở văn phòng”.


But you don't need me to tell you that, you know what's important on your deathbed the love of friends and family, the legacy you're leaving behind, knowing that you've done things that made you happy, knowing that you've done great things and yet few of us can honestly say this is how we're living our lives today. 


Nhưng bạn không cần tôi nói về điều đó, bạn biết điều gì quan trọng đối với cái chết của bạn, là tình yêu, bạn bè và gia đình, là những gì bạn để lại sau này, biết rằng bạn đã làm những điều khiến bạn hạnh phúc, biết rằng bạn đã làm rất tốt nhưng ít người trong chúng ta có thể thành thật rằng đây là cách chúng ta đang sống trong cuộc sống ngày nay.


Take work for example. Work today stems from the industrial revolution 300 years ago. That's when we were the machines, we were the robots, it was all about presenteeism. We worked on the production line, we were measured by speed and efficiency, it's about how much work you could get done in one day. 


Lấy ví dụ về công việc. Công việc ngày nay bắt nguồn từ cuộc cách mạng công nghiệp 300 năm trước, đó là khi chúng ta là những cỗ máy, chúng ta là những người máy, nói rõ hơn là chúng ta làm việc theo dây chuyền sản xuất, chúng ta được đánh giá bằng tốc độ và sự hiệu quả, đó là về lượng công việc bạn có thể hoàn thành trong một ngày.


Let's be honest it's about making your boss richer and in that time we had these measures of success, economic growth and productivity. It's 300 years later and it's simply not Working, productivity growth has stagnated. 


Thành thật mà nói, đó là việc làm cho sếp của bạn trở nên giàu có hơn và trong khoảng thời gian đó, chúng ta đã có những thước đo về thành công,  sự tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động. 300 năm sau và nói đơn giản là việc này không hiệu quả, tăng trưởng năng suất đã bị đình trệ.


Australia is one of the worst performing countries in terms of longer working hours, less than one in 10 people feel free to innovate or experiment in work and a measly 20 percent are actually highly engaged in their work. And this idea of productivity that governments and businesses speak about all the time, it measures 10 million dollars invested in a hospital, the same as 10 million dollars spent on a coal fired power plant and our most precious resource the planet is dying and we have no planet B so we're not happy at work and we're not productive. 


Úc là một trong những quốc gia làm việc kém nhất về vấn đề thời gian, cứ 10 người thì có ít hơn 1/10 người cảm thấy tự do trong việc đổi mới hoặc thử nghiệm trong công việc và chỉ có 20% thực sự tham gia vào công việc với độ tập trung cao. Và ý tưởng về năng suất mà các chính phủ và doanh nghiệp nhắc đến mọi lúc, việc đánh giá 10 triệu đô la đầu tư vào một bệnh viện, bằng 10 triệu đô la chi cho một nhà máy nhiệt điện, và tài nguyên quý giá nhất của chúng ta, hành tinh này đang chết dần và chúng ta không có hành tinh B, chúng ta không hài lòng trong công việc và chúng ta không làm việc hiệu quả.


And oddly in the time of the pandemic when we're touting mental health and wellness and the importance of people, studies show we've actually extended the average working day by 40 minutes since March this year all in the pursuit of productivity. 


Và kỳ lạ là trong thời điểm đại dịch bùng phát, khi mà chúng ta quan tâm đến sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất và tầm quan trọng của các nghiên cứu về con người cho thấy chúng ta đã thực sự kéo dài ngày làm việc trung bình thêm 40 phút kể từ tháng 3 năm nay để theo đuổi năng suất.


And I think it's because we first thought that Covid was a fleeting moment. You see Covid's like a snowstorm. After years of what seemed like endless sunshine outside we looked out and we saw snow so we did the right thing. We closed the windows indoors and we stayed inside. 


Và tôi nghĩ rằng đó là bởi vì chúng ta lúc đầu nghĩ rằng Covid là một khoảnh khắc thoáng qua, bạn thấy Covid giống như một cơn bão tuyết, sau nhiều năm trông giống như ánh nắng vô tận bên ngoài chúng ta nhìn ra và chúng ta thấy tuyết, vì vậy chúng ta đã làm điều đúng đắn là đóng kín cửa sổ và chúng ta ở trong nhà.


But a few weeks later we looked out and it's still snowing and we're like: “Ah it's not a snowstorm, it's winter” so we did the right thing we went online bought a new jumper, jacket and a scarf but by the time they were delivered to our door we realized it wasn't winter it was the ice age. 


Nhưng vài tuần sau, chúng ta nhìn ra ngoài và trời vẫn đang tuyết và chúng ta như thể: ”A! Đó không phải là bão tuyết, đó là mùa đông”, vì vậy việc chúng ta đã làm là lên mạng mua một chiếc áo liền quần, áo khoác và một chiếc khăn quàng cổ mới nhưng vào thời điểm giao hàng đến cửa nhà chúng ta, chúng ta nhận ra rằng đó không phải mùa đông mà là kỷ băng hà.


What was the moment when you realized that this was the ice age? Think about it at that moment. When you sat there and thought it's kind of not an eight-week thing anymore this is it it's been here for a while, in fact maybe it's here forever. And how did that moment of realization make you feel about work, something that you spend about a third of your time doing by the way. 


Khoảnh khắc khi bạn nhận ra rằng đây là kỷ băng hà là gì? Hãy nghĩ về khoảnh khắc đó. Khi bạn ngồi đó và nghĩ rằng đó không phải là chuyện tám tuần nữa, nó đã ở đây một thời gian, thực tế có thể nó ở đây mãi mãi. Và khoảnh khắc nhận ra điều đó khiến bạn cảm thấy như thế nào về việc bạn dành ra khoảng một phần ba thời gian của mình để hoàn thiện một số công việc.


I can tell you how it made 5000 people feel across Australia, the US, Japan, France and Germany. In a recent study commissioned by Atlassian despite the fact that people weren't commuting to work and therefore saving that time nearly half of respondents said they had less time for personal pursuits. Personal pursuits the things that actually make you happy and the number one complaint at this time, work life balance. 


Tôi có thể cho bạn biết điều này đã khiến 5.000 người cảm thấy như thế nào trên khắp nước Úc, Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Đức. Trong một nghiên cứu gần đây do Atlassian ủy quyền, mặc dù thực tế là mọi người không đi làm và do đó tiết kiệm thời gian, nhưng gần một nửa số người được hỏi cho biết họ có ít thời gian hơn cho các mục tiêu cá nhân của mình. Những mục tiêu cá nhân là những điều thực sự khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và điều đáng phàn nàn số một vào thời điểm này là cuộc sống làm việc cân bằng.


Me personally I've put on five kilos since March. I'm drinking more and I'm sleeping less, that's Covid's fault right or is it simply that I'm just not happy that in my relentless pursuit of productivity. I've lost sight of what's really important. Now we can spend the rest of this talk sharing stories about how happy we are or we can actually flip the tables and talk about what we can do. 


Về cá nhân tôi, tôi đã tăng 5kg kể từ tháng 3, tôi uống nhiều hơn và tôi ngủ ít hơn, đó là lỗi của Covid, đúng không, hay đơn giản là tôi không hài lòng khi không ngừng theo đuổi năng suất làm việc của mình. Tôi đã mất tầm nhìn về những gì thực sự quan trọng. Bây giờ chúng ta có thể dành phần còn lại của buổi nói chuyện này để chia sẻ những câu chuyện về việc chúng ta hạnh phúc như thế nào hay chúng ta thực sự có thể thay đổi tình thế và nói về những gì chúng ta có thể làm.


I'm choosing to do the latter, i'd like you to close your eyes for a second, I want you to imagine a world where our measure of success is not productivity, I want to imagine a world where instead of thinking about busyness and titles and bank balances, we think about our impact on the world. I want you to imagine a world where status isn't the reason for our existence. Open your eyes. 


Tôi chọn việc này làm phần sau, tôi muốn bạn nhắm mắt lại trong một giây, tôi muốn bạn tưởng tượng một thế giới mà thước đo thành công của chúng ta không phải là năng suất, tôi muốn bạn tưởng tượng một thế giới mà thay vì nghĩ về sự bận rộn, chức danh và số dư tài khoản ngân hàng, chúng ta hãy nghĩ về tác động của chúng ta đối với thế giới. Tôi muốn bạn tưởng tượng về một thế giới mà địa vị không phải là lý do tồn tại của chúng ta. Hãy mở mắt ra nào.


I'd now like to introduce you to the personal moral inventory, the personal moral inventory is inspired by two pieces of work, the first the work from the world of finance on something called the quadruple bottom line only getting businesses to report in a more rounded fashion. The second, an exercise that elite military personnel go through to self-assess themselves and their teammates before going into battle. 


Bây giờ tôi muốn giới thiệu với các bạn về hành trang đạo đức cá nhân, hành trang về đạo đức cá nhân được lấy cảm hứng từ hai phần của công việc, phần đầu tiên là công việc phần tài chính về thứ được gọi là bốn điểm mấu chốt, việc này yêu cầu những người làm kinh doanh sử dụng phù hợp. Thứ hai là bài tập thực hành mà những quân nhân ưu tú phải trải qua để tự đánh giá bản thân và đồng đội trước khi bắt đầu ra trận.


I believe that these four things productivity and profit, people, the planet and our purpose are the secret to our happiness. And what's important in the time of the ice age, the time we're in right now is not to get distracted by the things we can't do but to find the things that we can do. It's on us to take ownership and control of our own happiness. 


Tôi tin rằng bốn điều này “năng suất và lợi nhuận”, “con người”, “hành tinh” và “mục đích” của chúng ta là bí quyết cho hạnh phúc của mình. Và điều quan trọng trong thời kỳ kỷ băng hà hiện tại không phải là bị phân tâm bởi những thứ chúng ta không thể làm mà là tìm kiếm những thứ chúng ta có thể làm. Chúng ta phải làm chủ và kiểm soát hạnh phúc của chính mình.


Let's do the exercise together. What I'm going to do is rate each area. Minus 1, zero or one. One is you're nailing it high fives all around good on you. Zero is you're getting by not awesome not awful and minus one is you're struggling. 


Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện bài tập. Những gì tôi sẽ làm là xếp hạng từng lĩnh vực.

-1, 0 và 1. 1 là bạn đang làm tốt tất cả những điều tốt đẹp xung quanh bạn. 0 là những gì bạn làm không tốt nhưng cũng không tồi và -1 là bạn đang gặp khó khăn.


Here's mine for this year for productivity and profit. I'm a one, I have a good job, I have a good salary, I have a roof over my head, I can pay the bills. But here's the thing: you can't score more than a one so it becomes impossible to pack all your happiness into one category and yet it's like we're all trying to get to a two-on productivity but to what extent. 


Đây là kết quả của tôi cho năm nay về năng suất và lợi nhuận. Tôi là người có công việc tốt, lương cao, có nơi ở tốt, tôi có thể hoàn thành thanh toán các hóa đơn. Nhưng đây là điều bạn không thể chấm nhiều hơn 1 vì vậy không thể gói tất cả hạnh phúc của bạn vào một hạng mục và nó giống như tất cả chúng ta đang cố gắng đạt được năng suất ở cả hai mặt nhưng đó là ngoài phạm vi.


The next area is people. People is about how you think about your personal mental and physical health, you have to start with yourself, you have to put your own oxygen mask on before you can help others. This is also about how you impact family, friends, society, it's about being human and having a positive impact on humanity. For this I scored myself a zero. 


Lĩnh vực tiếp theo là con người. Con người là cách bạn nghĩ thế nào về sức khỏe tinh thần và thể chất của cá nhân bạn, bạn phải bắt đầu với chính mình, bạn phải đeo mặt nạ dưỡng khí của mình trước khi bạn có thể giúp đỡ người khác. Đó là cách bạn tác động đến gia đình, bạn bè, xã hội, đó là việc trở thành con người và là việc có tác động tích cực đến nhân loại. Về lĩnh vực này, tôi đã tự cho mình điểm số 0.


Planet. Let's just say I took over 100 flights last year so I'm going to score myself a minus one and finally purpose, purpose is about the impact you want to have and the legacy you want to leave behind, it's the why you do, what you do, for this I scored myself a zero. 


Hành tinh. Giả sử tôi đã thực hiện hơn 100 chuyến bay vào năm ngoái, vì vậy tôi sẽ tự cho mình điểm -1 và cuối cùng là mục đích, mục đích là tác động bạn muốn có và những gì tốt đẹp bạn muốn để lại. Đó là lý do tại sao bạn làm, là điều gì bạn muốn làm. Về lĩnh vực này, tôi tự cho mình điểm số 0.


Now I can already tell the king beans in the room and online are trying to add this up or net this off, that is not how it works, your positive impacts in one category doesn't mitigate your negative impacts in another category. For me the fact that I'm financially well off doesn't make up for the fact that I'm killing the planet. It wasn't this realization though that got me thinking something had to change. 


Bây giờ tôi đã có thể nói với những khán giả trong phòng và trực tuyến đang cố gắng thêm điều này hoặc loại bỏ điều kia, đây không phải cách nó hoạt động, những tác động tích cực của bạn trong một danh mục không làm giảm tác động tiêu cực của bạn trong một danh mục khác. Đối với tôi, thực tế là việc tôi khá giả về mặt tài chính sẽ không bù đắp cho thực tế việc tôi đang giết chết hành tinh này. Đó không phải là sự nhìn nhận này mặc dù điều đó khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ.


Shortly after my sister passed away, I did this exercise on her behalf and it got me thinking for productivity and profit. She was a zero, she struggled financially in her final few years, she couldn't work but she got by. For people, she was a definite one, she really knew her own identity, she invested in her life, she had a lot of fun. “You all remember the party you were at, Trudy”. 


Thời gian ngắn sau khi em gái tôi qua đời, tôi đã thực hiện bài tập này thay cho cô ấy và nó khiến tôi nghĩ về năng suất và lợi nhuận, điểm của cô ấy là 0, cô ấy vật lộn về tài chính trong vài năm cuối đời, cô ấy không thể làm việc nhưng cô ấy đã vượt qua. Về lĩnh vực con người, cô ấy là một người xác định, cô ấy thực sự biết rõ giá trị của mình, cô ấy đầu tư cho cuộc sống của mình, cô ấy đã có rất nhiều niềm vui. “Bạn đều nhớ tất cả các bữa tiệc mà mình đã đến, Trudy ạ”.


And she invested in local school, community friends and family. For planet she was also a one she had a very low carbon footprint, she very rarely flew anywhere, she didn't own a car, she was avid at reduce reuse recycle and if in winter she would make you put a jumper on before she'd let you turn the heating on.


Và cô ấy đã đầu tư vào trường học địa phương, bạn bè và gia đình. Về phần hành tinh, điểm cô ấy cũng là 1, cô ấy có lượng khí thải carbon rất thấp, cô ấy rất hiếm khi đi máy bay đến bất cứ nơi nào, cô ấy không có xe hơi, cô ấy ưa thích việc tái sử dụng, tái chế và nếu vào mùa đông, cô ấy sẽ bắt bạn mặc một chiếc áo liền quần trước khi cô ấy để bạn bật hệ thống sưởi.


And on purpose she was also a strong one. She knew the legacy she wanted to leave behind, she knew exactly why she was on this planet. Purpose isn't about being a superhero, it's not about wearing a cape or single-handedly saving the world, Trudy's purpose was to give those two boys the best upbringing in the small time that she had available. 


Và về phần mục đích, điểm của cô ấy cũng là 1, cô ấy biết rõ những gì tốt đẹp cô ấy muốn để, cô ấy biết chính xác tại sao cô ấy lại có mặt trên hành tinh này. Mục đích không phải là trở thành một siêu anh hùng, không phải là mặc áo choàng hay một tay giải cứu thế giới, mục đích đặt ra là để mang lại cho hai cậu con trai sự nuôi dạy tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà cô có.


I learned two things doing this exercise for her. Firstly, I learned that happiness is contextual, like for Trudy, the fact that she was financially struggling she didn't let that dictate her happiness, she didn't put all her eggs in that basket and shut up shop. 


Tôi đã học được hai điều khi thực hiện bài tập này cho cô ấy. Thứ nhất, tôi học được rằng hạnh phúc là theo ngữ cảnh, giống như Trudy, thực tế là cô ấy đang gặp khó khăn về tài chính, cô ấy không để điều đó quyết định hạnh phúc của mình, cô ấy không bỏ hết trứng vào giỏ và đóng cửa hàng.


But the second realization hit me a lot harder despite everything Trudy was happier than me. Here's where we get to take our happiness into our own hands. What I want you to do is to think about the areas where you would score zero or minus one and commit to doing something to improve. 


Nhưng nhận thức thứ hai đã tác động tới tôi rất nhiều, ở mọi thứ Trudy đều hạnh phúc hơn tôi. Đây là nơi chúng ta có thể tự tay nắm lấy hạnh phúc của mình, điều tôi muốn bạn làm là suy nghĩ về các lĩnh vực, nơi bạn sẽ đạt điểm 0 hoặc -1 và hãy cam kết làm điều gì đó để cải thiện.

 

I started out by talking about mortality if I live to the average age of an Australian. I have 46 summers left but the most important summer is the next one so whatever you commit to do I want you to give it a red hot go in the next summer. Why? Well, the best time to plant a tree was 20 years ago, the second best time is today so we're going to do this right now. 


Tôi bắt đầu bằng cách nói về tỷ lệ tử vong, nếu tôi sống đến độ tuổi trung bình của một người Úc, tôi còn 46 mùa hè nhưng mùa hè quan trọng nhất là mùa tiếp theo, vì vậy bất cứ điều gì bạn cam kết làm, tôi muốn bạn hãy cố gắng hết sức trong mùa hè tiếp theo. Tại sao? Chà, thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây là 20 năm trước, thời điểm tốt thứ hai là hôm nay vì vậy chúng ta hãy làm việc này ngay bây giờ.

 

For me, my worst score was planning, i'm going to commit to going meat free for three days a week and then I'll reassess, I've already changed my energy provider to one that's carbon neutral and I've invested in a company that's trying to save our oceans, small steps but then I can reassess. 


Đối với tôi, những điểm tệ nhất của tôi sẽ được lên kế hoạch, tôi sẽ cam kết không ăn thịt ba ngày một tuần và sau đó tôi sẽ đánh giá lại, tôi đã thay cách nhà cung cấp năng lượng của mình thành nhà cung cấp năng lượng trung hòa carbon và tôi đã đầu tư vào một công ty mà họ đang cố gắng cứu các đại dương của chúng ta, từng bước nhỏ một và sau đó tôi có thể đánh giá lại.


On people I'm going to commit to be more present with the people I care about. For the last four years I've essentially been single and if I'm really honest, I was emotionally unavailable but I've actually been very fortunate to meet someone amazing so what I'm going to do is commit to investing in a relationship with openness, authenticity and vulnerability and a little bit of cheekiness. 


Về phần con người, tôi sẽ cam kết bên cạnh nhiều hơn với những người tôi quan tâm. Trong bốn năm trước, tôi đã độc thân và nếu tôi thực sự thành thật mà nói, tôi không có trong mình cảm xúc tình yêu nhưng thực sự tôi đã rất may mắn khi gặp được một người tuyệt vời, vì vậy điều tôi sẽ làm là cam kết đầu tư vào một mối quan hệ với sự cởi mở, sự chân thành, sự nhạy cảm và một chút táo bạo.


And on purpose, a year ago I was actually a one on purpose, my purpose was twofold, it was the impact I was having on people through my public speaking and it was the precious time I got to spend my sister. 


Và về phần mục đích, một năm trước, điểm của tôi thực sự là 1, điểm mục đích của tôi cao gấp đôi so với hiện tại, đó là những tác động mà tôi có đối với mọi người thông qua việc nói trước công chúng và đó là thời gian quý báu tôi dành cho chị gái mình.


But in a few short weeks at the start of 2020 both of those disappeared and in the months since I've been really trying to rediscover my purpose and i'll be honest,Ii've really struggled to find it and I think that's okay but then I realized that I have this, today, this moment this is me rediscovering my purpose. 


Nhưng trong một vài tuần ngắn ngủi vào đầu năm 2020, cả hai thứ đó đều biến mất và trong những tháng kể từ khi tôi thực sự cố gắng khám phá lại mục đích của mình và tôi thành thật mà nói, tôi đã thực sự đấu tranh để tìm ra nó và tôi nghĩ điều đó ổn và sau đó tôi nhận ra rằng tôi đã có điều này, hôm nay, khoảnh khắc này là tôi đang khám phá lại mục đích của mình.


What are you gonna do? What action are you gonna take? Whatever action you do take you suddenly realize that you can stop hinging all your happiness on one category of the personal moral inventory instead you invest in taking control of your own happiness. Our future is not predetermined, our future is not written and our future is not waiting for us. 


Bạn sẽ làm gì? Hành động bạn muốn làm là gì? Bất cứ hành động nào bạn thực hiện, bạn sẽ đột nhiên nhận ra rằng bạn có thể ngừng dồn tất cả hạnh phúc của mình vào một lĩnh vực của hành trang đạo đức cá nhân, thay vào đó bạn đầu tư vào việc kiểm soát hạnh phúc của chính mình. Tương lai của chúng ta không được định trước, tương lai của chúng ta không được viết sẵn và tương lai của chúng ta không chờ đợi chúng ta.


I'm building mine and I believe you are building yours and how happy we are in our future will be based solely on our action or inaction across all facets of life. 


Tôi đang xây dựng tương lai của mình và tôi tin rằng bạn cũng đang xây dựng tương lai của chính bạn và chúng ta hạnh phúc như thế nào trong tương lai sẽ chỉ dựa trên việc hành động hay không hành động của chúng ta trên tất cả các khía cạnh của cuộc sống.


Not just the working week, I am the key to unleashing my own happiness and I believe you are the key to unleashing your own happiness. I can safely say that Trudy didn't have any regrets but she did have one wish to see me on stage live presenting at TEDx. Thank you very much!


Không chỉ là công việc hàng tuần, tôi là chìa khóa để mở ra hạnh phúc của chính mình và tôi tin rằng bạn là chìa khóa để mở ra hạnh phúc của chính mình. Tôi có thể nói rằng Trudy không có điều gì hối tiếc cả nhưng cô ấy có một mong muốn được gặp tôi trên sân khấu trình bày trực tiếp tại Tedx. Cảm ơn rất nhiều!


Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt.

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY