DJC

BÀI 1.13: CÁCH ĐỂ SỬ DỤNG BÁNH XE CUỘC ĐỜI TRONG THỰC HÀNH HUẤN LUYỆN CỦA BẠN

Đăng bởi Nguyễn Thị Viên - 947 lượt xem

- 10 phút để đọc

BÀI 1.13: CÁCH ĐỂ SỬ DỤNG BÁNH XE CUỘC ĐỜI TRONG THỰC HÀNH HUẤN LUYỆN CỦA BẠN

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân DJ Model giúp Nâng cao năng lực:

 1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

 2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

 3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

 1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

 2. Xem bản dịch song khi nghe bài học.

 3. Chuẩn bị sổ / máy note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

 • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

 • Tác giả: Website www.thecoachingtoolscompany.com (Công ty giáo dục chuyên xây dựng content về các chủ đề huấn luyện - coach)

 • Cộng tác viên dịch: Nguyễn Hoàng Oanh

 • DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Nhà lãnh đạo #Người cân bằng

 • Link tài liệu gốc: XEM NGAY


COACHING TOOLS 101: 12 AWESOME NEW WAYS TO USE THE WHEEL OF LIFE IN YOUR COACHING PRACTICE

CÁCH ĐỂ SỬ DỤNG BÁNH XE CUỘC ĐỜI TRONG THỰC HÀNH HUẤN LUYỆN CỦA BẠN

 

The "Wheel of Life" is a powerful coaching tool - and can be used in many different ways! In fact, it may just be the best and most flexible coaching tool in our coaching toolbox - and that's why I wrote this article chock-full of new ideas of how you can use our Free "The Wheel of Life" in your coaching practice!


"Bánh xe cuộc đời" là một công cụ huấn luyện hiệu quả - và có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau! Trên thực tế, nó có thể chỉ là công cụ huấn luyện tốt nhất và linh hoạt nhất trong hộp công cụ huấn luyện của chúng ta - và đó là lý do tại sao tôi viết bài viết này với việc chứa đầy những ý tưởng mới về cách bạn có thể sử dụng "Bánh xe cuộc đời" của chúng tôi một cách miễn phí trong thực hành khóa huấn luyện của bản thân!


PLEASE NOTE: We have two Free Wheels of Life! 1) Our completely customizable "Blank" Wheel of Life and 2) We also offer a Wheel of Life with 8 pre-labeled segments for a balanced life.


XIN LƯU Ý: Chúng tôi có hai Bánh xe cuộc đời miễn phí dành cho bạn 1) Bánh xe cuộc đời "Trống" hoàn toàn có thể tùy chỉnh 2) Chúng tôi cũng cung cấp Bánh xe cuộc đời với 8 phân đoạn được gắn nhãn trước cho một cuộc sống cân bằng .


Learn everything you need to know about this powerful coaching tool from The Complete Guide to the Wheel of Life.


Tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về công cụ huấn luyện hiệu quả này từ Hướng dẫn đầy đủ về Bánh xe cuộc đời .


As coaches, I think we get so used to seeing "The Wheel of Life" that we switch off. Oh - that old thing - again! But, while The Wheel of Life is 'old hat' to us, it's still new for most of our clients. So, apart from the common use of this coaching exercise to look at life balance, how else can we use The Wheel of Life to help our clients? Well, here are some suggestions.


Với tư cách là huấn luyện viên, tôi nghĩ chúng ta đã quá quen với hình ảnh "Bánh xe cuộc đời" đến nỗi chúng ta không muốn nghe đến. Ồ - đó là chuyện cũ – Một lần nữa! Tuy nhiên, trong khi Bánh xe cuộc đời là ' điều cũ' đối với chúng tôi, thì nó vẫn còn mới đối với hầu hết khách hàng của chúng tôi. Vì vậy, ngoài việc sử dụng phổ biến bài tập huấn luyện này để cân bằng cuộc sống, chúng ta có thể sử dụng Bánh xe cuộc đời để giúp đỡ khách hàng của mình bằng cách nào khác? đây là một số gợi ý:


1) The Wheel of Stress (or Wheel of Frustration)

Start with our Free Blank Wheel and ask your clients to list the top 8 areas that stress them out or frustrate them most. And then ask them to score each area out of 10 as to how much it adds to the stress in their life. Then of course, review the results with them.


1) Bánh xe của căng thẳng (hay Bánh xe của thất vọng)

Bắt đầu với Bánh xe trống của chúng tôi và yêu cầu khách hàng của bạn liệt kê 8 lĩnh vực hàng đầu khiến họ căng thẳng hoặc khiến họ thất vọng nhất. Và sau đó yêu cầu họ cho điểm từng lĩnh vực trong thang điểm 10 về mức độ gia tăng thêm căng thẳng trong cuộc sống của họ. Sau đó, tất nhiên, đánh giá kết quả với họ.


Tip: Ask, which area frustrates or stresses them out the most? Are there any surprises? How could they lower their scores? What actions could they take?


Mẹo: Hãy hỏi, lĩnh vực nào khiến họ thất vọng hoặc căng thẳng nhất? Có bất kỳ điều gì ngạc nhiên không? Làm thế nào họ có thể hạ thấp điểm số của họ? Họ có thể thực hiện những hành động nào?


2) The Wheel of Progress

When used on a regular basis The Wheel of Life is excellent to help your clients see how far they've come. Use it monthly or quarterly with your clients, as both a check-in to see how they're doing and as a way for them to see how they've improved and grown. Improved scores demonstrate concrete value from coaching and provide a discussion point to help clients see their learnings and progression. 


2) Bánh xe tiến bộ

Khi được sử dụng thường xuyên, bánh xe cuộc đời rất tuyệt vời để giúp khách hàng của bạn biết được họ đã đi được bao xa. Sử dụng nó hàng tháng hoặc hàng quý với khách hàng của bạn, là cách vừa xem được việc họ đang làm và cải thiện, phát triển như thế nào. Điểm số được cải thiện thể hiện giá trị cụ thể từ việc huấn luyện và cung cấp một chủ điểm thảo luận để giúp khách hàng thấy được quá trình học tập và tiến bộ của họ.


Tip: It's a bit like looking back over an old journal and seeing how far you've come!


Mẹo:  Nó giống như nhìn lại một cuốn nhật ký cũ và xem bạn đã đi được bao xa!


3) The Wheel of Happiness, Fun or even Excitement!

Does your client need help to create more happiness, fun or excitement in their life? Well, ask them to identify 8 areas or things that are fun or make them excited or happy. There are different ways to score this - you could ask them to score how satisfied they are with each area, how much each area excites them, or how much they want to do or feel drawn to each area. It depends on the labels you've used. Then ask your client for action or commitment for each segment.


3) Bánh xe của Hạnh phúc, Vui vẻ hoặc thậm chí là Sự phấn khích!

Khách hàng của bạn có cần giúp đỡ để có thêm hạnh phúc, niềm vui hoặc sự phấn khích trong cuộc sống của họ không? Hãy yêu cầu họ xác định 8 lĩnh vực hoặc điều thú vị khiến họ thích thú hoặc hạnh phúc. Có nhiều cách khác nhau để ghi điểm - bạn có thể yêu cầu họ cho biết mức độ hài lòng và mức độ phấn khởi của họ với từng lĩnh vực hoặc mức độ họ muốn làm hoặc cảm thấy bị thu hút bởi từng lĩnh vực. Nó phụ thuộc vào tên gọi các lĩnh vực bạn đã sử dụng. Sau đó, yêu cầu khách hàng của bạn hành động hoặc cam kết cho từng phân đoạn.


Tip: Ask what they notice. How could they bring more of each segment into their lives? Help them find multiple wins - where one action raises their score across a number of areas. Love this? You may also like "What Makes My Heart Sing?"


Mẹo: Hãy hỏi những gì họ thường chú ý đến. Làm thế nào họ có thể mang nhiều khía cạnh vào cuộc sống của họ? Giúp họ tìm được nhiều thắng lợi - trong đó một hành động làm tăng điểm số của họ trên một số lĩnh vực. Nếu bạn thích điều này? Bạn cũng có thể thích "Điều làm trái tim tôi vui vẻ?"


4) Getting a Deeper Understanding

Use the wheel to drill down into each area and help your clients understand their lives and issues more deeply. So, take one of the segments and ask them to write out a further 8 areas that make up that segment for them. Eg. a 'Finance' wheel could include saving for a house, budgeting, focusing on buying needs and not wants, saving for a rainy day, paying off debts, getting a pay-rise, etc.


4) Hiểu sâu hơn

Sử dụng bánh xe để đi sâu vào từng lĩnh vực và giúp khách hàng của bạn hiểu sâu hơn về cuộc sống và các vấn đề của họ. Vì vậy, hãy lấy các phân đoạn khác nhau trên bánh xe và yêu cầu họ viết ra 8 lĩnh vực tạo nên phân đoạn trong cuộc sống của họ. Ví dụ. Bánh xe 'Tài chính' có thể bao gồm tiết kiệm mua nhà, lập ngân sách, tập trung vào những cái cần mua và không cần mua, tiết kiệm cho lúc khó khăn, trả nợ, tăng lương…


Tip: This is great homework - to identify areas to bring to the session and work on.


Mẹo: Đây là bài tập về nhà tuyệt vời - để xác định các lĩnh vực cần thực hiện trong bài tiếp theo.


5) The Wheel of Compassion

There are few of us who couldn't do with more self-compassion. Ask for 8 areas where your client could be more kind or compassionate with themselves. Get them to score how compassionate they are currently - and to identify an action for the top 3 areas that need kindness or compassion most.


5) Bánh xe từ bi

Có rất ít người trong chúng ta không thể làm gì với lòng trắc ẩn. Yêu cầu 8 lĩnh vực mà khách hàng của bạn có thể tử tế hơn hoặc từ bi hơn với họ. Yêu cầu họ cho điểm hiện tại, họ đang có lòng nhân ái như thế nào - và xác định một hành động cho 3 lĩnh vực hàng đầu cần đến lòng tốt và lòng trắc ẩn nhất.


Tip: Try this one on yourself. Where do you need to be kinder with yourself?


Mẹo: Hãy thử cái này cho chính mình. Bạn cần tử tế hơn với bản thân ở việc gì?


6) Set More Meaningful Goals

The Wheel of Life is a great way to help a client who is struggling to identify goals. Low scores point to areas where a goal could be identified to raise their score. And high scores suggest areas where a goal could really boost your client and skyrocket them in their lives. When we work on where we're already doing well - this spins off into other areas in our lives and lifts them too.


6) Đặt các mục tiêu có ý nghĩa hơn

Bánh xe cuộc đời là một cách tuyệt vời để giúp khách hàng đang gặp khó khăn trong việc xác định mục tiêu. Điểm thấp chỉ ra những lĩnh vực có mục tiêu cần được cải thiện. Và điểm số cao chỉ ra những lĩnh vực có mục tiêu vượt trội khiến nó tăng vọt trong cuộc đời của họ. Khi chúng ta đã làm tốt những lĩnh vực đang làm thì sẽ chuyển sang nâng cấp các lĩnh vực khác trong cuộc sống


Tip: This is great for business and career/ executive coaches - to ease clients into thinking about their personal lives - which we know will, of course, benefit their careers and businesses in the long run.


Mẹo: Điều này rất tốt cho các nhà huấn luyện doanh nghiệp và sự nghiệp / điều hành - để giúp khách hàng dễ dàng suy nghĩ về cuộc sống cá nhân của họ - điều mà tất nhiên sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho sự nghiệp và các doanh nghiệp của họ.


7) The Wheel of Priorities

Ask your client to label their Top 8 priorities - across work, home, relationships - basically their priorities in life overall. First, ask them to identify their Top 3 priorities. Then ask them to score their satisfaction out of 10 for all the areas. This approach can also be used to look at a specific area of life eg. career, finances, or even to prioritize goals!


7) Bánh xe ưu tiên

Yêu cầu khách hàng của bạn ghi tên 8 điều ưu tiên hàng đầu của họ - về công việc, gia đình, các mối quan hệ - về các ưu tiên cơ bản của họ trong cuộc sống nói chung. Đầu tiên, hãy yêu cầu họ xác định 3 ưu tiên hàng đầu của họ. Sau đó, yêu cầu họ chấm điểm sự hài lòng của họ trên thang điểm 10 cho tất cả các lĩnh vực. Cách tiếp cận này cũng có thể được sử dụng để xem xét một lĩnh vực cụ thể của cuộc sống, như sự nghiệp, tài chính hay thậm chí để ưu tiên các mục tiêu!


Tip: What do they notice? How does the score for their Top 3 priorities compare to the lower priorities? Do they have their priorities 'straight' or do they need to shift their focus? What actions could they take?


Mẹo: Họ nhận thấy gì? Điểm số cho 3 ưu tiên hàng đầu của họ so với các ưu tiên thấp hơn như thế nào? Họ có những ưu tiên cố định nào hay họ cần chuyển hướng tập trung sang cái khác? Họ có thể thực hiện những hành động nào?


8) The Wheel of Sales (or Wheel of Marketing)

A wheel can also be used to help identify actions rather than identify and score areas to work on. So, take a blank wheel and ask your clients to identify sales or marketing actions to complete in the next month (or key actions to complete in the coming year). I recommend having a Sales Wheel and a Marketing Wheel as although they're related, they are different disciplines.


8) Bánh xe bán hàng (hay Bánh xe tiếp thị)

Bánh xe cũng có thể được sử dụng để giúp xác định các hành động hơn là xác định điểm số của các lĩnh vực. Vì vậy, hãy lấy một bánh xe trống và yêu cầu khách hàng của bạn xác định các hành động bán hàng hoặc tiếp thị cần hoàn thành trong tháng tới (hoặc các hành động chính cần hoàn thành trong năm tới). Tôi khuyên bạn nên có bánh xe bán hàng và bánh xe tiếp thị vì chúng có liên quan với nhau mặc dù chúng là các lĩnh vực khác nhau.


Tip: You could also pre-fill some of the wheels for them so a Marketing Wheel might include social media, networking, advertising, workshops, a newsletter, and a Sales Wheel might include clarifying a sales process or funnel, writing a script for complimentary sessions, calling enquiries back, creating an entry-level product, reading about Sales. You might like to try this one for your coaching practice...


Mẹo: Bạn cũng có thể điền trước một số bánh xe cho họ. Bánh xe tiếp thị có thể bao gồm truyền thông xã hội, mạng lưới, quảng cáo, hội thảo, bản tin và Bánh xe bán hàng có thể bao gồm quy trình hoặc kênh bán hàng, viết kịch bản, xem xét lại các yêu cầu, tạo một sản phẩm đầu vào, bài đọc về bán hàng. Bạn có thể muốn thử cái này cho việc thực hành khóa huấn luyện của bản thân ...


9) The "Skills and Knowledge Gap" Wheel

What are the Top 8 skills and knowledge gaps your client has that get in the way of that job, promotion, or a new career? Ask your client to identify their gaps and then to score out of 10 where they are on the road to filling this gap. Finally, identify action next steps for each 'gap'.


9) Bánh xe "Lỗ hổng giữa kỹ năng và kiến ​​thức"

8 lỗ hỏng hàng đầu giữa kỹ năng và kiến ​​thức mà khách hàng của bạn gặp phải trong quá trình thực hiện công việc đó, sự thăng tiến hoặc sự nghiệp mới là gì? Yêu cầu khách hàng của bạn xác định lỗ hỏng của họ và sau đó chấm điểm trên thang điểm 10 xem họ đang ở đâu trên con đường đầy khoảng trống này. Cuối cùng, xác định hành động để cho các bước tiếp theo cho mỗi “lỗ hỏng”.


Tip: It helps to clarify whether each 'gap' is a skill or knowledge gap. And it's also important to do a 'sanity' check that the gap is fillable and that it's a skill they are able or want to fill!


Mẹo: Nó giúp làm rõ liệu mỗi 'lỗ hổng' là kỹ năng hay lỗ hổng kiến ​​thức. Và điều quan trọng là phải tỉnh táo kiểm tra để đảm bảo rằng khoảng trống đó có thể được lấp đầy và đó là kỹ năng mà họ có thể hoặc muốn lấp đầy!


10) General Action Planning

The visual wheel format is also great to make action planning more fun. So, using a blank wheel, write the goal or required outcome at the top of the page. Then ask your client to write out the next 8 actions or chunks of work that make up their goal.


10) Lập kế hoạch hành động chung

Định dạng bánh xe trực quan cũng rất tuyệt để làm cho việc lập kế hoạch hành động trở nên thú vị hơn. Vì vậy, bằng cách sử dụng một bánh xe trống, hãy viết mục tiêu hoặc kết quả cần thiết ở đầu trang. Sau đó, yêu cầu khách hàng của bạn viết ra 8 hành động hoặc khối công việc tiếp theo tạo nên mục tiêu của họ.


Tip: If you get them to put a date against each action - they can then use the 'pieces of pie' to record the % complete for each area! Using a wheel is also a great way to BREAK DOWN bigger actions into smaller more manageable chunks.


Mẹo:  Nếu bạn yêu cầu họ ghi lại ngày của mỗi hành động - thì họ có thể sử dụng cách chia nhỏ ra để ghi lại % hoàn thành cho mỗi lĩnh vực. Sử dụng bánh xe cũng là một cách tuyệt vời để chia các hành động lớn thành các phần nhỏ để dễ quản lý hơn.


11) The Relationships Wheel

This is a wheel about relationships. Ask your client to list the 8 people that most energize or drain them and then score how energized or drained they feel after spending time with them. Then ask what they notice.


11) Bánh xe các mối quan hệ

Đây là một bánh xe về các mối quan hệ. Yêu cầu khách hàng của bạn liệt kê 8 người khiến họ tràn đầy năng lực hoặc tiêu hao năng lượng nhất và sau đó chấm điểm theo mức họ cảm thấy tràn đầy năng lượng hoặc kiệt sức như thế nào sau khi dành thời gian cho họ. Sau đó hỏi về những ai mà họ chú ý.


Tip: Ask them what % of their time they currently spend with each person. For the energizing people you could ask how they could spend more time with them? And for the drainers, you could ask how they could spend less time - or change the way they spend time with them. Love this? You may also like our "Detox Your Relationships" Coaching Tool. 


Mẹo:  Hãy hỏi họ rằng hiện họ dành bao nhiêu % thời gian cho mỗi người. Đối với những người tràn đầy năng lượng, bạn có thể hỏi làm thế nào có thể dành nhiều thời gian hơn cho họ? Và đối với những người làm tiêu hao năng lượng, bạn có thể hỏi làm thế nào để họ có thể dành ít thời gian hơn - hoặc thay đổi cách dành thời gian cho họ. Nếu thích cái này? Bạn cũng có thể thích Công cụ Huấn luyện "Xóa bỏ mối quan hệ của bạn" của chúng tôi .


12) The "Finding Love" Wheel

Our final suggestion is to help your clients identify what they are looking for in a relationship. Ask your client to take the blank wheel and label the pieces of pie with the 8 essential qualities their ideal partner would have. Then ask them to score how important out of 10 each quality is. This will help them identify which qualities are most valuable.


12) Bánh xe "Tìm kiếm tình yêu"

Đề xuất cuối cùng của chúng tôi là giúp khách hàng của bạn xác định những gì họ đang tìm kiếm trong một mối quan hệ. Yêu cầu khách hàng của bạn lấy một bánh xe trống và ghi tên các phần chứa 8 phẩm chất cần thiết mà đối tượng lý tưởng của họ sẽ có. Sau đó, yêu cầu họ cho điểm mỗi phẩm chất trên thang điểm 10. Điều này sẽ giúp họ xác định những phẩm chất nào có giá trị nhất.


Tip: It's a good idea to set this one as homework and encourage them to think broadly about qualities that are really important in a life partner. And, depending on your client, by giving them a few examples to start with like "good listener", "kind", "spiritual" can get them thinking beyond "tall" or "good looking".


Mẹo:  Nên đưa vấn đề này như một bài tập về nhà và khuyến khích họ suy nghĩ rộng hơn về những phẩm chất thực sự quan trọng của đối phương. Và, tùy thuộc vào khách hàng của bạn, bằng cách cho họ một vài ví dụ để bắt đầu như "biết lắng nghe", "tử tế", "tinh thần" để giúp họ có cái nhìn xa hơn việc “cao” hoặc “đẹp trai”


So, obviously you can use as many segments as you like on your wheels, you're not limited to 8-wheel segments - but it is easy to divide the wheel up this way!


Như bạn đã thấy, rõ ràng bạn có thể sử dụng bao nhiêu phân đoạn tùy thích trên bánh xe của mình, bạn không bị giới hạn chỉ ở 8 phân đoạn bánh xe - nhưng thật dễ dàng để chia bánh xe theo cách này!


Final Tip: And whatever we've used the wheel for I like to ask this question when complete, "So, if this wheel represented your life/ relationship/ career/ marketing strategy, is it a bumpy ride?"


Mẹo cuối cùng: Vì bất cứ điều gì mà chúng ta sử dụng bánh xe, tôi muốn hỏi câu hỏi này khi hoàn thành, "Vậy, nếu bánh xe này đại diện cho cuộc sống / mối quan hệ / sự nghiệp / chiến lược tiếp thị của bạn, đó có phải là một công việc khó khăn hay không?"


Wrap-up:

I hope this has given you some new ideas for using "The Wheel of Life" in your coaching practice. Why not give one a try - it's wheely good! 


Tóm lại:

Tôi hy vọng điều này đã cung cấp cho bạn một số ý tưởng mới để sử dụng "Bánh xe cuộc đời" trong việc thực hành huấn luyện của bạn. Tại sao không thử một lần - nó thực sự tốt! 


Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt.

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY