DJC

BÀI 1.12: CÁCH ĐỂ TẠO NÊN MỐI QUAN HỆ ĐỒNG HÀNH

Đăng bởi Nguyễn Thị Viên - 1057 lượt xem

- 10 phút để đọc

 
 

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân DJ Model giúp Nâng cao năng lực:

 1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

 2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

 3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

 1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

 2. Xem bản dịch song khi nghe bài học.

 3. Chuẩn bị sổ / máy note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

 • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

 • Tác giả: Pat Parelli - Huấn luyện viên ngựa hàng đầu thế giới

 • Cộng tác viên dịch: Trần Ngọc Trọng

 • DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Nhà lãnh đạo #Người cân bằng #Sự nghiệp

 • Link tài liệu gốc: XEM NGAY

HUMANS ARE FROM MARS, HORSES ARE FROM VENUS: A PATH TO TRUE PARTNERSHIP

CÁCH ĐỂ TẠO NÊN MỐI QUAN HỆ ĐỒNG HÀNH


Raise your hand if you love horses. Well, it's a good thing because there's only two kinds of people in the whole wide world: horse lovers and the other kind. Now, what a greater place to be than to be right here in the horse capital of the world, Ocala, Florida. 


Hãy giơ tay lên nếu bạn là người yêu ngựa. Chà, đó là một điều tốt vì chỉ có hai loại người trên thế giới rộng lớn: những người yêu ngựa và những người không yêu ngựa. Có một nơi tuyệt vời hơn cả thủ đô ngựa của thế giới, đó là Ocala, Florida. 


Marion county has over 80 000 horses of every kind, type, and size. Everything from Tony the pony to Danny the draft horse. Now, not everybody loves horses and I can tell, when they say things like “horses are dangerous”, “horses are expensive” - that's usually the husband, “horses stink”. 


Hạt Marion có hơn 80 000 con ngựa thuộc mọi loài, chủng loại và kích cỡ. Tất cả mọi loài từ ngựa Pony đến ngựa Danny, ngựa kéo. Ngày nay không phải ai cũng yêu thích ngựa và tôi có thể kể rằng, họ nói những câu như “ngựa nguy hiểm”, “ngựa tốn kém” - người chồng thường nói “ngựa hôi hám”. 


Now us horse lovers, when we get close to our horse, get up close and personal before we do, we take a look right and left, make sure no one's looking especially from the other kind and we get in and we get a big whiff of horse. There are nothing like it, because horses are nature in its finest form. 


Với những người yêu ngựa, khi chúng ta đến gần ngựa của mình, hãy đến gần và đi một mình trước khi chúng ta làm gì đó, chúng ta quan sát bên phải và bên trái, đảm bảo rằng không có ai nhìn và chúng ta bước vào và chúng ta nhận được một tiếng vó ngựa lớn. Không có gì đặc trưng như vậy, bởi vì đó là bản năng của nó. 


So much so that the Latin word for horses Equus, which means equal us, now this isn't a paradoxical, hypothetical relationship. Because the horse is the ultimate prey animal, we are the ultimate predator. Why would they let us catch them? Why would they let us halter and why would they let us touch them and ride them and race them and jump them and do all the wonderful things that they do? 


Chúng được gọi là họ ngựa, nói một cách chung chung, đó không phải là một mối quan hệ nghịch lý hay giả thuyết. Ngựa là động vật bị thu phục, chúng ta là động vật thu phục các loài khác. Tại sao chúng lại để chúng ta bắt chúng? Tại sao chúng lại để chúng ta kéo dây và tại sao chúng để chúng ta chạm vào chúng và cưỡi chúng, chúng ta đua ngựa, nhảy ngựa và làm tất cả những điều mà chúng có thể làm? 


I know that for sure that horses complete us, and there's only one way that we can complete then and that is if we have and learn the natural principles of true partnership, to create equis. So I'm here today to share with you how horses have enabled me to be able to learn these principles and to employ them. 


Tôi chắc chắn rằng ngựa sẽ hoàn thiện bản thân chúng ta, và chỉ có một cách để chúng ta có thể hoàn thiện hơn đó chúng ta cần có và cần học hỏi về các nguyên tắc tự nhiên của mối quan hệ hợp tác thực sự, để tạo ra sự cân bằng đôi bên. Vì vậy, hôm nay tôi có mặt ở đây để chia sẻ với bạn cách ngựa đã giúp tôi có thể học những nguyên tắc này và sử dụng chúng. 


Now I've had horses in my life since I was three years old, and today I'm a professional horologist I'm also a success coach for thousands of horse owners, around the globe including some very high profile horse lovers like the queen of England Ronald Reagan, Tony Robbins and The dog Whisperer. Yes, Caesar Milan, even he loves horses. 


Tôi đã có ngựa (chú ngựa, con ngựa – xem toàn bài ko dùng từ đơn như thế) riêng trong đời từ khi tôi ba tuổi, và hiện tại tôi là một nhà nuôi ngựa chuyên nghiệp. Tôi cũng là một huấn luyện viên thành công cho hàng ngàn chủ sở hữu ngựa trên toàn cầu, bao gồm một số người yêu ngựa nổi tiếng như nữ hoàng Anh, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, nhà văn Tony Robbins và cả diễn viên chích của phim “The dog Whisperer”, Caesar Milan, anh ấy rất yêu ngựa. 


Well, it's easy to see why we could love horses. Because they are so special to look at, there's something about them. 


Chà, thật dễ hiểu tại sao chúng ta có thể yêu ngựa. Bởi vì chúng rất đặc biệt, một vài điều tôi muốn nói về chúng. 


But greater than all of that, I'm the proud father of a handicapped child. My son, Kate and Ryder Pirelli are 37 years old. He has Hydrocephalus and a form of autism. 


Tôi là người cha đáng tự hào của một đứa trẻ tật nguyền. Con trai tôi, Kate Ryder Parelli năm nay 37 tuổi. Anh bị não úng thủy và bị tật một dạng tự kỷ. 


Now before I share his success story with you, using love language and leadership in equal doses and embellishing it with lateral thinking, what I want to do is answer your question: What in the world is a horologist? 


Bây giờ trước khi tôi chia sẻ câu chuyện thành công của anh ấy với bạn, sử dụng ngôn ngữ tình yêu, khả năng lãnh đạo và việc tô điểm bằng tư duy ngang ngược, điều tôi muốn làm là trả lời câu hỏi của bạn: Trên đời này, một nhà ngựa học là gì? 


Well some people call us horse whisperers, some people call us horse tamers, some people call us equine ethologists. But we are certainly not people who break and train horses using mechanics, fear and intimidation. We are real horsemen. 


Một số người gọi chúng tôi là những người “thì thầm ngựa”, một số người gọi chúng tôi là những người làm nghề thuần dưỡng ngựa, một số người gọi chúng tôi là những nhà điều trị học về ngựa. Nhưng chúng tôi chắc chắn không phải là những người huấn luyện ngựa bằng cách sử dụng cơ chế sợ hãi và đe dọa. Chúng tôi là những kỵ sĩ thực thụ. 


So one of my most legendary and but what we do is we use communication, understanding and psychology to rehabilitate horses who have behavior problems, who have been created by their humans, who don't understand them in the first place. 


Một trong những điều căn bản nhất của tôi và những gì chúng tôi làm là chúng tôi sử dụng sự hiểu biết giao tiếp và tâm lý học để phục hồi những con ngựa có vấn đề về hành vi, những con ngựa được tạo ra bởi chủ của chúng, những người không hiểu chúng ngay từ đầu. 


One of my most legendary rehabilitation projects and partners is a little black mare named Magic. Now when I met her name was not magic, her name was Spider because she was known as the Black Widow. I met her in Australia on a little island down below called Tasmania and 300 people came to this clinic to see if these principles of true partnership could be employed with even a horse like her. 


Một trong những dự án phục hồi đáng nhớ nhất của tôi và đối tác là một cô ngựa đen nhỏ có tên Magic. Khi tôi gặp cô ấy, tên cô ấy không phải là Magic, mà là Spider vì cô ấy được biết đến với cái tên Black Widow. Tôi đã thấy cô ngựa này ở Úc, tại một hòn đảo nhỏ tên là Tasmania và 300 người đã đến phòng khám này để xem liệu những nguyên tắc nào có thể áp dụng cho một con ngựa như cô ấy hay không. 


She had been through six professional trainers. They all said she was untrainable and she was so dangerous, she should probably be euthanized. By the second day, I started a relationship that started to butt into it and develop into a partnership and I loved her so much. 


Cô đã trải qua sáu huấn luyện viên chuyên nghiệp. Tất cả đều nói rằng cô ấy không thể huấn luyện được và cô ấy rất nguy hiểm, cô ấy bị coi là tử thần. Đến ngày thứ hai, tôi bắt đầu tạo nên một mối quan hệ gắn bó và phát triển thành sự hợp tác và tôi quan tâm cô ấy rất nhiều. 


I bought her, purchased her, flew her all the way back to America and did thousands of demonstrations around the world with her to share with the world how this could be, she was my dream horse, she was everybody else's nightmare. As we can start to go and start to realize how does this happen. Now my horse life has had some ups and downs. 


Tôi đã mua cô ấy, đưa cô ấy bay về Mỹ và thực hiện hàng ngàn cuộc biểu tình trên khắp thế giới cùng cô ấy để chia sẻ với thế giới về điều gì có thể xảy ra, cô ấy là con ngựa trong mơ của tôi nhưng cô ấy là cơn ác mộng của mọi người. Chúng ta có thể bắt đầu đi và bắt đầu nhận ra điều này xảy ra như thế nào. Cuộc sống của con ngựa có một số thăng trầm. 


When I was very young with horses, I was passionate about horses. No matter where I would go looking out the window horses. I was passionate. I wasn't much of a reader but I read the whole series of Walter Farley books, the Black Stallion and he had a whole bunch of. 


Khi còn trẻ tôi đã được tiếp xúc với ngựa, tôi đam mê ngựa. Bất cứ đâu tôi nhìn ra ngoài cửa sổ cũng có ngựa. Tôi rất đam mê. Tôi không phải là người thích đọc sách nhưng tôi đã đọc toàn bộ loạt sách của Walter Farley, truyện Ngựa đen và ông ta làm rất nhiều truyện về ngựa. 


But the one that impacted me the most was one called the horse tamer. Now the horse tamer was Alex Ramsey, Ramsay's uncle. Alex was the main character in the whole black stallion series. And it turned out his uncle was so good with horses that he could tame any horse anywhere, anytime, under any circumstances, and that inspired me to want to be really good with horses. 


Nhưng người ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất là người thuần dưỡng ngựa. Người thuần dưỡng ngựa là  chú của Alex Ramsey. Alex là nhân vật chính trong toàn bộ sê-ri ngựa đen. Và hóa ra chú của anh ấy giỏi ngựa đến mức có thể thuần hóa bất kỳ con ngựa nào ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và điều đó thôi thúc tôi muốn trở nên thật giỏi với ngựa. 


I wanted to be so good with horses, that even horses. Though I was brilliant, my 4-H leader said “you should get a job, a career with horses” So guess what, I did I took her advice. I found a stable, not far away one. I could ride my bicycle to that had a professional horse trainer. 


Tôi muốn trở nên tốt với những con ngựa. Nghĩ rằng tôi thật xuất sắc, trưởng nhóm 4-H của tôi nói "Anh nên kiếm một công việc, một sự nghiệp với ngựa" Vì vậy, hãy đoán xem, tôi đã làm theo lời khuyên của cô ấy. Tôi đã tìm thấy một cái chuồng, không ở đâu xa. Tôi có thể đi xe đạp của mình đến đó, nơi có một huấn luyện viên ngựa chuyên nghiệp. 


He was a world champion and everybody there said his word was gospel even though he was a bit rough with horses. So I went there I got a job. I started right at the bottom. I started sleep cleaning stalls, then I started grooming horses, then I started exercising horses. 


I was such a good rider even as a teenager. They put me on young horses that had never ever been ridden and even on some older horses that didn't want to be ridden again. I got so good at staying on horses that I ended up having a 14-year rodeo career. 


Anh ấy là một nhà vô địch thế giới và mọi người ở đó đều nói lời nói của anh ấy nhẹ nhàng ngay cả anh ấy hơi thô bạo với ngựa. Vì vậy, tôi đến đó, tôi có một công việc. Tôi bắt đầu ngay ở phía dưới. Tôi bắt đầu dọn dẹp chuồng trại, sau đó tôi bắt đầu chải lông cho ngựa, sau đó tôi tập thể dục cho ngựa. 


Now this man was rough and tough with horses and the horses that made it went on and did real well in the show pen and his program was easy for humans and hard on horses. But it was easy for me to follow. All I had to do is follow what he did, just be chauvinistic, be autocratic, be anthropomorphic. You know, put human thoughts and values into animals actions, show them who's boss and all we had to do is be linear. 


Tôi đã là một người cưỡi ngựa cừ khôi ngay cả khi còn là một thiếu niên. Họ đặt tôi trên những con ngựa non chưa từng được cưỡi và thậm chí trên một số con ngựa già không muốn cưỡi lần nữa. Tôi giỏi cưỡi ngựa đến nỗi tôi đã có một sự nghiệp cưỡi ngựa kéo dài 14 năm. 


He had a Cookie Cutter program that was so easy for humans but so hard on horses. And so it was easy for me. Well, I followed, I guess, philosophy for several years after that. And one day, on my way to the stables, I'm driving there and I had the sinking feeling that my dream of being really good with horses, so good that even horses thought I was brilliant, had turned into a nightmare for me and the horses. 

Người đàn ông này hơi thô bạo và cứng rắn với những con ngựa, và những con ngựa vẫn tiếp tục và thực hiện tốt trong buổi trình diễn và chương trình của anh ta, một đều dễ dàng cho người và khó khăn cho ngựa. Nhưng thật đơn giản để tôi làm theo những gì anh ấy đã làm, chỉ cần làm chủ, chuyên quyền và nhân cách hóa. Bạn biết đấy, hãy đặt suy nghĩ và giá trị của con người vào hành động của động vật, cho chúng thấy ai là ông chủ và tất cả những gì chúng phải làm là thuần phục. 


Anh ấy có một chương trình thiết kế nơi ở “Cookie Cutter”, việc này rất dễ đối với nhà của người nhưng lại rất khó đối với ngựa và vì vậy nó rất dễ dàng đối với tôi. Tôi đã theo đuổi triết học trong vài năm sau đó. Và một ngày nọ, trên đường đến chuồng ngựa, tôi đang lái xe đến đó và tôi có cảm giác rằng giấc mơ đẹp của tôi với những con ngựa, một giấc mơ đẹp về một ông chủ của chúng đã đột ngột trở thành một cơn ác mộng đối với tôi và cả những con ngựa. 


Because that morning, I felt like I was broke and the horses had all the bucks. And lucky for me and thousands of horses since then and thousands of horse lovers, I ran into a real horseman that taught me the natural principles of true horsemanship. 


Bởi vì buổi sáng hôm đó, tôi cảm thấy mình như không kiểm soát được những con ngựa này. Và thật may mắn cho tôi và hàng nghìn con ngựa kể từ đó, trong hàng nghìn người yêu ngựa, tôi tình cờ gặp được một người kỵ mã thực thụ, người đã dạy cho tôi những nguyên tắc tự nhiên của nghề cưỡi ngựa thực sự. 


He said, “It's easy, use love”. His name was Troy Henry. He said use love, language and leadership in equal doses and embellish. It with lateral thinking. You have to think outside the box to solve these puzzles. 


Anh ấy nói “Việc này cơ bản dễ dàng, hãy sử dụng lòng thương yêu của mình”. Tên của anh ấy là Troy Henry. Anh ấy nói hãy sử dụng tình yêu, ngôn ngữ và khả năng lãnh đạo một cách cân bằng và hợp lý. Nó có ý nghĩa sâu xa. Bạn phải suy nghĩ rộng hơn để giải quyết những vấn đề này. 


Sometimes us horse lovers say think outside the barn and what he did, he shared with me how simple it was, if we kept it natural. But he said to me “you want to become a horseman, not a horse trainer because they just use mechanics, fear and intimidation, we're going to use communication, understanding and psychology, we're going to put principle in the head of purpose” .


Đôi khi những người yêu ngựa chúng tôi nói rằng hãy nghĩ “bên ngoài chuồng ngựa” và những gì anh ấy đã làm, anh ấy đã chia sẻ với tôi rằng nó sẽ hoàn toàn đơn giản như thế nào, nếu chúng tôi giữ sự tự nhiên trong hành động. Anh ấy nói với tôi: "Chú nên nhớ mình muốn trở thành một kỵ sĩ chứ không phải một người huấn luyện ngựa, bởi vì họ chỉ sử dụng sự sợ hãi và đe dọa một cách máy móc, còn chúng ta sẽ sử dụng sự thấu hiểu và tâm lý giao tiếp, chúng ta sẽ đặt nguyên tắc lên trên mục đích". 


He took me under his wing for five years until he graduated to horseman's heaven. After he passed away, I knew I needed to share these principles with the world. In 1982, I put my first seminar on and I walked out in front of 30 people and said these words. 


Anh ấy đã dìu dắt tôi trong vòng 5 năm cho đến khi tốt nghiệp kỵ sĩ. Sau khi anh ấy qua đời, tôi biết mình cần phải chia sẻ những nguyên tắc này với thế giới. Năm 1982, tôi tổ chức buổi hội thảo đầu tiên của mình và tôi bước ra trước mặt 30 người và nói những lời này. 


“Horsemanship can be obtained naturally through communication, understanding and psychology versus mechanics, fear and intimidation. And if you want to be really good with horses, all you have to do is walk, watch everybody else and do the opposite”. 


“Kỹ năng cưỡi ngựa có thể đạt được thuần thục cần thông qua giao tiếp, hiểu biết và tâm lý thay vì sử dụng sự sợ hãi và đe dọa cơ học. Và nếu bạn muốn thực sự giỏi với ngựa, tất cả những gì bạn phải làm là đi bộ, quan sát mọi người và làm ngược lại”. 


That was over two million seminar goers ago. Now I have shared these principles with all these different people, all the different horse lovers around the world, but these principles needed to be challenged. 


Đã có hơn hai triệu người tham gia hội thảo trước đây. Tôi đã chia sẻ những nguyên tắc này với mọi đối tượng, tất cả những người yêu ngựa khác nhau trên khắp thế giới, nhưng những nguyên tắc này cần được thử nghiệm. 


In 1983 my son was born, Kate Ryder Pirelli had Hydrocephalus and at three months of age he went into a coma. We took him to Oakland's children's hospital. We lived in northern California at the time and the doctors, the surgeons there did MRI and said we think we can put a Shunt in to relieve the pressure. 


Năm 1983, con trai tôi chào đời, Kate Ryder Parelli  mắc bệnh não úng thủy và khi được ba tháng tuổi thì nó bị hôn mê. Chúng tôi đưa con trai đến bệnh viện nhi của Oakland. Vào thời điểm đó, chúng tôi sống ở miền bắc California và các bác sĩ, bác sĩ phẫu thuật ở đó đã chụp cộng hưởng từ MRI và nói rằng chúng tôi có thể đặt van điều áp Shunt vào để giảm áp lực. 


But the MRI shows so much brain damage. If he lives through the night, he'll probably never walk or talk and he'll have to be institutionalized 


Nhưng MRI cho thấy có quá nhiều tổn thương não. Nếu anh ta chịu được qua một đêm, anh ta có thể sẽ không bao giờ đi bộ hay nói chuyện và anh ta sẽ bị mất khả năng tự vận động. 


Shunt did work but my giver-upper didn't. We took him home and by the time he was six he could walk okay. But you know what, he could always raise his hands up because every time I would ride by a horse, he would have those hands up, there say “daddy daddy I want to get on a horse”. And I would put him on a horse, usually bareback, I'd put him on in front of me. And then you know what, happens something magic. 


Van Shunt đã hoạt động. Chúng tôi đưa cậu ấy về nhà và khi cậu ấy được sáu tuổi thì cậu ấy có thể đi lại được. Nhưng bạn biết không gì, anh ấy có thể, anh ấy có thể đưa tay lên, mỗi lần tôi cưỡi ngựa, anh ấy sẽ giơ hai tay và nói "Bố ơi, con cũng muốn cưỡi ngựa". Và tôi đưa anh ta lên lưng ngựa, thường là lưng trần, tôi sẽ để anh ấy ngồi trước tôi. Và sau đó bạn biết gì không, điều kỳ diệu đã xảy ra. 


We've all heard about hypothermia and how it helps handicapped individuals. I could feel something happening down in his legs, that wasn't happening before. 


Tất cả chúng ta đều đã nghe nói về hiện tượng hạ thân nhiệt và nó có thể giúp ích cho những người bị tàn tật. Tôi có thể cảm thấy điều gì đó ở chân anh ấy, điều mà chưa từng xảy ra trước đây. 


Some little something that was going on there and I thought there it came, it's starting to happen. So then I started to put him on his own horse and I put him on a saddle. I had a little seat belt and he started being able to use his legs. The horse could feel it and he started to go. And if it wasn't going fast enough, he'd reach back with the little saddle strings give him a tap on the rump. 


Một điều gì đó đang diễn ra và tôi nghĩ rằng nó sẽ đến, nó đang bắt đầu. Tôi bắt đầu đặt con trai lên trên lưng ngựa và anh ấy ngồi trên yên. Tôi đã thắt dây an toàn và anh ấy bắt đầu có thể sử dụng chân của mình. Con ngựa có thể cảm nhận được điều đó và nó bắt đầu đi. Và nếu không đủ nhanh, anh ấy sẽ quay ra sau và dùng những sợi dây yên ngựa nhỏ quất vào mông con ngựa. 


Pretty soon, he was flying across the arena. He was flying across the ranch. He was helping his dad out on the ranch, doing the chores and bringing in the cows. He looked like a little pegasus with a cowboy hat. By the time he was 11 years old, he could walk pretty good. He could ride a bicycle, he could snow ski and he could even ride a horse bareback and bridalis all by himself. 


Không lâu sau, anh ấy đã có thể phi ngựa qua đấu trường. Anh ấy kiểm soát trang trại. Anh ấy đang giúp bố trong trang trại, làm việc nhà và chăn bò. Anh ấy trông giống như một chú chim nhỏ với chiếc mũ cao bồi. Đến năm 11 tuổi, anh ấy đã có thể đi lại khá tốt. Anh ta có thể đi xe đạp, anh ta có thể trượt tuyết và thậm chí anh ta có thể cưỡi ngựa một mình mà không cần thắt dây bảo hiểm. 


Then it happened, when he was 12 years old he had a stroke, a massive stroke, he lost everything on the right side of his body. Well today, he rides horses every single day. I just got off the phone with him just before here, because he wanted to go to lunch and he rides six to seven hours every day. He rides and slides, he spins and wings, he turns and burns, he drives everything on the ranch including his dad crazy. 

Sau đó có chuyện xảy ra, năm 12 tuổi anh bị đột quỵ, một cơn đột quỵ lớn, bên phải cơ thể anh mất cảm giác. Và hiện tại anh ấy luôn cưỡi ngựa hàng ngày. Tôi có trò chuyện với con trai mình ngay trước khi đến đây. Vì anh ấy muốn đi ăn trưa và anh ấy đạp xe từ sáu đến bảy giờ mỗi ngày. Anh ấy cưỡi và trượt, anh ấy nhào lộn và nhảy ngựa, anh ấy mạnh mẽ và bùng cháy, anh ấy làm mọi thứ trong trang trại kể cả bố anh ấy cảm thấy phát điên. 


And he's won five championship belt buckles against able-bodied people and he's even been featured on the cover of a national magazine because of what how natural he is in all of his accomplishments. 


Và anh ấy đã giành được năm đai vô địch trước những người có thể hình khỏe mạnh hơn và anh ấy thậm chí còn được xuất hiện trên trang bìa của một tạp chí quốc gia vì những thành tích đáng tự hào của anh ấy. 


This is proof there is nothing you can't do, when the horse becomes a part of you and you cannot force this. This is something only that can happen through love language and leadership in equal doses. 


Đây là bằng chứng về việc không có gì bạn không thể làm, khi ngựa trở thành một phần trong bạn và bạn không thể từ chối. Đây là điều chỉ có thể xảy ra thông qua ngôn ngữ tình yêu và khả năng lãnh đạo với sự cân bằng. 


And yes every horse has a puzzle to solve. So we have to use lateral thinking, we have to be able to think outside the barn. But using these principles to get horses to be partners with humans and using these principles to be partners with my son. 


Và có mỗi con ngựa đều có một lối giải quyết riêng. Vì vậy, chúng ta phải tư duy bên ngoài, chúng ta phải có khả năng tư duy rộng hơn thế. Bằng cách sử dụng những nguyên tắc này để ngựa trở thành đối tác của con người, sử dụng những nguyên tắc này để trở thành đối tác với con trai tôi. 


And even better yet the horses started being principal partners for him and this is what has enabled him to do the things that he's able to do today. Well it wasn't always easy. There were some little obstacles but this is where the lateral thinking part came in. 


Thật tốt khi những con ngựa bắt đầu trở thành đối tác chính của anh ấy và đây là điều đã giúp anh ấy có thể làm được những điều hiện tại. Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có một số trở ngại nhỏ nhưng đây là lúc mà phần tư duy cần được phát huy. 


They said he would never be able to do math so I just thought I could figure that one out. He loved these little red candies named Hot Tamales, you know which ones I'm talking about. Well I'd put two in this hand and I said “if you can tell me how much two plus three is, you get the candies. If you don't, I get the candies”. And guess what, “Gulp…”, a month later I gained about 10 pounds. 


Họ nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ có thể làm toán nhưng tôi chỉ nghĩ rằng tôi có thể giúp anh ấy. Anh ấy thích những viên kẹo nhỏ màu đỏ có tên là Hot Tamales, bạn biết tôi đang nói đến loại kẹo nào. Giờ tôi sẽ đặt hai viên vào tay này, tôi hỏi "nếu con có thể cho bố biết hai cộng ba bằng mấy, con sẽ nhận được kẹo, nếu không thì con sẽ không nhận được gì cả". Và đoán xem, “Ngoàm…” và cuối tháng đó tôi đã tăng cân lên 10 pound.


He got very clever though and I'm telling to this day he's really good with math. As a matter of fact yesterday morning i said “Hey, Kate, how many horses do you got?” he says “Easy, dad”, he counted all the legs, he died divided by four, he said “we got 27.25, so we got one a horse with five legs”. 


Tuy nhiên, anh ấy rất thông minh và tôi đang nói cho đến ngày nay anh ấy thực sự giỏi toán. Thực tế là sáng hôm qua tôi đã nói "Này Kate, con đang có bao nhiêu con ngựa?", anh ấy đáp "Đơn giản thôi bố", anh ấy đếm tất cả các chân, anh ấy chết chia cho bốn, anh ấy nói "chúng ta có 27,25, vì vậy chúng ta có một con ngựa có năm cái chân”. 


You know, we all know that we're all different in our personalities, the way we think, the way we learn and he's no different. Now I'm a success coach, I try to help people to really get to understand how horses feel, think, act and play. 


Bạn biết đấy, tất cả chúng ta đều biết rằng tất cả chúng ta đều khác nhau về tính cách, cách nghĩ, cách học và anh ấy không ngoại lệ. Hiện tại tôi là một huấn luyện viên thành công, tôi cố gắng giúp mọi người thực sự hiểu được cảm giác, suy nghĩ, hành động và cách chơi của ngựa. 


And for most people if I give them a concept, i usually about 10 steps, maybe 12 at the most and most people can get it. But him, it might take a hundred. 


Và đối với hầu hết mọi người nếu tôi đưa ra một khái niệm mới, tôi thường chỉ dẫn khoảng 10 bước, nhiều nhất có thể là 12 bước và hầu hết mọi người đều có thể hiểu được. Nhưng với anh ấy, nó có thể mất một trăm bước. 


Well, these were little bit of little rungs on his learning ladder but they were arrows in my quiver as a success coach, because the 10 steps that you might need, might be completely different than the 10 steps the person next to you need. 


Chà, đây chỉ là những nấc thang nhỏ trên nấc thang học tập của anh ấy nhưng chúng là những mũi tên trong sự rung động của tôi với tư cách là một nhà huấn luyện thành đạt, bởi vì 10 bước mà bạn cần, có thể hoàn toàn khác với 10 bước mà người bên cạnh bạn cần. 


See, most people who are really good at something, they have a cookie cutter linear, direct line approach to teaching and they say things like “Oh, you know you just do this” 


Hãy xem, hầu hết những người thực sự giỏi về điều gì đó, họ có cách tiếp cận trực tiếp, họ có cách giảng dạy giống nhau và họ nói những điều như “Ồ, bạn chỉ cần làm như này” 


No, well there's 17 other things you do before you put the “just do it”. And most people who are very good at things are not great teachers. Well this enabled me to be a better success coach, it needed me to be a better partner for my horses and for my son. 


Không, còn 17 điều khác bạn phải làm trước khi nói đến "Chỉ cần làm tương tự". Và hầu hết những người rất giỏi không phải là giáo viên quá tốt. Điều này đã giúp tôi trở thành một huấn luyện viên thành công hơn, điều này cần tôi trở thành một đối tác tốt với những con ngựa của mình và là người bạn đồng hành của con trai tôi. 


And as we all know, people all have different personalities. We've all heard about the different personality paradigms that are out there. Well, guess what, horses have horses. It would be very anthropomorphic of us to say that horses have personalities. 


Và như chúng ta đều biết, tất cả mọi người đều có những tính cách khác nhau, tất cả chúng ta đều đã nghe nói về những mô hình tính cách khác nhau ngoài xã hội. Chà, đoán xem, ngựa có tính cách của ngựa. Chúng ta sẽ rất nhân hóa nếu nói rằng ngựa có tính cách. 


Now there's extroverts, there's introverts, there's right brain, there's left brain. Let me give you a couple examples here. So, Magic, she was a right brain, introvert and people were going too fast with her. And she said to me “Basically just if you go down and go slow and go slow enough at first, i'll consider being your partner”. 


Có loài hướng ngoại, có loài hướng nội, có não phải, có não trái. Hãy để tôi cung cấp cho bạn một vài ví dụ ở đây. Cô ngựa Magic, cô ấy là thuộc đối tượng não phải, hướng nội và mọi người đang cưỡi quá nhanh so với cô ấy. Và cô ấy như nói với tôi rằng “Chỉ cần bạn đi từ từ, đi chậm, đi đủ chậm ngay từ đầu thì tôi sẽ coi là đối tác của bạn”. 


Now the left brain extrovert horse, he says “I'm raring to go or i can't go because i'm raring i want to put my horsepower into my horse play”. The right brain extrovert horse says “I gotta get out of here, i gotta move my feet, somebody stop me” The left brain introvert horse says “move my feet yeah you and who else”. 


Đến ngựa hướng ngoại và thuộc đối tượng não trái thì nói "Tôi đang rất muốn đi hoặc tôi không thể đi bởi vì tôi đang chán nản. Tôi muốn dồn sức lực của mình vào trò chơi đua ngựa". Ngựa hướng ngoại và thuộc đối tượng não phải nói "Tôi phải ra khỏi đây, tôi muốn vận động, ai đó ngăn tôi lại”. Con ngựa hướng nội não trái nói “Hãy cưỡi tôi, bạn hoặc ai khác ”


You see, we all have met these people, the right brain, left brain person, the extrovert, the introvert. You know, the left brain extrovert that says “Let's get her done with a bit of fun” and the right brain introvert that says “I don't know is that going to be safe for the kids” and the right brain extrovert that says “Let's get creative and do something right now” and the left brain introvert says “Now hold on there nelly i think we better slow things way down here and we do some analytics before we make a decision like that” 


Bạn thấy đấy, tất cả chúng ta đều đã gặp những người này, người não phải, người não trái, người hướng ngoại, người hướng nội. Người hướng ngoại não trái sẽ nói “Hãy cùng cô ấy giải trí một chút” và người não phải hướng nội nói “Tôi không biết điều đó sẽ an toàn cho bọn trẻ” và người não phải hướng ngoại nói “Hãy sáng tạo và làm điều gì đó ngay bây giờ” và người hướng nội não trái nói “Bây giờ hãy giữ nguyên điều đó, tôi nghĩ chúng ta nên làm chậm mọi thứ ở đây và thực hiện một số phân tích trước khi đưa ra quyết định như vậy” 


So I guess what we can all learn from this is that linear thinking, direct line thinking is selfish and is probably the beginning in the end to all relationships. 


Vì vậy, tôi đoán những gì chúng ta có thể học từ sự tư duy tuyến tính, tư duy đường thẳng là sự ích kỷ và có lẽ là sự khởi đầu cuối cùng cho tất cả các mối quan hệ.


But using love language and leadership in equal doses, use embellishing it with lateral thinking, learning to think outside of the box. It's a great blueprint. Now it's probably easier said than done, no doubt about it. But it's definitely a map. 


Nhưng việc sử dụng ngôn ngữ tình yêu và khả năng lãnh đạo với sự cân bằng, hãy sử dụng cách tô điểm nó bằng tư duy bên ngoài, học cách suy nghĩ bên ngoài. Đó là một cách xây dựng mối quan hệ tuyệt vời. Nói thì dễ hơn làm, đó là điều hiển nhiên. Nhưng nó chắc chắn là sự chỉ dẫn. 

Now we've all probably heard the biblical saying “Do unto others as they have done as you'd have done unto yourself”. 


Tất cả chúng ta có lẽ đã nghe câu kinh thánh nói "Làm cho người khác như cách họ làm cho họ, như cách bạn đã làm cho chính mình" 


But maybe those of us who dare to use lateral thinking enough to think outside the barn, maybe would adjust that a little bit so as we start our relationships with every different kind of personality, every different kind of horse analogy and maybe even every kind of dog analogy. 


Nhưng có lẽ những người trong chúng ta, những người dám sử dụng lối tư duy bên ngoài, có thể sẽ điều chỉnh điều đó một chút để chúng ta bắt đầu mối quan hệ của mình với mọi loại tính cách khác nhau, mọi tích cách khác nhau tương tự của ngựa và thậm chí có thể là tính cách của chó. 


And have you already thought about what kind of personality you have, whether you carry a purse or not. That we might say “Do unto others as they want done unto them”. And as I've learned from my horses, my son and my mentors it's best to keep it natural, by being polite, passively persistent in the proper position. But that perspective takes patience from process to product, may the horse be with you.  


Và bạn đã nghĩ đến tính cách của mình chưa, bạn sẵn sàng trao đổi hoặc không. Điều đó chúng ta có thể nói hãy “Hãy làm với người khác như họ làm với họ”. Và như tôi đã học được từ những chú ngựa của mình, từ con trai tôi và những người cố vấn của tôi, tốt nhất ta nên giữ sự tự nhiên bằng cách lịch sự, kiên trì chờ đợi ở vị trí thích hợp. Nhưng quan điểm đó cần sự kiên nhẫn từ quá trình đến thành quả, ngựa sẽ ở bên bạn.


Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt.

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY