DJC

BÀI 1.11: CÁCH ĐỂ SỞ HỮU NHỮNG THỨ GIÁ TRỊ HƠN CẢ SỰ HẠNH PHÚC

Đăng bởi Nguyễn Thị Viên - 1108 lượt xem

- 10 phút để đọc

 
 

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân DJ Model giúp Nâng cao năng lực:

 1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

 2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

 3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

 1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

 2. Xem bản dịch song khi nghe bài học.

 3. Chuẩn bị sổ / máy note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

 • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

 • Tác giả: Nhà văn Emily Esfahani Smith  

 • Cộng tác viên dịch: Trần Ngọc Trọng

 • DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Nhà lãnh đạo #Người cân bằng

 • Link tài liệu gốc: XEM NGAY


THERE'S MORE TO LIFE THAN BEING HAPPY

CÁCH ĐỂ SỞ HỮU NHỮNG THỨ GIÁ TRỊ HƠN CẢ SỰ HẠNH PHÚC


I used to think the whole purpose of life was pursuing happiness. Everyone said “The path to happiness was success”, so I searched for that ideal job, that perfect boyfriend, that beautiful apartment. 


Tôi từng đinh ninh rằng mục đích chính của cuộc đời là việc tìm kiếm sự hạnh phúc. Mọi người thường nói “Con đường dẫn đến hạnh phúc là sự thành công”, vì vậy tôi đã tìm kiếm cho mình một công việc lý tưởng, một người bạn trai hoàn hảo và một căn hộ đẹp đẽ. 


But instead of ever feeling fulfilled, I felt anxious and adrift. And I wasn't alone; my friends -- they struggled with this, too. Eventually, I decided to go to graduate school for positive psychology to learn what truly makes people happy. 


Nhưng thay vì cảm thấy thỏa mãn, tôi lại cảm thấy lo lắng và lạc lõng. Và không chỉ tôi, bạn bè của tôi cũng phải vật lộn với vấn đề này. Cuối cùng, tôi quyết định đi học về tâm lý học tích cực để tìm hiểu những gì thực sự khiến mọi người hạnh phúc. 


But what I discovered there changed my life. The data showed that chasing happiness can make people unhappy. And what really struck me was this: the suicide rate has been rising around the world, and it recently reached a 30-year high in America. 


Nhưng những gì tôi khám phá được ở đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Dữ liệu cho thấy việc theo đuổi hạnh phúc có thể khiến mọi người không hạnh phúc. Và điều khiến tôi thực sự ngạc nhiên là: tỷ lệ tự tử vẫn đang tăng trên toàn thế giới và gần đây nó đã đạt mức cao nhất trong 30 năm ở Mỹ. 


Even though life is getting objectively better by nearly every conceivable standard, more people feel hopeless, depressed and alone. There's an emptiness gnawing away at people, and you don't have to be clinically depressed to feel it. 


Mặc dù cuộc sống đang trở nên tốt hơn so với mọi tiêu chuẩn có thể biết đến, nhưng ngày càng nhiều người cảm thấy tuyệt vọng, chán nản và cô đơn. Có một sự sáo rỗng đang dày vò mọi người, và bạn không thể cảm nhận nó một cách rõ ràng bằng cơ thể mình. 


Sooner or later, I think we all wonder: Is this all there is? And according to the research, what predicts this despair is not a lack of happiness. It's a lack of something else, a lack of having meaning in life. 


Không sớm thì muộn, tôi nghĩ tất cả chúng ta sẽ đều tự hỏi: Đây có phải là tất cả? Và theo nghiên cứu, điều dự báo trước về sự tuyệt vọng này không phải là sự thiếu hạnh phúc. Mà là việc thiếu thốn một thứ khác, thiếu ý nghĩa trong cuộc sống. Nhưng điều đó đặt ra một số câu hỏi cho tôi. 


But that raised some questions for me. Is there more to life than being happy? And what's the difference between being happy and having meaning in life? Many psychologists define happiness as a state of comfort and ease, feeling good in the moment. 


Cuộc sống có nhiều điều hơn là hạnh phúc? Và sự khác biệt giữa hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống là gì? Nhiều nhà tâm lý học định nghĩa hạnh phúc là trạng thái thoải mái và dễ chịu, cảm thấy tốt trong một thời điểm. 


Meaning, though, is deeper. The renowned psychologist Martin Seligman says meaning comes from belonging to and serving something beyond yourself and from developing the best within you. 


Tuy nhiên, “Ý nghĩa” thì sâu hơn thế. Nhà tâm lý học nổi tiếng Martin Seligman nói rằng “ý nghĩa” đến từ việc thuộc về và phục vụ một thứ gì đó ngoài bản thân bạn và từ chính sự phát triển những điều tốt đẹp bên trong bạn.


Our culture is obsessed with happiness, but I came to see that seeking meaning is the more fulfilling path. And the studies show that people who have meaning in life, they're more resilient, they do better in school and at work, and they even live longer. 


Nền văn hóa của chúng ta bị ảnh hưởng bởi sự hạnh phúc, nhưng tôi thấy rằng tìm kiếm ý nghĩa là con đường trọn vẹn hơn. Các nghiên cứu cho thấy rằng những người có ý nghĩa trong cuộc sống thường kiên cường hơn, họ làm việc tốt hơn ở trường học và nơi làm việc và họ thậm chí còn sống lâu hơn. 


So this all made me wonder: “How can we each live more meaningfully?” To find out, I spent five years interviewing hundreds of people and reading through thousands of pages of psychology, neuroscience and philosophy. 


Vì vậy, tất cả điều này khiến tôi tự hỏi: “Làm thế nào mỗi chúng ta có thể sống có ý nghĩa hơn?” Để giải đáp được, tôi đã dành 5 năm để phỏng vấn hàng trăm người và đọc qua hàng nghìn trang về tâm lý học, khoa học thần kinh và triết học. 


Bringing it all together, I found that there are what I call four pillars of a meaningful life. And we can each create lives of meaning by building some or all of these pillars in our lives. 


Kết hợp tất cả lại với nhau, tôi thấy rằng có những thứ mà tôi gọi là bốn cột trụ của một cuộc sống ý nghĩa. Và mỗi chúng ta có thể tạo ra cuộc sống ý nghĩa bằng cách xây dựng một số hoặc tất cả những cột trụ này trong cuộc sống của mình. 


The first pillar is belonging. Belonging comes from being in relationships where you're valued for who you are intrinsically and where you value others as well. But some groups and relationships deliver a cheap form of belonging; you're valued for what you believe, for who you hate, not for who you are. 


Cột trụ đầu tiên là sự thân thuộc. Sự thân thuộc xuất phát từ các mối quan hệ, nơi bạn được đánh giá cao về bản thân bạn và nơi bạn đánh giá cao những người khác. Nhưng có một số nhóm và mối quan hệ mang lại một hình thức tiêu cực; bạn được đánh giá cao vì những gì bạn tin tưởng, vì những người bạn ghét, không phải vì bạn là ai. 


True belonging springs from love. It lives in moments among individuals, and it's a choice, you can choose to cultivate belonging with others. 


Cảm xúc thân thuộc đích thực bắt nguồn từ tình yêu. Điều này tồn tại trong những khoảnh khắc giữa các cá nhân, và đó là một sự lựa chọn, bạn có thể chọn để vun đắp sự gần gũi với người khác. 


Here's an example. Each morning, my friend Jonathan buys a newspaper from the same street vendor in New York. They don't just conduct a transaction, though. They take a moment to slow down, talk, and treat each other like humans. 


Đây là một ví dụ. Mỗi sáng, bạn tôi, Jonathan mua một tờ báo từ một người bán hàng rong ở New York. Tuy nhiên, họ không chỉ thực hiện một giao dịch. Họ mất một chút thời gian để sống chậm lại, nói chuyện và đối xử với nhau giữa người với người. 


But one time, Jonathan didn't have the right change, and the vendor said, "Don't worry about it." But Jonathan insisted on paying, so he went to the store and bought something he didn't need to make change. But when he gave the money to the vendor, the vendor drew back. 


Nhưng một lần, Jonathan không có tiền lẻ và người bán hàng nói, "Đừng bận tâm về điều đó." Nhưng Jonathan nhất quyết đòi trả tiền nên anh ta đã đến cửa hàng và mua thứ gì đó mà anh không cần thiết đề đổi tiền lẻ. Nhưng khi anh ta đưa tiền cho người bán hàng, người bán hàng đã trả lại. 


He was hurt. He was trying to do something kind, but Jonathan had rejected him. I think we all reject people in small ways like this without realizing it. I do. I'll walk by someone I know and barely acknowledge them. 


Anh ấy cảm thấy bị tổn thương. Anh ta đang cố gắng làm điều gì đó tử tế, nhưng Jonathan lại từ chối anh ta. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đã từ chối mọi người một cách vô ý như vậy. Tôi cũng vậy. Tôi đi bên ngang qua người mà tôi quen và giả bộ không nhận ra họ. 


I'll check my phone when someone's talking to me. These acts devalue others. They make them feel invisible and unworthy. But when you lead with love, you create a bond that lifts each of you up. 


Tôi sẽ kiểm tra điện thoại của mình khi có ai đó đang nói chuyện với tôi. Những hành vi này vô tình làm mất giá trị của người khác. Chúng khiến họ cảm thấy vô hình và bị coi thường. Nhưng khi có sự yêu thương, bạn sẽ tạo ra một sợi dây gắn kết để mỗi người chúng ta cảm thấy giá trị hơn.


For many people, belonging is the most essential source of meaning, those bonds to family and friends. For others, the key to meaning is the second pillar: purpose. Now, finding your purpose is not the same thing as finding that job that makes you happy. 


Đối với nhiều người, cảm giác thân thuộc là điều thiết yếu nhất của “ý nghĩa”, điều liên kết ta với gia đình và bạn bè. Với những người khác, chìa khóa của “ý nghĩa” là cột trụ thứ hai: mục đích. Bây giờ, việc tìm ra mục đích của bạn không giống với việc tìm được công việc khiến bạn hạnh phúc. 


Purpose is less about what you want than about what you give. A hospital custodian told me her purpose is healing sick people. Many parents tell me, "My purpose is raising my children." 


Mục đích không phải là những gì bạn muốn mà là về những gì bạn cho đi. Một điều dưỡng ở bệnh viện cho tôi biết mục đích của cô ấy là chữa bệnh cho những người bệnh. Nhiều bậc cha mẹ nói với tôi rằng “Mục đích của tôi là nuôi dạy con cái của tôi”. 


The key to purpose is using your strengths to serve others. Of course, for many of us, that happens through work. That's how we contribute and feel needed. 


Chìa khóa của mục đích là sử dụng thế mạnh của bạn để phục vụ người khác. Tất nhiên, đối với nhiều người trong chúng ta, điều đó xảy ra thông qua công việc. Đó là cách chúng ta đóng góp và cảm thấy cần thiết. 


But that also means that issues like disengagement at work, unemployment, low labor force participation -- these aren't just economic problems, they're existential ones, too. Without something worthwhile to do, people flounder. 


Nhưng điều đó cũng có nghĩa là các vấn đề như mất việc làm, thất nghiệp, tỷ lệ lao động thấp - đây không chỉ là những vấn đề kinh tế, mà chúng còn là những vấn đề đang tồn tại. Nếu không có điều gì đó đáng để làm, bạn sẽ cảm thấy lúng túng.


Of course, you don't have to find purpose at work, but purpose gives you something to live for, some "why" that drives you forward. 


Tất nhiên, bạn không cần bắt buộc phải có mục đích trong công việc, nhưng nó mang lại cho bạn lý do để tồn tại, một số lý do về việc mà bạn đang làm. 


The third pillar of meaning is also about stepping beyond yourself, but in a completely different way: transcendence. Transcendent states are those rare moments when you're lifted above the hustle and bustle of daily life, your sense of self fades away, and you feel connected to a higher reality. 


Trụ cột thứ ba của “ý nghĩa” là vượt qua chính mình, nhưng theo một cách hoàn toàn khác: sự siêu việt. Trạng thái siêu việt là những khoảnh khắc hiếm hoi khi bạn vượt lên trên sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống hàng ngày, cảm giác mất dần và bạn cảm thấy có một thực tế khác cao hơn. For one person I talked to, transcendence came from seeing art. For another person, it was at church. For me, I'm a writer, and it happens through writing. 


Theo quan điểm một người mà tôi đã từng nói chuyện, sự siêu việt đến từ quan sát nghệ thuật. Với người khác, đó là ở nhà thờ. Đối với tôi, tôi là một nhà văn, và điều đó xảy ra thông qua việc viết lách. 


Sometimes I get so in the zone that I lose all sense of time and place. These transcendent experiences can change you. One study had students look up at 200-feet-tall eucalyptus trees for one minute. But afterwards they felt less self-centered, and they even behaved more generously when given the chance to help someone. 


Đôi khi tôi lạc lối đến nỗi tôi mất hết cảm giác về thời gian và địa điểm. Những trải nghiệm siêu việt này có thể thay đổi bạn. Một nghiên cứu yêu cầu các sinh viên nhìn lên những cây bạch đàn cao 200 feet trong vòng một phút. Nhưng sau đó, họ cảm thấy bớt thu mình hơn và thậm chí họ còn cư xử một cách hào phóng hơn khi có cơ hội giúp đỡ ai đó. 


Belonging, purpose, transcendence. Now, the fourth pillar of meaning, I've found, tends to surprise people. The fourth pillar is storytelling, the story you tell yourself about yourself. Creating a narrative from the events of your life brings clarity. 


Sự thân thuộc, mục đích, sự siêu việt. Bây giờ, trụ cột thứ tư của “ý nghĩa” mà tôi đã tìm thấy sẽ khiến mọi người ngạc nhiên. Trụ cột thứ tư là kể chuyện, câu chuyện bạn tự kể về chính mình. Kể một câu chuyện từ các sự kiện trong cuộc sống của bạn sẽ mang lại một định hướng cho bạn. 


It helps you understand how you became you. But we don't always realize that we're the authors of our stories and can change the way we're telling them. Your life isn't just a list of events. You can edit, interpret and retell your story, even as you're constrained by the facts. 


Điều này giúp bạn hiểu làm thế nào để trở thành chính mình. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra rằng chúng ta là tác giả của những câu chuyện của mình và có thể thay đổi cách chúng ta kể chúng. Cuộc sống của bạn không chỉ là một danh sách các sự kiện. Bạn có thể chỉnh sửa, diễn giải và kể lại câu chuyện của mình, ngay cả khi bạn buộc chấp nhận sự thật. 


I met a young man named Emeka, who'd been paralyzed playing football. After his injury, Emeka told himself, "My life was great playing football, but now look at me." 


Tôi đã gặp một người đàn ông trẻ tên là Emeka, người này đã bị liệt khi chơi bóng đá. Sau chấn thương của mình, Emeka đã tự nhủ: "Cuộc sống của tôi khi chơi bóng thật tuyệt vời, nhưng bây giờ hãy nhìn tôi". 


People who tell stories like this, "My life was good. Now it's bad." tend to be more anxious and depressed. And that was Emeka for a while. 


Những người kể những câu chuyện này giống như "Cuộc sống của tôi đã từng tốt đẹp. Nhưng bây giờ nó thật tệ." và hướng đến những lo lắng và trầm cảm hơn. Và đó là Emeka trong một thời gian. 


But with time, he started to weave a different story. His new story was, "Before my injury, my life was purposeless. I partied a lot and was a pretty selfish guy. But my injury made me realize I could be a better man." 


Nhưng theo thời gian, anh ấy bắt đầu thêu dệt nên một câu chuyện khác. Câu chuyện mới của anh ấy là, "Trước khi bị thương, cuộc sống của tôi là không mục đích. Tôi đã chìm đắm trong tiệc tùng và là một chàng trai khá ích kỷ. Nhưng chấn thương khiến tôi nhận ra mình có thể trở thành một người đàn ông tốt hơn." 

That edit to his story changed Emeka's life. After telling the new story to himself, Emeka started mentoring kids, and he discovered what his purpose was: serving others. The psychologist Dan McAdams calls this a "redemptive story," where the bad is redeemed by the good. 


Việc chỉnh sửa câu chuyện đã thay đổi cuộc đời của Emeka. Sau khi kể câu chuyện mới về chính mình, Emeka bắt đầu gia sư cho những đứa trẻ và anh ấy phát hiện ra mục đích của mình là gì: giúp đỡ người khác. Nhà tâm lý học Dan McAdams gọi đây là một "câu chuyện để cứu vãn", nơi cái xấu được chuộc lại bằng cái tốt. 


People leading meaningful lives, he's found, tend to tell stories about their lives defined by redemption, growth and love. But what makes people change their stories? 


Những người sống có ý nghĩa, theo ông có xu hướng kể những câu chuyện về cuộc sống của họ được xác định bởi sự cứu cứu vãn, sự trưởng thành và tình yêu. Nhưng điều gì khiến mọi người thay đổi câu chuyện của họ? 


Some people get help from a therapist, but you can do it on your own, too, just by reflecting on your life thoughtfully, how your defining experiences shaped you, what you lost, what you gained.


Một số người tìm đến sự giúp đỡ từ chuyên gia trị liệu, nhưng bạn cũng có thể tự mình làm điều đó, chỉ bằng cách suy nghĩ một cách tỉ mỉ về cuộc sống của mình, những trải nghiệm đã định hình bạn như thế nào, bạn mất gì, bạn đạt được gì. 


That's what Emeka did. You won't change your story overnight; it could take years and be painful. After all, we've all suffered, and we all struggle. But embracing those painful memories can lead to new insights and wisdom, to finding that good that sustains you. Belonging, purpose, transcendence, storytelling: those are the four pillars of meaning. 


Đó là những gì Emeka đã làm. Bạn sẽ không thay đổi câu chuyện của mình trong một sớm một chiều; nó có thể mất nhiều năm và nhiều công sức. Sau tất cả, chúng ta đều đã phải chịu đựng, chúng ta đều đã phải đấu tranh. Nhưng việc lưu giữ những ký ức đau buồn đó có thể dẫn đến những hiểu biết mới và sự khôn ngoan mới, để tìm ra điều tốt đẹp cải thiện bạn. Sự thân thuộc, mục đích, sự siêu việt, kể chuyện: đó là 4 cột trụ của “ý nghĩa”.


When I was younger, I was lucky enough to be surrounded by all of the pillars. My parents ran a Sufi meetinghouse from our home in Montreal. Sufism is a spiritual practice associated with the whirling dervishes and the poet Rumi. 


Khi còn trẻ, tôi may mắn được tiếp cận đầy đủ các cột trụ. Cha mẹ tôi điều hành một nhà thờ đạo Sufi từ nhà của chúng tôi ở Montreal. Đạo Sufi là một tín ngưỡng gắn liền với những thầy tu Đạo Hồi và thi sĩ Rumi. 


Twice a week, Sufis would come to our home to meditate, drink Persian tea, and share stories. Their practice also involved serving all of creation through small acts of love, which meant being kind even when people wronged you. But it gave them a purpose: to rein in the ego. 


Hai lần một tuần, những tín đồ Sufis sẽ đến nhà chúng tôi, uống trà Ba Tư và chia sẻ những câu chuyện. Hành động của họ cũng liên quan tới việc sùng bái sự sáng tạo thông qua những hành động yêu thương nhỏ nhặt, nghĩa là họ luôn đối xử tốt ngay cả khi mọi người đánh giá sai về bạn. Nhưng điều này đã cho họ một mục đích: giữ lòng tự trọng. 


Eventually, I left home for college and without the daily grounding of Sufism in my life, I felt unmoored. And I started searching for those things that make life worth living. That's what set me on this journey. Looking back, I now realize that the Sufi house had a real culture of meaning. 


Cuối cùng, tôi đã xa nhà để học đại học và ở một cuộc sống không còn sự truyền thụ của đạo Sufi, tôi thấy như được cởi trói. Và tôi bắt đầu tìm kiếm những gì tạo nên cuộc đời đáng sống. Đó là động lực của tôi trong cuộc hành trình này. Bây giờ nhìn lại, tôi nhận ra rằng ngôi nhà của đạo Sufi thật sự là một hiện thân cho "ý nghĩa". 


The pillars were part of the architecture, and the presence of the pillars helped us all live more deeply. Of course, the same principle applies in other strong communities as well, good ones and bad ones. Gangs, cults: these are cultures of meaning that use the pillars and give people something to live and die for. 


Các cột trụ là một phần của kiến ​​trúc, và sự hiện diện của các cột trụ đã giúp tất cả chúng ta sống sâu sắc hơn. Tất nhiên, nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng trong các cộng đồng khác, những cộng đồng tốt và những cộng đồng xấu. Băng đảng, giáo phái, đây là những biểu hiện của “ý nghĩa” sử dụng các cột trụ và cung cấp cho mọi người một lý do để sống và hi sinh. 


But that's exactly why we as a society must offer better alternatives. We need to build these pillars within our families and our institutions to help people become their best selves. But living a meaningful life takes work. It's an ongoing process. 


Nhưng chính xác thì lý do tại sao chúng ta có lối sống xã hội sẽ đưa ra những lựa chọn thay thế tốt hơn. Chúng ta cần xây dựng những trụ cột này trong gia đình và các tổ chức của chúng ta để giúp mọi người trở thành bản thân tốt nhất của họ. Nhưng sống một cuộc đời có ý nghĩa cần phải có công việc. Đó là một quá trình liên tục. 


As each day goes by, we're constantly creating our lives, adding to our story. And sometimes we can get off track. Whenever that happens to me, I remember a powerful experience I had with my father. Several months after I graduated from college, my dad had a massive heart attack that should have killed him. 


Mỗi ngày trôi qua, chúng ta không ngừng tạo ra cuộc sống của mình, thêm vào câu chuyện của chúng ta. Và đôi khi chúng ta có thể đi chệch hướng. Bất cứ khi nào điều đó xảy ra với tôi, tôi nhớ lại một trải nghiệm khó quên mà tôi đã có với cha mình. Vài tháng sau khi tôi tốt nghiệp đại học, bố tôi bị một cơn đau tim lớn mà lẽ ra có thể cướp đi mạng sống ông ấy. 


He survived, and when I asked him what was going through his mind as he faced death, he said all he could think about was needing to live so he could be there for my brother and me, and this gave him the will to fight for life. When he went under anesthesia for emergency surgery, instead of counting backwards from 10, he repeated our names like a mantra. 


Ông ấy đã vượt qua và khi tôi hỏi bố tôi điều gì đã trải qua trong tâm trí khi ông ấy đối mặt với cái chết, bố tôi nói tất cả những gì ông ấy có thể nghĩ là cần phải sống vì anh trai tôi và vì tôi, và điều này đã cho bố tôi ý chí chiến đấu vì cuộc sống. Khi ông ấy được gây mê để phẫu thuật cấp cứu, thay vì đếm ngược từ 10, ông ấy đã liên tục nhắc đến tên chúng tôi như một câu thần chú. 


He wanted our names to be the last words he spoke on earth if he died. My dad is a carpenter and a Sufi. It's a humble life, but a good life. Lying there facing death, he had a reason to live: love. 


Ông ấy muốn tên của chúng tôi là những lời cuối cùng có thể nói trên trái đất nếu ông ấy chết. Cha tôi là một thợ mộc và một tín đồ của Sufi. Đó là một cuộc sống đơn giản nhưng là một cuộc sống tốt. Khi nằm ở đó và đối mặt với cái chết, ông ấy có lý do để sống: tình yêu. 


His sense of belonging within his family, his purpose as a dad, his transcendent meditation, repeating our names -- these, he says, are the reasons why he survived. 


Cảm giác thân thuộc trong gia đình, mục đích làm cha, sự suy nghĩ vượt lên chính mình, nhắc lại tên chúng tôi, theo ống ấy, đây là những lý do tại sao anh ấy tồn tại. 


That's the story he tells himself. That's the power of meaning. Happiness comes and goes. But when life is really good and when things are really bad, having meaning gives you something to hold on to. Thank you. 


Đó là một câu chuyện do bố tôi tự kể. Đó là sức mạnh của “ý nghĩa”. Hạnh phúc đến và đi. Nhưng khi cuộc sống thực sự tốt đẹp và khi mọi thứ thực sự tồi tệ, việc có ý nghĩa sẽ mang lại cho bạn điều gì đó để níu kéo. Cảm ơn các bạn.


Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt.

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY