DJC

BÀI 1.1: CÁCH XÂY DỰNG MỤC TIÊU DÀI HẠN & MỤC TIÊU NGẮN HẠN

Đăng bởi DJC Admin - 3108 lượt xem

- 10 phút để đọc

 
 

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân với DJ Model giúp Nâng cao năng lực:
 1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

 2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

 3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

 1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

 2. Xem bản dịch song khi nghe bài học.

 3. Chuẩn bị sổ note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

 • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm

 • Tác giả: Amanda Johnson

 • Cộng tác viên dịch: Nguyễn Hoàng Oanh

 • DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Nhà lãnh đạo

 • Link tài liệu gốc:  XEM NGAY

 • Link Zalo học tiếng Anh cùng DJ Model: THAM GIA NGAY  

LONG-TERM & SHORT-TERM GOALS

CÁCH XÂY DỰNG MỤC TIÊU DÀI HẠN & MỤC TIÊU NGẮN HẠN

Have you ever dreamed of starting your own business or saving up for early retirement? These are examples of long-term goals. They give you a sense of direction and purpose however long-term goals need to be broken down into short-term goals. Be short-term goals stepping towards achieving your long-term goals are simpler and easier to accomplish than long-term goals with long-term. And short-term goals motivate us to be focused and productive.


Bạn đã bao giờ mơ ước bắt đầu việc kinh doanh của riêng mình hoặc tiết kiệm để nghỉ hưu sớm. Đây là những ví dụ về mục tiêu dài hạn. Chúng đem lại cho bạn phương hướng và mục đích, tuy nhiên các mục tiêu dài hạn cần được chia nhỏ thành các mục tiêu ngắn hạn. Đặt mục tiêu ngắn hạn là bước để đạt được mục tiêu dài hạn của bạn đơn giản và dễ thực hiện hơn là chỉ đặt ra mục tiêu dài hạn. Và các mục tiêu ngắn hạn sẽ thúc đẩy sự tập trung và hiệu quả.


But it's important to know the difference between the two and how they relate to one another. What is the long-term goal? A long-term goal is something you want to do further in the future. Long-term goals require time and planning, they’re not something that you can do this week or even this year. Long-term goals usually take 12 months or more to achieve and include the completion of short-term goals. Here’re examples of goals that can take several years to achieve graduating from college, saving for retirement and starting your own business.


Nhưng điều quan trọng là phải biết sự khác biệt giữa mục tiêu dài hạn và ngắn hạn và chúng liên quan đến nhau như thế nào. Mục tiêu dài hạn là gì? Mục tiêu dài hạn là điều bạn muốn làm xa hơn trong tương lai. Mục tiêu dài hạn đòi hỏi thời gian và kế hoạch, không phải là điều mà bạn có thể làm trong tuần này hoặc thậm chí năm nay. Các mục tiêu dài hạn thường mất 12 tháng trở lên để đạt được và bao gồm cả việc hoàn thành các mục tiêu ngắn hạn. Ví dụ, về các mục tiêu dài hạn, có thể mất vài năm để tốt nghiệp đại học, tiết kiệm để nghỉ hưu và bắt đầu kinh doanh của riêng bạn.


So, what is a short-term goal? A short-term goal is something you want to do in the near future. In your future can mean today, this week, this month or even this year. A short-term goal is something you want to accomplish soon. A short-term goal is a goal you can achieve in 12 months or less. And examples include taking the class, buying a new TV or reading your resume. 


Vậy mục tiêu ngắn hạn là gì? Mục tiêu ngắn hạn là điều bạn muốn thực hiện trong thời gian sắp tới. Trong tương lai của bạn có thể là hôm nay, tuần này, tháng này hoặc thậm chí năm nay. Mục tiêu ngắn hạn là mục tiêu bạn muốn hoàn thành sớm. Mục tiêu ngắn hạn là một cái gì đó, bạn muốn đạt được trong 12 tháng hoặc ít hơn. Và các ví dụ bao gồm tham gia lớp học, mua tivi mới hoặc đọc sơ yếu lý lịch của bạn.


A good way to prioritize your goals is to work backwards to start with your long-term goals. Long-term goals are usually very meaningful and give you a sense of greater purpose.


Một cách tốt để sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các mục tiêu là bắt đầu với các mục tiêu dài hạn của bạn. Các mục tiêu dài hạn thường rất có ý nghĩa và mang lại cho bạn cảm giác về mục đích lớn hơn.


Let's take an example, her long-term goal was to become a marketing manager at an agency, managing a team of three people within five years. Once she set her long-term goal, she did some research about her goal. And set short-term goals to help her get there although Sharon was not a management role. She knew that she needed management experiences. For long-term goals, she set a short-term goal of managing a project at work with three other people that involves setting goals, managing budgets, leading people and juggling multiple priorities in order for her to gain management experience by the end of next quarter. 


Hãy lấy một ví dụ, mục tiêu dài hạn của cô ấy là trở thành giám đốc tiếp thị tại một đại lý, quản lý một nhóm gồm 3 người trong vòng 5 năm. Sau khi đặt mục tiêu dài hạn, cô ấy đã thực hiện một số nghiên cứu cho mục tiêu của mình. Và cô ấy đặt ra những mục tiêu ngắn hạn để giúp cô ấy đạt được điều đó mặc dù Sharon không giữ vai trò quản lý. Cô biết rằng cô cần kinh nghiệm quản lý. Đối với các mục tiêu dài hạn, cô ấy đặt ra mục tiêu ngắn hạn là quản lý một dự án tại nơi làm việc với ba người khác, bao gồm việc thiết lập mục tiêu, quản lý ngân sách, lãnh đạo nguồn nhân lực và sắp xếp nhiều sự ưu tiên để cô ấy có được kinh nghiệm quản lý vào cuối quý tới.


She then broke this go down into four steps. The first step was to ask her boss about other projects she might work on by August 6th. The Second Step was to find other volunteers to work with on the project by September 10th. The third step with the set goals and budgets for the project by September 25th. And the 4th and final step was to present project findings and next steps by November 18th. 


Sau đó, chia nó ra thành bốn bước. Bước đầu tiên là hỏi sếp về các dự án khác mà cô ấy có thể sẽ thực hiện vào ngày 6 tháng 8. Bước thứ hai là tìm kiếm các tình nguyện viên để làm việc cùng trong dự án trước ngày 10 tháng 9. Bước thứ ba đặt các mục tiêu và ngân sách cho dự án trước ngày 25 tháng 9. Và bước thứ 4, cũng như bước cuối cùng là trình bày những cái đã tìm hiểu được về dự án và các bước tiếp theo vào ngày 18 tháng 11.


Achieving short-term goals give you a sense of accomplishment that will help motivate you to pursue other goals by setting and focusing on the short-term goals and realizing them you build momentum towards achieving your long-term plans.


Việc đạt được các mục tiêu ngắn hạn mang lại cho bạn cảm giác hoàn thành, sẽ giúp thúc đẩy bạn theo đuổi các mục tiêu khác bằng cách đặt ra và tập trung vào các mục tiêu ngắn hạn và hoàn thành chúng, sẽ tạo động lực cho bạn để đạt được mục tiêu dài hạn của mình.


Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Phần dịch nếu chưa chuẩn, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt.


iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY