DJC

DIAMOND CLUB

TIN MỚI NHẤT CỦA CLUB

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 1

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 1

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

1090 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 2

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 2

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

31 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 3

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 3

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

21 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 4

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 4

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

24 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 5

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 5

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

23 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 6

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 6

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

28 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 7

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 7

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

24 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 8

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 8

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

15 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 9

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 9

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

15 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 10

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 10

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

20 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 11

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 11

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

11 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 12

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 12

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

22 lượt xem