DJC

DIAMOND CLUB

TIN MỚI NHẤT CỦA CLUB

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 1

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 1

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

1194 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 2

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 2

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

107 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 3

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 3

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

83 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 4

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 4

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

91 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 5

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 5

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

99 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 6

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 6

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

94 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 7

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 7

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

106 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 8

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 8

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

87 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 9

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 9

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

85 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 10

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 10

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

82 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 11

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 11

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

67 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 12

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 12

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

93 lượt xem