DJC
Profile Chuyên Gia & Nhà Đầu Tư
Miễn phí
Cấp độ: Căn bản
109 lượt xem

Tác giả: Nguyễn Châu Linh

Học vị: Thạc sỹ

Vị trí: Phó Chủ tịch & CEO DJC

Website: https://lilynguyen.vn

Đối tượng phù hợp
  • Tất cả độc giả & cá nhân muốn hiểu rõ hơn về Thư viện số 100 năm.

Lý do nên xem
  • Hiểu được kinh nghiệm chuyên môn, vai trò, giá trị cống hiến của chuyên gia & nhà đầu tư.

Tóm tắt nội dung

 "Một cây làm chẳng nên non - Ba cây chụm lại nên hòn núi cao" chính là chân lý được cổ nhân đúc kết. DJC kế thừa và phát huy chân lý đó nên đã hội tụ được các nhà lãnh đạo, các chuyên gia hàng đầu vô cùng tâm huyết với sự nghiệp trồng người và bảo tồn di sản tri thức tinh hoa nhân loại phụng sự cộng đồng.